ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období.

25

Zpráva

předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 25. dubna do 4. července 1972

Dne 4. května 1972 došlo v sídle České národní rady k setkání presidenta Československé socialistické republiky armádního generála Ludvíka Svobody se členy předsednictva České národní rady.

Při tomto setkání předseda České národní rady a členové předsednictva informovali presidenta republiky o práci České národní rady a jejích orgánů a o záměrech České národní rady, jak úspěšně plnit úkoly stanovené XIV. sjezdem Komunistické strany Československa. Vyjádřili rovněž plnou podporu České národní rady při realizaci zásad leninské národnostní politiky a své úsilí přispívat co nejúčinněji k rozvoji České socialistické republiky a tím i celé Československé socialistické republiky. President republiky soudruh Ludvík Svoboda projevil živý zájem o práci České národní rady a zdůraznil její významnou odpovědnost, která jí v její ústavní působnosti přísluší při zajišťování generální linie Komunistické strany Československa. President požádal předsednictvo ČNR, aby vyřídilo jeho srdečné pozdravy všem poslancům České národní rady.

Závěrem byla presidentu republiky u příležitosti této jeho návštěvy odevzdána slavnostní pozdravná adresa.

Dne 28. května 1972 přijal předseda České národní rady Evžen Erban spolu s delegovanými členy předsednictva České národní rady delegaci Národního shromáždění Bulharské lidové republiky, která na pozvání Federálního shromáždění navštívila Československou socialistickou republiku. Hosté byli v srdečném rozhovoru informováni o postavení, úkolech a činnosti České národní rady a jejích orgánů.

V uplynulém období od 25. dubna do 4. července 1972 sešlo se předsednictvo České národní rady ke třem schůzím, a to dne 25. dubna, dne 25. května a dne 8. června 1972.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

- vyhlásilo zákon ČNR o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, schválený Českou národní radou dne 25. dubna 1972,

- vyhlásilo doplňovací volbu ve volebním obvodě č. 26 (Karlovy Vary II) Západočeského krajského národního výboru,

- stanovilo termín a pořad 4. schůze České národní rady,

- projednalo společnou zprávu ústavně právního výboru a zdravotního a sociálního výboru k návrhu zásad federálního zákona o pěstounské péči,

- projednalo společnou zprávu ústavně právního výboru, výboru pro plán a rozpočet a průmyslového výboru k návrhu zásad federálního zákona o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech a

- projednalo společnou zprávu ústavně právního výboru, výboru pro plán a rozpočet a výboru pro národní výbory a národnosti k vládnímu návrhu zásad zákona ČNR o veřejných sbírkách, loteriích a jiných podobných hrách.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady již dne 25. dubna projednalo a vydalo svou směrnici k plánům práce orgánů České národní rady na II. pololetí 1972 a uložilo orgánům České národní rady, aby v jejím duchu přistoupily k přípravě svých pracovních plánů.

V této sféře činnosti předsednictvo České národní rady dále přijalo svá usnesení zejména

- k návrhu výboru pro plán a rozpočet na způsob projednání státního závěrečného účtu České socialistické republiky za rok 1971 v orgánech České národní rady,

- ke zprávě výboru pro zemědělství a výživu o středním a učňovském zemědělském školství v České socialistické republice a problémech jeho dalšího vývoje,

- ke zprávě výboru pro národní výbory a národnosti o opatřeních v oblasti výstavby a působnosti národních výborů; tuto zprávu projednávalo za účasti ministra vnitra České socialistické republiky ing. Josefa Junga,

- k ústní zprávě místopředsedy vlády České socialistické republiky a předsedy České plánovací komise ing. Stanislava Rázla o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky za rok 1971,

- ke zprávě zdravotního a sociálního výboru a stálé pracovní skupiny předsednictva České národní rady pro otázky mládeže o projednání problematiky rozmisťování patnáctileté mládeže a ke zprávě stálé pracovní skupiny předsednictva České národní rady pro otázky mládeže o pracovních příležitostech a perspektivách absolventů odborných učilišť, středních a vysokých škol,

- ke zprávě výboru pro obchod a dopravu o projednání zabezpečení rekonstrukce hlavních silničních tahů a důležitých městských komunikací v České socialistické republice v roce 1972 a v 5. pětiletém plánu,

- ke zprávě průmyslového výboru o stavu zajištění komplexní bytové výstavby na území hlavního města Prahy a výsledcích jeho projednávání ve výboru.

Předsednictvo České národní rady vzalo dále se souhlasem na vědomí řadu informací, které mu předkládaly jednotlivé orgány České národní rady.

Předsednictvo České národní rady přikázalo orgánům České národní rady k projednání

- vládní návrh zásad zákona FS o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech (tisk FS 3-Z) výboru ústavně právnímu, průmyslovému a výboru pro plán a rozpočet

- vládní návrh zásad zákona FS o Sboru národní bezpečnosti předběžně přikázán výboru ústavně právnímu

- vládní návrh zásad zákona FS o branné výchově předběžně přikázán výboru ústavně právnímu a stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro brannou výchovu obyvatelstva

- návrh dokumentu "Hlavní úkoly Socialistického svazu mládeže a jeho Pionýrské organizace po XIV. sjezdu Komunistické strany Československa" stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro otázky mládeže

- vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací (tisk 18) výboru ústavně právnímu, pro plán a rozpočet, průmyslovému a pro národní výbory a národnosti

- vládní návrh zákona FS o okresních a krajských zemědělských správách (tisk FS 6). výboru ústavně právnímu, pro zemědělství a výživu a pro národní výbory a národnosti

- vládní návrh zákona FS o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech předběžně přikázán výboru ústavně právnímu, průmyslovému a pro plán a rozpočet.

V Praze dne 4. července 1972

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP