ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

31

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne................1972

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Státní rozpočet České socialistické republiky

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky) se stanoví částkou

100 054 814 000 Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu republiky činí

100 054 814 000 Kčs 

(příloha č. 1)

 

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy

a) dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši

39 990 000 000 Kčs.

   

b) finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to souhrnný finanční vztah (neúčelové dotace) ve výši

15 513 000 000 Kčs,

účelové subvence ve výši

16 457 800 000 Kčs 

(příloha 2).

 

§ 2

Zmocnění

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační změny a úpravu souhrnného finančního vztahu a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly souhrnný finanční vztah a účelové subvence stanoveny.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.

Příloha č. 2

k návrhu zákona ČNR č.......

Celkový přehled státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy

Kčs (v tisících)

Příjmy ze socialistického hospodářství

38 376 322

Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva

20 702 000

Ostatní příjmy

986 492

Dotace z federálního rozpočtu

39 990 000

Úhrn

100 054 814


Výdaje

Kčs (v tisících)

Výdaje ústředně řízených organizací na:

 

hospodářství

25 840 454

kulturní a sociální opatření

38 588 529

obranu a bezpečnost

2 758 245

správu

605 707

soudy a prokuratury

291 079

dotace a subvence národním výborům

31 970 800

Úhrn

100 054 814


 

Příloha č. 2

k návrhu zákona ČNR č..........

Souhrnný finanční vztah a subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

(v tis. Kčs)

Kraj

Souhrnný finanční vztah

Účelové dotace a subvence

Národní výbor hl. m. Prahy

2 307 500

4 562 900

Středočeský

1 579 000

1 171 800

Jihočeský

1 308 000

850 100

Západočesky

1 621 900

1 278 100

Severočeský

2 219 300

2 418 400

Východočeský

1 386 300

1 327 200

Jihomoravský

2 057 100

2 639 000

Severomoravský

3 033 900

2 210 300

Úhrn

15 513 000

16 457 800


Důvodová zpráva

Návrh zákona o státním rozpočtu republiky se opírá o ustanovení článku 11 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a o ustanovení § 9 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky).

Poněvadž zákon o rozpočtových pravidlech republiky vymezuje komplexně problematiku rozpočtového procesu a zásady o hospodaření s rozpočtovými prostředky, zmocňuje ministra financí poskytovat státní záruky a přechodné výpomoci do výše stanovené vládou a stanoví zásady rozpočtového hospodaření národních výborů, určuje předkládaný rozpočtový zákon v podstatě jen číselné objemy státního rozpočtu republiky.

Návrh státního rozpočtu republiky vychází z jednotné koncepce hospodářské politiky KSČ vytyčené na jejím XIV. sjezdu a ze závěrů zasedání únorového pléna ÚV KSČ. Návrh se opírá o výsledky dosažené v rozvoji národního hospodářství v uplynulém období, o prognózu očekávaného plnění za celý rok 1972 a o zhodnocení možností zvýšit efektivnost ekonomiky ČSR. Návrh je úzce spjat se státním plánem rozvoje národního hospodářství republiky na rok 1973, jehož cíle plně zajišťuje.

V návrhu státního rozpočtu republiky jsou v souladu s příslušnými usneseními vlády v rámci prostoru vytvořeného již rozpočtovým projektem republiky na rok 1973 zabezpečovány důležité akce (např. zvýšení příplatků k nákupním cenám mléka, nová sociální opatření a platové úpravy připravované pro rok 1973) a mimořádné úkoly ve zdravotnictví, školství a v oblasti kultury.

Návrh státního rozpočtu republiky je vyrovnaný. Vyrovnanost je zabezpečena podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 101/1971 Sb., o pátém pětiletém plánu, dotacemi ze státního rozpočtu federace poskytovanými formou účelových dotací na konkrétní úkoly anebo stanovený okruh potřeb v úhrnné výši 13 646 704 000 Kčs

a formou neúčelové globální dotace ve výši 26 343 296 000 Kčs.

Prostředky z dotací na konkrétní účelové akce které nebudou vyčerpány, se vrátí do státního rozpočtu federace.

Uplatnění principů přísné hospodárnosti a optimální efektivnosti při sestavování všech tří státních rozpočtu, tj. federace, ČSR a SSR se podařilo vytvořit rozpočtový přebytek ve státním rozpočtu federace ve výši 2,1 mld. Kčs a tak dodržet přebytkový charakter státního rozpočtu federace, jak to stanoví § 9 odst. 2 zák. č. 101/1971 Sb., o pátém pětiletém plánu.

Návrh státního rozpočtu republiky obsahuje pouze minimální rezervu. Výdaje zajištěné návrhem státního rozpočtu republiky je proto nutno považovat za maximální hranici pro čerpání prostředků a příjmy za minimální hranici pro plnění povinností určených státním rozpočtem.

Rozpočtové hospodaření se bude řídit citovaným zákonem ČNR č. 60/1971 Sb. a dalšími předpisy vydanými podle tohoto zákona. Zmocnění vlády k operativnímu řízení národního hospodářství podle státního rozpočtu obsahuje rovněž citovaný zákon ČNR č. 60/1971 Sb. Předkládaný návrh zákona uvažuje s dalším zmocněním opravňujícím vládu promítnout do státního rozpočtu republiky důsledky rozhodnutí, zejména o změnách plánu a změnách organizačních, pokud se jimi nemění vyrovnanost státního rozpočtu republiky.

V Praze dne 22. listopadu 1972

Předseda vlády

České socialistické republiky.

Josef Korčák v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP