ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

27

Společná zpráva

ústavně právního výboru České národní rady a výboru České národní rady pro zemědělství a výživu k vládnímu návrhu zákona ČNR o plemenitbě hospodářských zvířat (tisk 26)

Výbor pro zemědělství a výživu ve schůzi dne 18. října 1972 a ústavně právní výbor ve schůzi dne 20. října 1972 projednaly vládní návrh zákona ČNR o plemenitbě hospodářských zvířat (tisk 26). Oba výbory po zprávách zpravodajů posl. Aloise Tomečka ve výboru pro zemědělství a výživu a posl. Anny Kunstové ve výboru ústavně právním a po rozpravě doporučují, aby v předloženém vládním návrhu zákona byly provedeny tyto změny:

V § 3

Do ustanovení pod písm. c), třetí řádek, vkládají se za slova "k účelům reprodukce" slova "a zušlechťování". Toto ustanovení s uvedeným doplňkem lépe vystihuje podstatu dané věci. V ustanovení pod písm. d) se slovo "druhů" nahrazuje slovem "metod". Jde o zpřesnění termínu, neboť v oblasti plemenářství se v teorii i praxi užívá odborného výrazu "metoda".

V § 4

V odstavci 3 tohoto paragrafu se slova "okresními orgány řízení zemědělství" nahrazují výrazem "krajskými a okresními zemědělskými správami".

Touto úpravou se toto ustanovení uvádí do souladu s platným zákonným stavem. Kromě toho se spolupráce plemenářských organizací rozšiřuje i na krajské zemědělské správy.

Z téhož důvodu se v odstavci 4, třetí řádek, nahrazují slova "okresními orgány řízení zemědělství" výrazem "příslušnými krajskými a okresními zemědělskými správami".

V § 6

V odstavci 1, druhý řádek, se škrtají slova "u drůbeže jen".

Jde o to, že i u jiných druhů hospodářských zvířat mohou být vyhlášeny užitkové typy za uznané nebo povolené.

V § 10

V nadpisu tohoto paragrafu se slovo "Druhy nahrazuje slovem "Metody".

V odstavci 1 se slova "základním druhem" nahrazují slovy "základní metodou" a jako nadbytečná se škrtají slova "při zdokonalování užitkových vlastností".

V § 11

V odstavci 2, sedmý řádek, se výraz "pro plemenitbu" upravuje tak, že zní "pro inseminaci nebo přirozenou plemenitbu". V témže řádku tohoto odstavce se škrtají slova "a její druh". Tato úprava vyplývá z předchozích změn.

V § 12

V prvním řádku tohoto paragrafu se za slovo "plemeníků" vkládá výraz "(jejich spermatu)", jelikož i u drůbeže je již běžná inseminace (např. u krůt).

V § 15

V odstavci 1, první řádek, se za slovo "určují" vkládají slova "po projednání s okresními zemědělskými správami". Důvodem tohoto doplňku je, aby na rozsah a výběr chovů zapojených do kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti užitkových vlastností byl v každém případě zajištěn i vliv příslušného orgánu státní správy, tj. v daném případě okresní zemědělské správy.

V odstavci 2 písm. c) se text stylisticky upravuje tak, že zní

"c) převést plemenářské organizaci potomstvo - u drůbeže násadová vejce - které tato organizace sama vybere, ke společnému kontrolnímu odchovu pro zajištění reprodukce plemeníků a potřeby testování, a to za náhradu určenou cenovým předpisem".

V § 21

Jako nadbytečná se škrtá poznámka pod čarou vztahující se k odstavci 3 tohoto paragrafu.

V § 23

Pod čarou uvedenou poznámku k odstavci l) doplnit o první slova "přestupek podle". V odstavci 2 písm. b), druhý řádek, se slova "okresním orgánem řízení zemědělství" z důvodů uvedených již u § 4 nahrazují slovy "okresní zemědělskou správou".

V § 24

Z již uvedených důvodů se v odstavci 1, čtvrtý a pátý řádek, nahrazují slova "okresním orgánem řízení zemědělství" výrazem "okresní zemědělskou správou".

V § 27

V prvním řádku se slova "může vydat" nahrazují slovem "vydá". Vzhledem k tomu, že jde o provedení významných ustanovení předloženého návrhu, jeví se jako účelnější nahradit dosavadní možnost vydání prováděcích předpisů nutností jejich vydání.

V § 29

Protože vládní návrh tohoto zákona oprávněně ponechal otevřeno datum nabytí účinnosti zákona, doplňuje se předložený text datem "1. ledna 1973". Oba výbory shodně doporučují, aby Česká národní rada předložený vládní návrh zákona ČNR o plemenitbě hospodářských zvířat (tisk 26) s uvedenými změnami a po opravě některých tiskových chyb schválila.

V Praze dne 20. října 1972

RSDr. Jan Jirásek v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

předseda výboru ČNR

místopředseda ČNR

pro zemědělství a výživu

a předseda ústavně právního výboru ČNR


Alois Tomeček v. r.

společný zpravodaj


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP