ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

17

Zpráva

předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR

o jednacím řádu o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 21. prosince 19 7 1 do 25. dubna 1972

V období od 21. prosince 1971 do 25. dubna 1972 se předsednictvo České národní rady sešlo ke třem schůzím, které se konaly ve dnech 12. ledna, 9. března a 6. dubna 1972.

V těchto schůzích plnilo předsednictvo České národní rady svou působnost vyplývající z ústavního zákona o československé federaci a z jednacího řádu.

Dne 6. dubna 1972 navštívilo předsednictvo České národní rady velitelství Střední skupiny sovětských vojsk v Milovicích. V průběhu této návštěvy došlo k navázání přátelských styků s představiteli sovětských vojsk a tyto styky budou dále rozvíjeny.

V oblasti svých ústavních úkolů stanovilo předsednictvo, že místopředsedové České národní rady budou zastupovat předsedu České národní rady v pořadí

místopředseda ČNR Oldřich Voleník,

místopředseda ČNR dr. Vladimír Ambruz,

místopředseda ČNR František Toman,

místopředseda ČNR Věroslav Jedlička.

Předsednictvo České národní rady stanovilo okruh uvolněných funkcionářů České národní rady, kterými jsou předseda a místopředsedové České národní rady a stanovilo výši jejich funkčních platů a ostatních náležitostí. Předsednictvo České národní rady rovněž stanovilo výši poslaneckých náhrad a další náležitosti ostatních poslanců a funkcionářů České národní rady.

Svým písemným usnesením ze dne 21. prosince 1971 ukončilo předsednictvo České národní rady zasedání České národní rady, probíhající v prosinci minulého roku. Jarní zasedání České národní rady v r. 1972 svolalo svým usnesením ze dne 6. dubna t. r. Ve schůzi 6. dubna též stanovilo pořad 3. schůze České národní rady a uložilo předsedovi České národní rady, aby ji svolal na 25. dubna 1972.

V oboustranné snaze dále prohloubit a upevnit soudružské pracovní vztahy mezi Českou národní radou a vládou České socialistické republiky sešli se předseda a místopředsedové České národní rady s předsedou a členy předsednictva vlády České socialistické republiky. Závěry z této porady předsednictvo České národní rady schválilo ve své schůzi dne 9. března 1972.

Ve své řídící a koordinační činnosti připravilo předsednictvo České národní rady program týdenní politicko-odborné přípravy poslanců ČNR. Politicko-odborná příprava poslanců ČNR se konala ve dnech 28. února až 3. března 1972 a poskytla poslancům základní informace o politickém a ústavním systému československé federace a v tomto rámci o působnosti České národní rady. Politicko-odborná příprava poslanců ČNR bude dále pokračovat v jednotlivých výborech České národní rady podle odvětvové problematiky.

Předsednictvo České národní rady schválilo dne 12. ledna 1972 plán práce orgánů České národní rady na I. pololetí tohoto roku. Plán práce promítající do činnosti České národní rady a jejích orgánů usnesení XIV. sjezdu Komunistické strany Československa byl ve smyslu usnesení předsednictva ČNR dne 6. dubna t. r. doplněn, aby zahrnul i zajištění usnesení únorového pléna ústředního výboru KSČ v práci České národní rady.

Ve své řídící a koordinační funkci předsednictvo ČNR dále

- zřídilo 3 stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR, a to

 

- pro otázky mládeže,

 

- pro zahraniční vztahy,

 

- pro brannou výchovu obyvatelstva,


a schválilo jejich plány práce na I. pololetí 1972,

- zabezpečilo účast členů předsednictva ČNR na plenárních schůzích krajských národních výborů v ČSR a Národního výboru hl. m. Prahy a zabývalo se též poznatky členů předsednictva, získanými v I. čtvrtletí,

- vyslovilo souhlas s účastí delegace výboru ČNR pro zemědělství a výživu na celostátním setkání zemědělské mládeže a s návštěvou poslanců tohoto výboru na výstavbě vodního díla Želivka,

- vzalo na vědomí, že 4 soudci z povolání, zvolení Českou národní radou ztratili v důsledku toho, že nesložili předepsaný slib, svou soudcovskou funkci,

- vyslovilo souhlas, aby se předseda výboru ČNR pro národní výbory a národnosti zúčastňoval jednání Rady vlády ČSR pro národní výbory a místopředseda tohoto výboru jednání Rady vlády ČSR pro národnosti,

- vyslovilo souhlas se společnou schůzí průmyslového výboru ČNR a výboru ČNR pro obchod a dopravu spojenou s návštěvou Mezinárodního veletrhu spotřebního zboží v Brně,

- vyslovilo souhlas se zprávou o čerpání rozpočtu České národní rady za rok 1971 a s roční účetní uzávěrkou, jakož i nutnými adaptačními pracemi, které se budou provádět v budově České národní rady v r. 1972.

Předsednictvo ČNR přikázalo výborům České národní rady k projednání a podání zpráv

- vládní návrh zákona ČNR o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy (tisk 11) výborům průmyslovému, ústavně právnímu a zdravotnímu a sociálnímu

- vládní návrh zásad zákona ČNR o veřejných sbírkách, loteriích a jiných podobných hrách (tisk 12) výborům ústavně právnímu, pro plán a rozpočet a pro národní výbory a národnosti

- žádosti soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce spolu s příslušným vyjádřením ministra spravedlnosti ČSR výboru ústavně právnímu,

- vládní návrh zásad zákona FS o pěstounské péči (tisk FS 1-Z) výboru ústavně právnímu a výboru zdravotnímu a sociálnímu

- teze Zprávy Nejvyššího soudu České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti všem výborům České národní rady vyjma výboru mandátového a imunitního.

Předsednictvo České národní rady dále vzalo dodatečně se souhlasem na vědomí kladná stanoviska

- ústavně právního výboru ČNR k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsaná v Haagu dne 16. prosince 1970 (tisk FS 1)

- výboru ČNR pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona FS o státním rozpočtu československé federace na rok 1972 (tisk FS 2).

Předsednictvo České národní rady dne 6. dubna přijalo podle čl. IV zákona ČNR č. 146/1971 Sb. usnesení, kterým vyhlásilo úplné znění zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených pozdějšími zákony, pokud se tento zákon vztahuje na území České socialistické republiky.

V Praze dne 25. dubna 1972

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP