ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

20

Vládní návrh

Usnesení,

kterým Česká národní rada schvaluje podle čl. 107 odst. 1 písm. d) ústavního zákona

č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb., státní závěrečný účet České socialistické republiky a závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1971

Česká národní rada

I. s c h v a l u je

1. státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1971, který vykazuje

a) přebytek hospodaření podle státního rozpočtu České socialistické republiky za rok 1971 ve výši 196,315 tisíc Kčs;

b) překročení rozpočtových výdajů na hospodářství stanovených v zákoně České národní rady č. 59/1971 Sb., o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971 částkou 26.348,601 tisíc Kčs. Překročení bylo pokryto úsporami a nečerpáním výdajů v ostatních rozpočtových skupinách;

2. použití přebytku státního rozpočtu ČSR za rok 1971 ve výši 196,315 tisíc Kčs na doplnění státních finančních rezerv;

3. závěrečné účty státních fondů ČSR za rok 1971;

 

II. b e r e  n a  v ě d o m í, že

a) neúčelové dotace a subvence ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu ČSR byly poskytnuty ve výši 24.630,832 tisíc Kčs místo rozpočtovým zákonem předpokládaných 27.294,605 tisíc Kčs a že rozdíl mezi těmito částkami byl použit ve státním rozpočtu federace ke krytí nezbytných celostátních potřeb;

b) rozpočtové hospodaření národních výborů za rok 1971 skončilo přebytkem 1.897,902 tisíc Kčs;

c) fondy rezerv a rozvoje národních výborů budou doplněny ze státního rozpočtu ČSR částkou 1.293,026 tisíc Kčs k zabezpečení realizace rozpočtově nezajištěných úkolů, vyplývajících z volebních programů a potřeb souvisejících s dalším rozvojem měst a obcí.

V Praze dne 14. června 1972

Josef Korčák v. r.

předseda vlády České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP