ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

21

Zpráva

výboru České národní rady pro plán a rozpočet, rozšířeného o předsedy a rozpočtové zpravodaje z ostatních výborů České národ ní rady, ze dne 23. června 1972

k vládnímu návrhu usnesení, kterým Česká národní rada schvaluje podle čl. 107 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb., státní závěrečný účet České socialistické republiky a závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1971 (tisk 20)

Výbor ČNR pro plán a rozpočet, rozšířený o předsedy a rozpočtové zpravodaje z ostatních výborů České národní rady, projednal dne 23. června 1972 vládní návrh usnesení, kterým Česká národní rada schvaluje podle příslušných ustanovení ústavního zákona o československé federaci státní závěrečný účet České socialistické republiky a závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1971 (tisk 20).

Po rozpravě se rozšířený výbor usnesl doporučit České národní radě k přijetí toto usnesení:

"Česká národní rada

I. k o n s t a t u je, že

1. základní cíle hospodářské politiky v roce 1971 v souladu se závěry XIV. sjezdu KSČ - dokončit konsolidační proces v ekonomice a zajistit přechod na plynulý proporcionální rozvoj předpokládaný pětiletým plánem - se s pomocí iniciativního a angažovaného zapojení pracujících podařilo v podstatě zabezpečit. Udržela se vysoká dynamika výroby, zabezpečená v rozhodující míře růstem produktivity práce, vzrostly reálné příjmy obyvatelstva, společenská i osobní spotřeba, začal se uskutečňovat rozsáhlý sociální program, došlo ke zlepšení ve vnějších hospodářských vztazích, dál pokročila konsolidace vnitřního trhu a zlepšil se poněkud dlouhodobě nepříznivý demografický vývoj,

2. výsledky dosahované v roce 1972 potvrzují pokračování dynamického rozvoje ekonomiky a převahu pozitivních vývojových tendencí. Přes celkově příznivý vývoj přetrvávají však v národním hospodářství některé nedostatky s nepříznivými důsledky na prosazení základního úkolu zvýšit efektivnost celkového rozvoje.

Jde zejména o

- zvyšování rozpočtových nákladů rozestavěných staveb, prodlužování lhůt výstavby, růst rozestavěnosti a další nedostatky v investiční výstavbě,

- nedostatky v oblasti materiálových nákladů,

- nedostatečné prosazování komplexní socialistické racionalizace ve všech oblastech hospodářského a společenského života,

- trvající vážné problémy v dodavatelsko-odběratelských vtazích;

II. s c h v a l u je

1. státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1971, který vykazuje

a) přebytek hospodaření podle státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971 ve výši 196,315 tisíc Kčs,

b) překročení rozpočtových výdajů na hospodářství stanovených v zákoně ČNR č. 59/1971 Sb., o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971, částkou 26.348,601 tisíc Kčs o 596293 tisíc Kčs. Překročení bylo pokryto úsporami a nečerpáním výdajů v ostatních rozpočtových skupinách,

2. použití přebytku státního rozpočtu České socialistické republiky za rok 1971 ve výši 196,315 tisíc Kčs na doplnění státních finančních rezerv republiky,

3. závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1971;

III. b e r e  n a  v ě d o m í, že

1. neúčelové dotace a subvence ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu České socialistické republiky byly poskytnuty ve výši 24.630,832 tisíc Kčs místo rozpočtovým zákonem předpokládaných 27.294,605 tisíc Kčs a že rozdíl mezi těmito částkami byl použit ve státním rozpočtu federace ke krytí nezbytných celostátních potřeb,

2. rozpočtové hospodaření národních výborů za rok 1971 skončilo přebytkem 1.897,902 tisíc Kčs,

3. fondy rezerv a rozvoje národních výborů budou doplněny ze státního rozpočtu České socialistické republiky částkou 1.293,026 tisíc Kčs k zabezpečení realizace rozpočtově nezajištěných úkolů, vyplývajících z volebních programů a potřeb souvisejících s dalším rozvojem měst a obcí."

V Praze dne 23. června 1972

Ladislav Doležal v. r.

ing. Jaromír Horák v. r.

ověřovatel výboru ČNR pro plán a rozpočet

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet a společný zpravodajSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP