ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

18

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1972

o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

§ 1

Tímto zákonem se stanoví působnost a úkoly, které v oblasti sociálně ekonomických informací vykonávají orgány České socialistické republiky (dále jen "republiky") a orgány středního článku řízení kromě působnosti a úkolů stanovených zákonem č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

Oddíl I

Statistické orgány republiky

§ 2

Ústředním statistickým orgánem republiky je Český statistický úřad.

§ 3

(1) Zřizují se tyto statistické orgány republiky:

a) krajské správy Českého statistického úřadu (dále jen "krajské správy) pro územní obvody krajských národních výborů a Městská správa Českého statistického úřadu v hlavním městě Praze (dále jen "Městská správa v Praze") pro územní obvod hlavního města Prahy,

b) okresní oddělení Českého statistického úřadu (dále jen "okresní oddělení") pro územní obvody okresních národních výborů,

c) městská oddělení Českého statistického úřadu (dále jen "městská oddělení") pro územní obvody měst Brna, Ostravy a Plzně.

(2) Český statistický úřad může zřídit obvodní oddělení Českého statistického úřadu (dále jen "obvodní oddělení") pro územní obvody jednotlivých obvodních národních výborů v hlavním městě Praze.

(3) Městská správa v Praze vykonává na území hlavního města Prahy působnost krajské správy a v obvodech, pro které nebyla zřízena obvodní oddělení, také působnost obvodního oddělení.

(4) Městská oddělení a obvodní oddělení vykonávají v územním obvodu, pro který byla zřízena, působnost okresních oddělení.

(5) Oblastní statistické orgány republiky uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou orgány státní správy.

§ 4

(1) V čele krajské správy, Městské správy v Praze a v čele okresního (městského, obvodního) oddělení je ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda Českého statistického úřadu; ředitele okresního a městského (obvodního) oddělení jmenuje a odvolává na návrh ředitele příslušné krajské správy (Městské správy v Praze).

(2) Ředitel krajské správy a ředitel Městské správy v Praze odpovídají za výkon funkce předsedovi Českého statistického úřadu. Ředitel okresního a městského (obvodního) oddělení odpovídá řediteli příslušné krajské správy (Městské správy v Praze).

§ 5 Osobní a věcné potřeby okresních a městských (obvodních) oddělení zajišťují krajské správy (Městská správa v Praze).

Česká statistická rada

§ 6

(1) Při Českém statistickém úřadě působí Česká statistická rada. Jejím předsedou je předseda Českého statistického úřadu. Další členy České statistické rady jmenuje a odvolává vláda republiky ze zástupců ústředních orgánů, zpravodajských jednotek a z odborníků a vědeckých pracovníků z oblasti sociálně ekonomických informací na návrh předsedy Českého statistického úřadu.

(2) Česká statistická rada projednává zásadní otázky týkající se činnosti statistických orgánů republiky. Rozsah úkolů a způsob jednání České statistické rady stanoví její statut, který vydá předseda Českého statistického úřadu po schválení vládou republiky.

(3) Oprávnění příslušející pracovníkům orgánů státní statistiky podle § 29 odst. 1 zákona č. 21/1971 Sb. patří též členům České statistické rady.

Oddíl II

Působnost statistických orgánů republiky

Český statistický úřad

§ 7

(1) Český statistický úřad

a) zabezpečuje rozvoj jednotné soustavy sociálně ekonomických informací, jakož i realizaci a uplatňování metodiky v oblasti sociálně ekonomických informací stanovené pro celou Československou socialistickou republiku,

b) sleduje a statisticky vyhodnocuje sociálně ekonomické informace o stavu a rozvoji hospodářství, životní úrovně a o vývoji společnosti v republice,

c) provádí, organizuje a zabezpečuje na území republiky podle jednotného plánu [*) § 11 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb.] zjišťování, shromažďování, zpracovávání a zveřejňování sociálně ekonomických informací pro potřeby federace a republiky, jakož i statistická zjišťování nutná pro rychlou informovanost orgánů federace a republiky,

d) provádí na základě statistických zjišťování statisticko ekonomické rozbory a prognózy a vypracovává bilance národního hospodářství a jiné vrcholné národohospodářské sestavy za republiku, s výjimkou bilancí a sestav, které vypracovávají jiné ústřední orgány republiky,

e) organizuje a provádí prověřování správnosti a věrohodnosti sociálně ekonomických informací a stavu informační soustavy organizací,

f) řídí oblastní statistické orgány republiky,

g) realizuje jednotnou koncepci rozvoje výpočetní techniky ve vlastní síti výpočetních středisek,

h) vytváří podmínky pro účelné mechanizované a automatizované zpracování informací pro potřeby řízení těch organizací, u nichž budování vlastních výpočetních středisek není ekonomicky efektivní, působí i na vývoj, rozmisťování a racionální využívání výpočetní techniky pro zpracování sociálně ekonomických informací v národním hospodářství republiky,

i) vydává a ověřuje sociálně ekonomické informace za republiku,

j) určuje podmínky pro statistická zjišťování, která neprovádějí orgány státní statistiky a k nimž je třeba jeho souhlasu [§ 20 zákona č. 21/1971 Sb.].

(2) Český statistický úřad spolupracuje s Federálním statistickým úřadem

a) na stanovení metodiky v oblasti sociálně ekonomických informací a vytváření systému statistických zjišťování, jakož i na stanovení jednotného plánu statistických zjišťování a zpracování a publikování jejich výsledků,

b) na koncepci rozvoje výpočetní techniky pro zpracování sociálně ekonomických informací v orgánech státní statistiky,

c) při sjednávání mezinárodních smluv upravujících mezinárodní spolupráci v oblasti sociálně ekonomických informací a při zastupování Československé socialistické republiky v mezinárodních organizacích, které působí v této oblasti.

§ 8

Český statistický úřad organizuje proces tvorby a poskytování sociálně ekonomických informací pro výlučnou potřebu republiky. V rámci této činnosti

a) určuje rozsah informací potřebných pro sledování stavu a rozvoje hospodářství, životní úrovně a vývoje společnosti v republice,

b) stanoví metodiku pro jejich zjišťování a povoluje výjimky, popřípadě odchylky z této metodiky,

c) stanoví předkládací cesty a program zpracování informací z těchto zjišťování,

d) zabezpečuje při statistických zjišťováních metodickou jednotu, obsahovou shodu a srovnatelnost sociálně ekonomických informací v rámci jednotné soustavy sociálně ekonomických informací o stejných skutečnostech v oblasti hospodářství, životní úrovně a společnosti v republice.

§ 9

Český statistický úřad poskytuje ústředním orgánům republiky v dohodnutém rozsahu, lhůtách a periodicitě sociálně ekonomické informace, které potřebují pro svou činnost.

Oblastní statistické orgány republiky

§ 10

Krajské správy

a) organizují a provádějí přímo nebo prostřednictvím okresních oddělení statistická zjišťování určená jednotným plánem nebo uložená jim Českým statistickým úřadem, jakož i statistická zjišťování potřebná výlučně v územním obvodu jejich působnosti,

b) poskytují krajským národním výborům a jiným orgánům s krajskou územní působností v potřebném rozsahu číselné podklady a statisticko ekonomické rozbory o hospodářském a sociálním rozvoji kraje,

c) určují podmínky pro statistická zjišťování, která neprovádějí orgány státní statistiky a k nimž je třeba v rámci jejich územní působnosti jejich souhlasu [§ 20 zákona č. 21/1971 Sb.],

d) vydávají a ověřují sociálně ekonomické informace za kraj,

e) sledují u organizací plnění úkolů podle zákona o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, podle tohoto zákona a prováděcích předpisů k nim vydaných, prověřují správnost a věrohodnost sociálně ekonomických informací a stav informační soustavy organizací.

f) řídí okresní oddělení.

§ 11

Okresní oddělení

a) organizují a provádějí statistická zjišťování určená jednotným plánem nebo uložená jim nadřízenými statistickými orgány republiky, jakož i statistická zjišťování potřebná výlučně v územním obvodu jejich působnosti

b) poskytují okresním národním výborům a jiným orgánům s okresní územní působností v potřebném rozsahu číselné podklady a statisticko ekonomické rozbory o hospodářském a sociálním rozvoj i okresu,

c) určují podmínky pro statistická zjišťování, která neprovádějí orgány státní statistiky a k nimž je třeba v rámci jejich územní působnosti jejich souhlasu [§ 20 zákona č. 21/1971 Sb.],

d) vydávají a ověřují sociálně ekonomické informace za okres,

e) sledují u organizací plnění úkolů podle zákona o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, podle tohoto zákona a prováděcích předpisů k nim vydaných, prověřují správnost a věrohodnost sociálně ekonomických informací a stav informační soustavy organizací,

f) určují rodné číslo obyvatelům Československé socialistické republiky ve svém územním obvodu podle zásad stanovených Federálním statistickým úřadem [§ 23 zákona č. 21/1971 Sb.].

Oddíl III

Působnost finančních orgánů republiky

§ 12

Působnost finančních orgánů republiky v oborech účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a v účetním výkaznictví vykonávají ministerstvo financí, finanční správy a národní výbory. Národní výbory i vykonávají v případech, kdy jim přísluší výkon státní správy na úseku financí.

§ 13

(1) Ministerstvo financí v souladu s jednotnou metodikou stanovenou federálním ministerstvem financí organizuje, usměrňuje a zajišťuje rozvoj účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a účetního výkaznictví v ústředních orgánech republiky, národních výborech a v organizacích těmito orgány řízených.

(2) Ministerstvo financí při plnění těchto úkolů zejména

a) se podílí na stanovení jednotné metodiky účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a účetního výkaznictví federálním ministerstvem financí,

b) rozpracovává metodická opatření federálního ministerstva financí, vyžadují-li to potřeby republiky, a zajišťuje jednotný postup při jejich provádění,

c) zabezpečuje, aby informační soustava v oborech účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a v účetním výkaznictví v organizacích řízených orgány republiky působila k zvyšování hospodárnosti a k posílení finanční a rozpočtové kázně, systému ekonomické kontroly a ochrany národního majetku.

Oddíl IV

Působnost ústředních orgánů republiky

§ 14

(1) Ústřední orgány republiky rozpracovávají metodiku jednotné informační soustavy za vlastní obor působnosti v součinnosti s Českým statistickým úřadem, popřípadě s ministerstvem financí České socialistické republiky. V součinnosti s těmito orgány postupují také v případech, kdy spolupracují s Federálním statistickým úřadem nebo s federálním ministerstvem financí při stanovení metodiky jednotné informační soustavy. Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem připravují rovněž návrhy na vytváření dílčích systémů statistických zjišťování nahrazujících státní statistická zjišťování.

(2) Ústřední orgány republiky v zájmu zabezpečení potřeb republiky v oblasti sociálně ekonomických informací podle § 8

a) spolupracují s Českým statistickým úřadem při vytváření a organizování systémů těchto informací,

b) zabezpečují v podřízených organizacích zavedení a dodržování metodiky statistických zjišťování k tomu potřebných a dohlížejí na plnění úkolů v této oblasti,

c) poskytují Českému statistickému úřadu sociálně ekonomické informace ve stanoveném nebo dohodnutém rozsahu, lhůtách a periodicitě.

(3) Ústředními orgány pro účely tohoto zákona se rozumějí ústřední orgány státní správy a vrcholné orgány družstev a společenských organizací, krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy, Generální prokuratura České socialistické republiky a Státní banka československá.

Oddíl V

Úkoly národních výborů a orgánů středního článku řízení

§ 15

Národní výbory

Národní výbory

a) postupují při přípravě a provádění sčítání lidu, domů a bytů [§ 18 zákona č. 21/1971 Sb.] v součinnosti se statistickými orgány republiky,

b) zajišťují podle pokynů Českého statistického úřadu vedení jednotných evidencí, rejstříků a pasportů pro účely statistických zjišťování.

§ 16

Orgány středního článku řízení

(1) Orgány středního článku řízení plní v zájmu potřeb republiky obdobné úkoly, jak jsou uvedeny v § 14 odst. 2 písm. b) a c).

(2) Orgány středního článku řízení se ve smyslu odstavce 1 rozumějí oborová (generální) ředitelství a jiné obdobné orgány, zejména družstev a společenských organizací, a národní výbory z hlediska vztahu k organizacím, které řídí.

Oddíl VI

Závěrečná ustanovení

§ 17

Na příslušné krajské správy (Městskou správu v Praze), zřízené tímto zákonem, přecházejí všechna práva a závazky, které příslušely dosavadním krajským oddělením Českého statistického úřadu (Krajskému oddělení Českého statistického úřadu v hlavním městě Praze) jako rozpočtovým organizacím.

§ 18

Český statistický úřad může prováděcími předpisy upravit věci stanovené v § 8 písm. a) až c).

§ 19

Zrušují se ustanovení § 8 až 13 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, pokud se týkají statistických orgánů republiky.

§ 20

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Všeobecná část

I. Sociálně ekonomické informace patří podle článku 8 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ve znění zákona č. 125/1970 Sb., o československé federaci, do společné působnosti Československé socialistické republiky a obou národních republik. Ústavní zákon vymezil v článku 23 působnost federace na tomto úseku a tím v souvislosti s článkem 9 negativně určil také působnost obou republik.

Na základě takto vymezené působnosti vydalo Federální shromáždění zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, který mimo působnost Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí stanovil v této oblasti též úkoly ústředních statistických orgánů republik a jejich oblastních orgánů, působnost ostatních ústředních orgánů federace i republik, úkoly orgánů středního článku řízení, národních výborů všech stupňů, jakož i úkoly finančních orgánů republik, a to zejména pro zabezpečení potřeb federace.

Připravovaný návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací (a obdobný zákon SNR) upravuje věci, které patří podle výše uvedeného ústavního zákona o čs. federaci do výlučné působnosti orgánů ČSR a z věcí, které patří do působnosti federace ty, jež nebyly v celém rozsahu upraveny federálním zákonodárstvím.

Připravovaný zákon ČNR spolu s obdobným zákonem SNR a federálním zákonem č. 21/1971 Sb. vytvoří jednotný komplex norem v oblasti sociálně ekonomických informací.

II. Počátky právního vývoje v oblasti sociálně ekonomických informací sahají do prvních let po zrodu předmnichovské republiky.

Z oboru nynější jednotné soustavy sociálně ekonomických informací byla v této době právně upravena jen statistika, a to zákonem č. 49/1919 Sb., o organizaci statistické služby. Tento zákon, který platil až do roku 1951 (kdy byl vydán zákon č. 108/1951 Sb., o organizaci národohospodářské evidence), konstituoval statistiku jako zvláštní odvětví státní správy. Službu státní statistiky byla podle tohoto zákona oprávněna organizovat, řídit a provádět jednak Statistická rada státní (orgán poradní), jednak Státní úřad statistický (jako orgán výkonný). Oba orgány byly podřízeny předsedovi vlády.

Na zákon č. 49/1919 Sb. navazovala dvě prováděcí vládní nařízení z téhož roku (nařízení vlády č. 634/1919 Sb., o složení, kompetenci a způsobu zpráva jednání Statistické rady státní, a dále nařízení vlády č. 635/1919 Sb., o složení a způsobu jednání Státního úřadu statistického).

Tyto předpisy platily v podstatě beze změny po celou dobu trvání první republiky. Poněvadž pak k provedení jakéhokoliv statistického zjišťování stačilo usnesení Statistické rady státní, nebylo třeba provádění jednotlivých statistických zjišťování opírat o zvláštní právní normu. Výjimku v tomto směru činil jen zákon č. 47/1927 Sb., o sčítání lidu.

K významným změnám došlo na sklonku války, kdy se vláda (ještě v Košicích) usnesla, že má být zřízen Státní plánovací a statistický úřad. Toto usnesení bylo provedeno na Slovensku, kde byl v roce 1945 nařízením Slovenské národní rady zřízen Státní plánovací a statistický úřad.

V českých zemích se vývoj ubíral jinak. Po květnové revoluci vykonával působnost jen Státní úřad statistický, kdežto činnost Statistické rady státní nebyla obnovena. Funkcí Statistické rady státní byla zákonem č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém plánu, pověřena Ústřední plánovací komise. Státní úřad statistický vykonával pak působnost jako jeden z orgánů hospodářské rady, zřízené dekretem presidenta republiky č. 63/1945 Sb.

Organizační změny přinesl zákon o hospodářském plánování (č. 60/1949 Sb.) v tom směru, že Státní úřad statistický byl podřízen předsedovi Státního úřadu plánovacího. Výkonným orgánem Státního úřadu statistického na Slovensku se stal Slovenský plánovací úřad (odbor statistiky), který byl Státnímu úřadu statistickému podřízen. Zároveň byl na Slovensku zrušen Státní plánovací a statistický úřad.

Souběžně s těmito organizačními změnami došlo k vydání právních norem směřujících ke spojování informací ze statistiky s informacemi z jiných zdrojů. Právní úpravu v tomto směru představoval zákon o podnikovém početnictví (č. 116/1946 Sb.) s příslušnými prováděcími vládními nařízeními. K podnikovému početnictví náležely podle uvedeného zákona také rozpočetnictví, kalkulace a podniková statistika.

Nejzávažnější právní normou vydanou na tomto úseku od skončení druhé světové války je zákon o organizaci národohospodářské evidence (č. 108/ 1951 Sb.), jímž byla zřízena soustava státních statistických orgánů v čele se Státním úřadem statistickým. Jemu byl jako oblastní orgán podřízen Slovenský statistický úřad a v jednotlivých krajích a okresech krajské a okresní služby Státního úřadu statistického. Hlavní význam zákona o organizaci národohospodářské evidence záležel však v tom, že se na jeho základě vytvořila první integrovaná informační soustava (národohospodářská evidence), do níž se zahrnovala operativně technická evidence, účetní evidence a statistika.

Pronikavou změnu v organizaci státní statistiky přinesl rok 1961. Zákonem č. 56/1961 Sb., o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky, bylo zrušeno ministerstvo státní kontroly i Státní úřad statistický a byl vytvořen nový společný ústřední orgán. V krajích a okresech byla z dosavadních krajských a okresních služeb Státního úřadu statistického vytvořena krajská a okresní oddělení státní kontroly a statistiky, jež byla podřízena přímo předsedovi Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky. Další zákon č. 99/1961 Sb., o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence, obsahoval podrobnější úpravu organizace a působnosti nově zřízených orgánů.

K další významné organizační úpravě došlo v roce 1963. Oba zmíněné zákony z roku 1961 byly nahraženy zákonem č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a národohospodářské evidenci. Dosavadní systém orgánů státní kontroly a statistiky byl vystřídán systémem volených komisí lidové kontroly a statistiky.

Metodické řízení všech tří oborů národohospodářské evidence (operativně technická evidence, účetní evidence a statistika) bylo soustředěno do jednoho orgánu vládním nařízením č. 81/1965 Sb., o přesunu působnosti v oboru účetní evidence a o změně účetních zásad. Tímto předpisem bylo přeneseno metodické řízení účetní evidence z ministerstva financí na Ústřední komisi lidové kontroly a statistiky.

Základní a dalekosáhlou organizační změnou bylo vydání zákonného opatření č. 1/1967 Sb., jímž byl zřízen jako ústřední orgán státní správy Státní statistický úřad. Na tento úřad přešla z Ústřední komise lidové kontroly a statistiky působnost v oboru statistiky, evidence, účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace. V krajích a okresech a v hlavním městě Praze byla zřízena krajská a okresní oddělení Státního statistického úřadu. Vedle Státního statistického úřadu byl opět zřízen Slovenský statistický úřad, a to jako oblastní orgán Státního statistického úřadu.

V souvislosti s federativním uspořádáním státu byl zákonem č. 170/1968 Sb. zřízen Federální statistický úřad a Federální statistická rada, zákonem České národní rady č. 2/1969 Sb. Český statistický úřad a zákonem Slovenské národní rady č. 207/1968 Sb. Slovenský statistický úřad a Statistická rada.

Posledním stupněm vývoje v oblasti sociálně ekonomických informací a jeho dovršením je zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, jehož charakteristickým znakem je jednotnost informační soustavy, a to bez zřetele na rozdělení působnosti mezi orgány státní statistiky (Federální statistický úřad, ústřední a oblastní statistické orgány republik) a mezi federální ministerstvo financí a finanční orgány republik.

Podle rozdělení působnosti stanoveného zákonem č. 21/1971 Sb. (§ 4 odst. 1 a 2) vykonávají orgány státní statistiky jak na území Československé socialistické republiky, tak na území republik působnost v oblasti sociálně ekonomických informací, pokud jde o obory statistiky, operativní evidence a obory sociálně ekonomického charakteru, a dále v oboru informací získávaných za soubory organizací nebo osob metodami statistického zjišťování a zkoumání. Federální ministerstvo financí a finanční orgány republik vykonávají působnost v oblasti informační soustavy organizací, pokud jde o informace z oboru účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace, jakož i v oboru účetního výkaznictví.

III. Navrhovaný zákon České národní rady vychází jednak z ustanovení čl. 8, čl. 9 a čl. 23 ústavního zákona o československé federaci, jednak z federálního zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací; upravuje především organizaci a dále působnost všech orgánů státní statistiky České socialistické republiky kromě působnosti a úkolů stanovených jmenovaným federálním zákonem a podává tak v hlavních rysech ucelený obraz o organizačním uspořádání statistické služby v České socialistické republice.

Se zřetelem k uvedené dělbě působnosti v oblasti sociálně ekonomických informací vymezuje návrh zákona také působnost finančních orgánů České socialistické republiky (ministerstva financí a ostatních finančních orgánů republiky).

Návrh zákona dále upravuje v oblasti sociálně ekonomických informací působnost ústředních orgánů republiky (zejména ústředních orgánů státní správy, vrcholných orgánů družstev a společenských organizací), národních výborů a orgánů středního článku řízení (např. oborových ředitelství), pokud není již stanovena zákonem č. 21/ 1971 Sb.

Mimořádně významné je to, že návrh zákona v souvislosti s úpravou působnosti a úkolů orgánů a organizací České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací chce dořešit otázky vztahů, součinnosti a spolupráce těchto orgánů a organizací a přispívá v neposlední řadě i k racionální organizaci soustavy sociálně ekonomických informací.

Navrhovaným zákonem se - spolu se zákonem Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací a federálním zákonem č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací - vytváří komplex norem jako právní základ v oblasti sociálně ekonomických informací, který bude účinným nástrojem dalšího rozvoje v této oblasti.

Návrh zákona nevyvolává přímé nároky na zvýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu.

XIV. sjezd KSČ zdůraznil význam sociálně ekonomických informací a stanovil zdokonalit informační systém tak, aby lépe sloužil potřebám moderního řízení na všech organizačních stupních. Rozvíjení statistických metod, systém statistických zjišťování, jakož i statistická kontrola plnění národohospodářských plánů přispívá k posilňování a zvyšování účinnosti soustavy plánovitého řízení a tím i k celkovému zlepšení řízení hospodářství a společnosti.

Zvláštní část

Úvodní ustanovení (§ 1)

V úvodním ustanovení návrhu zákona je zakotvena zásada, ze které se při jeho tvorbě vycházelo, totiž že se tímto zákonem stanoví působnost a úkoly, které, jak již bylo ve všeobecné části uvedeno, nebyly upraveny federálním zákonem č. 21/ 1971 Sb. nebo jinými zákonnými normami.

Oddíl I.

Statistické orgány republiky a Česká statistická rada (§ 2 až 6)

Podle navrhovaných ustanovení § 2 až 5, které obsahují základní organizační strukturu statistické služby v České socialistické republice, tvoří soustavu orgánů státní statistiky (§ 4 odst. 1 zákona č. 21/ 1971 Sb.) v nejvyšším stupni Český statistický úřad a oblastní statistické orgány na stupních krajském a okresním. Tato soustava orgánů státní statistiky. navazuje na organizaci statistické služby platnou v Československé socialistické republice před federalizací.

V současném stavu je právním základem pro činnost Českého statistického úřadu a oblastních statistických orgánů zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky (§ 2 odst. 1) a zákonné opatření č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů (§ 11).

Navrhovaným zákonem se mění dosavadní názvy krajských oddělení Českého statistického úřadu na "krajské správy Českého statistického úřadu", zatímco u okresních oddělení Českého statistického úřadu nedochází ke změně názvu. Krajské oddělení Českého statistického úřadu v hlavním městě Praze se mění na "Městskou správu Českého statistického úřadu v hlavním městě Praze". Nově se zřizují pro územní obvody měst Brna, Ostravy a Plzně "městská oddělení Českého statistického úřadu" jako organizační útvary krajských správ s působností okresních oddělení. Novým organizačním útvarem jsou i "obvodní oddělení Českého statistického úřadu", která může zřídit úřad pro územní obvody jednotlivých národních výborů v hlavním městě Praze s působností okresních oddělení.

Navrhovaná konformita obvodů krajských správ, okresních oddělení, městských oddělení jakož i obvodních oddělení (§ 3) s obvody krajských národních výborů (národních výborů měst Brna, Ostravy a Plzně, okresních národních výborů) umožní vzájemný styk těchto orgánů a tím také přispěje k získávání, popřípadě (z opačného hlediska) i k pohotovému poskytování sociálně ekonomických informací.

Bezprostřední styk oblastních statistických orgánů s územními správními orgány, plynoucí ze shody jejich obvodů, má významnou úlohu zejména při organizování velkých statistických akcí (např. sčítání lidu, domů a bytů, zemědělské soupisy nebo vedení jednotných evidencí).

Na rozdíl od krajských správ jsou okresní (městská, obvodní) oddělení nesamostatnými organizačními složkami krajských správ, bez vlastní právní subjektivity (§ 5).

Dokud nebudou v Praze zřízena obvodní oddělení, bude vykonávat jejich působnost Městská správa v Praze (§ 3, odst. 3).

V navrhovaném zákoně se zřizuje Česká statistická rada, jež bude konstituována obdobně jako Federální statistická rada jako poradní orgán (sui generis) předsedy Českého statistického úřadu. Předmětem jednání České statistické rady budou zásadní otázky související s rozvojem sociálně ekonomických informací a s činností orgánů státní statistiky republiky.

S ohledem na to, že činnost Českého statistického úřadu zasahuje do široké oblasti ekonomických a ostatních společenských jevů a že při výkonu této činnosti vznikají složité problémy, jejichž posuzování a projednávání přísluší České statistické radě, je nutné, aby za členy České statistické rady byli vládou republiky jmenováni kvalifikovaní odborníci a vědečtí pracovníci z oblasti sociálně ekonomických informací, zejména zástupci jiných ústředních orgánů státní správy, zpravodajských jednotek aj. Statut České statistické rady, který stanoví rozsah jejích úkolů a způsob jednání, určí také počet členů České statistické rady a blíže vymezí okruh kvalifikovaných pracovníků, z něhož budou její členové jmenováni.

Obdobně jako členům Federální statistické rady je třeba poskytnout také členům České statistické rady oprávnění, jaká přísluší podle zákona č. 21/1971 Sb. (§ 29 odst. 1) pracovníkům orgánů státní statistiky v souvislosti s prováděním statistických zjišťování a prověrek sociálně ekonomických informací.

Oddíl II.

Působnost statistických orgánů republiky

(§ 7 až 11)

Působnost Českého statistického úřadu jako ústředního statistického orgánu republiky upravuje návrh zákona v ustanoveních § 7 až 9.

Ustanovení o působnosti Českého statistického úřadu obsahují kompetence, které navazují na korespondující ustanovení zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, jakož i na příslušná ustanovení ústavního zákona o československé federaci, pokud jde o činnost patřící do výlučné působnosti České socialistické republiky.

Z důvodů systematických se v návrhu zákona kompetence Českého statistického úřadu zařazují do jednotlivých paragrafů podle společných hledisek.

Tak v § 7 jsou souhrnně obsažena základní kompetenční ustanovení vztahující se zejména na zabezpečování rozvoje jednotné soustavy sociálně ekonomických informací na území republiky, na zabezpečování realizace metodiky stanovené pro celou Československou socialistickou republiku, dále na organizaci soustavy sociálně ekonomických informací podle zásad této metodiky a na řízení oblastních statistických orgánů republiky a další. Důležitou součástí tohoto ustanovení je vztah k Federálnímu statistickému úřadu v oblasti celostátní tvorby metodiky a systému statistických zjišťování, stanovení jednotného plánu statistických zjišťování a zpracování a publikování jejich výsledků, dále v oblasti mezinárodní spolupráce v příslušných oborech sociálně ekonomických informací.

Ustanovení § 8 zahrnuje působnost Českého statistického úřadu zaměřenou výlučně pro potřebu republiky (stanovení metodiky statistických zjišťování a určování rozsahu statistických informací potřebných pro sledování rozvoje hospodářství, životní úrovně a vývoje společnosti v republice).

Vztahy Českého statistického úřadu k ministerstvům a ostatním ústředním orgánům státní správy upravuje § 9.

Podrobnější vymezení úkolů Českého statistického úřadu a zásad jeho činnosti stanoví organizační předpisy Českého statistického úřadu (statut a organizační řád).

Krajské správy a okresní oddělení (§ 10 a 11) vykonávají působnost vyplývající jednak ze vztahů k jejich nadřízeným statistickým orgánům, jednak ze vztahů k národním výborům a ostatním orgánům.

Významným úkolem krajských správ a okresních oddělení je provádět statistická zjišťování potřebná výlučně v územním obvodu jejich působnosti a dále schvalovat statistická zjišťování. která neprovádějí orgány státní statistiky, za předpokladu, že jde o zjišťování nepřesahující obvod působnosti příslušného oblastního statistického orgánu. Schvalování statistických zjišťování však nepřichází v úvahu v případech uvedených v § 21 zákona č. 21/1971 Sb. (např. jde-li o zjišťování která se provádějí jen uvnitř vlastní organizace a výhradně pro její vlastní potřebu).

Oddíl III.

Působnost finančních orgánů republiky (§ 12 a 13)

Působnost finančních orgánů republiky (ministerstva financí České socialistické republiky, finančních správ a národních výborů - § 12) v oblasti informační soustavy organizací je založena články 8 a 9 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. ve znění zákona č. 125/1970 Sb., o československé federaci, a ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 21/ 1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

Aktivní spolupráce ministerstva financí České socialistické republiky s federálním ministerstvem financí při tvorbě jednotné metodiky, zejména při přípravě návrhů opatření vztahujících se na orgány České socialistické republiky, vytváří záruky jednotného metodického řízení informační soustavy organizací v oborech účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a účetním výkaznictví.

Ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) a c) sledují především řízení výkonné činnosti, tj. usměrňování a organizování informační soustavy organizací v rámci jednotné metodiky s cílem, aby se stala nástrojem dokonalejšího ekonomického řízení a byly vytvářeny podmínky k posílení její úlohy pro zvyšování hospodárnosti, finanční a rozpočtové kázně.

Ministerstvo financí vykonává působnost podle § 13 odst. 1) v těch ústředních orgánech republiky a národních výborech, v nichž jsou uvedené obory uplatňovány.

Racionalizací práce se má v uvedených oblastech jednotné informační soustavy v účetním výkaznictví umožnit vytvoření pohotovějšího systému ekonomické kontroly a analýzy plnění státního plánu a státního rozpočtu.

Pro řízení jednotné finanční politiky a pro potřebu posuzování rozvoje ekonomiky České socialistické republiky při respektování potřeb ústředních orgánů republiky, národních výborů a organizací jimi řízených, vyžadují-li to specifické podmínky těchto orgánů a organizací, ministerstvo financí České socialistické republiky po předchozí konzultaci s federálním ministerstvem financí řeší z nich vyplývající metodické otázky a vydává k tomu potřebné směrnice.

Povinnost dohledu nad prováděním opatření souvisejících s uplatňováním jednotných zásad metodiky vyplývá pro federální ministerstvo financí a finanční orgány republiky z ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb.

Působnost finančních správ vymezená zákonem č. 33/1970 Sb. se proti dosavadnímu stavu rozšiřuje na obory uvedené v § 12, a to i na organizace, u nichž finanční správy dosud neprovádějí revize. Tím se prohloubí i prověřování správnosti podkladů rozhodných pro posouzení poskytovaných dotací a pro plnění daňové a odvodové povinnosti prověřovaných organizací.

Významná úloha při zabezpečování úkolů jednotné informační soustavy v oborech účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a v účetním výkaznictví připadá také národním výborům jako finančním orgánům. Národní výbory vykonávají působnost podle § 12 v případech, kdy jim přísluší správa daní a dotací odváděných do rozpočtů nebo poskytovaných z rozpočtů národních výborů (viz § 12 písm. c) zákona č. 33/1970 Sb.).

Oddíl IV.

Působnost ústředních orgánů republiky (§ 14)

Zvláštní pozornost věnuje návrh zákona vymezení působnosti ústředních orgánů republiky z hlediska jejich činnosti jako ústředních orgánů státní správy republiky a dále s ohledem na nutnost dořešení vztahů těchto orgánů k Českému statistickému úřadu jako ústřednímu statistickému orgánu republiky, popřípadě k ministerstvu financí ČSR. Též důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 21/ 1971 Sb. v oddílu III vyjadřuje potřebu dořešení těchto vztahů právní úpravou na úrovni republik.

Oddíl V.

Národní výbory a orgány středního článku řízení (§ 15 a 16)

Vedle statistických orgánů, finančních orgánů a ústředních orgánů republiky plní úkoly v oblasti sociálně ekonomických informací v rozsahu vymezeném navrhovaným zákonem i národní výbory a orgány středního článku řízení.

Ustanovení § 15 bylo nutno koncipovat podobně jako u ústředních orgánů republiky rovněž s ohledem na dořešení vztahů národních výborů vůči Českému statistickému úřadu a s ohledem na republikové zájmy a potřeby v oblasti sociálně ekonomických informací.

Sociálně ekonomické informace mají v každé organizaci tvořit systém - informační soustavu organizace, která slouží především organizaci samé, zároveň však musí zajišťovat i potřeby orgánů státní statistiky, finančních orgánů, jakož i potřeby vyšších orgánů.

Rozvoj informační soustavy organizací vyžaduje, aby dohled nad plněním jejich úkolů vykonávaly vedle orgánů státní statistiky i orgány nadřízené po organizační linii. Navrhovaná osnova doplňuje v tomto směru z hlediska potřeb republiky úkoly řídících orgánů, tj. kromě věcně příslušných ústředních orgánů i orgánů středního článku řízení.

Oddíl VI.

Závěrečná ustanovení (§ 17 až 20)

Ustanovením § 17 se umožňuje organizační přeměna dosavadních krajských oddělení Českého statistického úřadu na krajské správy (jako rozpočtové organizace), aniž by bylo třeba vydávat zvláštní opatření o zrušení krajských oddělení a jejich případné likvidaci. To platí obdobně i pro zřízení Městské správy v hlavním městě Praze.

V Praze dne 25. května 1972

Předseda vlády ČSR:

Josef Korčák v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP