ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

16

Interpelace

poslance Václava Rungeho

na ministra školství České socialistické republiky ing. Josefa Havlína

ve věci přijímacího řízení z pohraničních okresů na vysoké školy

Podle § 38 odst. 1 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb.

interpeluji

ministra školství České socialistické republiky ve věci přijímacího řízení z pohraničních okresů na vysoké školy, zejména na pedagogickou fakultu v Plzni a pedagogickou školu v Karlových Varech.

K odůvodnění této interpelace uvádím:

Na četných předvolebních schůzích v okresu Cheb a Sokolov jsem zjistil, že je tam stálý nedostatek učitelů, zejména na základních devítiletých školách a mateřských školách. Tento nedostatek se bude stupňovat, poněvadž jen na mateřských školách na Chebsku odejde do dvou let 32 učitelek mateřských škol do důchodu.

Na základních devítiletých školách v obou okresech chybí přibližně 50 učitelů a řada jich ještě žádá o přeložení do vnitrozemí. Důsledkem této skutečnosti je i to, že výuka je prováděna nekvalifikovaně, neboť zejména na druhém stupni vyučují učitelé bez aprobace v příslušném předmětu.

Průzkumem na pedagogické fakultě v Plzni jsem zjistil, že z pohraničních okresů se nehlásí dostatečný počet uchazečů, případně že tito uchazeči nejsou zvlášť preferováni. Jedním z důvodů je také to, že na gymnasiích v okresech Cheb a Sokolov není dostatečný počet tříd (žáků), aby se mezi nimi našlo dostatek zájemců o učitelské povolání. To se pak projevuje na pedagogické škole v Karlových Varech i na pedagogické fakultě v Plzni. Tyto školy resp. příslušné národní výbory upozorňují na potřebu zvýšit plán výkonu pro tyto školy.

Vysokoškolské studium je pro stát značně nákladné. Podle mého názoru by měly příslušné orgány věnovat větší pozornost tomu, aby absolventi škol - v daném případě učitelé - skutečně nastupovali do oborů, pro které jsou připraveni. Ukazuje se však podle zjištění na pedagogické fakultě v Plzni, že ve školním roce 1970/1971 nenastoupilo 44 absolventů z celkového počtu 161 absolventů do učitelského povolání.

Táži se proto soudruha ministra školství České socialistické republiky, zda jsou mu uvedené skutečnosti známy a co hodlá učinit ke zlepšení nepříznivého stavu věci, zejména

1. Jaká opatření provádí ministerstvo školství ČSR, aby zabezpečovalo výběr dostatečného počtu vhodných absolventů pedagogických fakult a pedagogických škol pro pohraniční oblasti (Chebsko, Sokolovsko, Tachovsko)?

2. Zda jsou dostatečně účinná opatření v rozmisťování absolventů, která by dávala záruku, že v učitelském oboru působí absolventi na školách a v o borech, pro které jsou kvalifikováni?

3. Zda je při výběru posluchačů pro pedagogické fakulty a pedagogické školy v dostatečné míře přihlíženo k tomu, aby byli přijímáni uchazeči, kteří mají sklony, vlohy i politické předpoklady pro toto povolání a tím zvýšena záruka, že se budou tomuto povolání věnovat?

V Praze dne 6. dubna 1972

Václav Runge v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP