ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

35

Zpráva

předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady od 3. listopadu do 20. prosince 1972

V období od 3. listopadu do 20. prosince 1972 se sešlo předsednictvo ČNR pouze jednou, a to dne 23. listopadu 1972.

V této schůzi předsednictvo ČNR schválilo svolání 6. schůze ČNR na 19. a 20. prosince 1972 a usneslo se na návrhu pořadu této schůze.

Předsednictvo České národní rady na základě návrhu Klubu komunistických poslanců ČNR projednalo a schválilo směrnici k zajištění závěrů XIV. sjezdu KSČ v činnosti České národní rady v II. volebním období; současně též vydalo pokyny pro přípravu plánu práce České národní rady a jejích orgánů na I. pololetí roku 1973.

Uvedená směrnice zabezpečuje koordinovaný a cílevědomý postup České národní rady v realizaci usnesení XIV. sjezdu KSČ a podporuje iniciativu výborů ČNR při zajišťování jejich úkolů v delším výhledu; vytváří také předpoklady pro větší připravenost poslanců na jednání orgánů ČNR i pro činnost ve volebních obvodech.

Svými pokyny předsednictvo ČNR orientovalo pozornost orgánů ČNR na některé významné problémy našeho společenského a hospodářského života, jimiž se ve své kontrolní působnosti mají zabývat prakticky všechny orgány ČNR.

Předsednictvo ČNR dále projednalo:

- společnou zprávu ústavně právního výboru, výboru průmyslového, výboru pro zemědělství a výživu a výboru pro obchod a dopravu k vládnímu návrhu zásad zákona o ochraně označení původu výrobků (tisk FS 5 - Z)

- společnou zprávu ústavně právního výboru a výboru pro národní výbory a národnosti k vládnímu návrhu zásad zákona o Sboru národní bezpečnosti (tisk FS 6 - Z) a předseda České národní rady o jejich stanovisku podal zprávu předsedovi Federálního shromáždění.

Orgánům České národní rady byly přikázány k projednání a k zaujetí stanoviska tyto návrhy:

1. ústavně právnímu výboru a stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy:

- Konzulární úmluva mezi ČSSR a SSSR a Protokol který je její součástí podepsané v Moskvě dne 27. 4. 1972 (tisk FS 12),

- Konzulární úmluva mezi ČSSR a PLR a Protokol který je její součástí, podepsané ve Varšavě dne 9. 6. 1972 (tisk FS 13),

- Konzulární úmluva mezi ČSSR a NDR a Protokol, který je její součástí, podepsané v Praze dne 22. 6. 1972 (tisk FS 14),

- Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a jejich zničení, podepsanou v Moskvě, Washingtonu a Londýně dne 10. dubna 1972 (tisk FS 17);

2. ústavně právnímu výboru, stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy a zdravotnímu a sociálnímu výboru:

- Změna Úmluvy mezi ČSSR a BLR o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. 1. 1957, podepsanou v Sofii dne 27. 3. 1972 (tisk KS 15)

- Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 56. Mezinárodní konferenci práce v r. 1971 (tisk FS 18).

3. výboru pro plán a rozpočet a ústavně právnímu výboru rozšířených o předsedy a zpravodaje k rozpočtovým kapitolám z ostatních výborů ČNR

- vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu ČSR na r. 1973

4. výboru pro plán a rozpočet a ústavně právnímu výboru, rozšířených o předsedy a zpravodaje k rozpočtovým kapitolám z ostatních výborů České národní rady

- vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1973 (tisk FS 19)

5. ústavně právnímu výboru ČNR a zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR

- vládní návrh zákona o zvýšení přídavku na děti a výchovného (tisk FS 20).

Podle § 51 odst. 2 č. 6 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady přikázalo předsednictvo ČNR k projednání ústavně právnímu výboru žádosti soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

Předsednictvo České národ ní rady vzalo na vědomí informaci předsedy České národní rady:

- o návštěvě parlamentní delegace v Japonsku,

- o podepsání dohody o spolupráci mezi Českou národní radou a Československou akademií věd,

- o zaslání blahopřejného dopisu presidentu republiky ČSSR k jeho narozeninám,

- o připravované návštěvě předsedy České národní rady a jeho doprovodu v Jihočeském kraji dne 27. a 28. 11. 1972,

- zprávu předsedkyně stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy o jednání skupiny o kulturních stycích ČSR s kulturními organizacemi států socialistického společenství,

- zprávu ústavně právního výboru o provedení občanské kontroly v nápravných zařízeních ve Valdicích a Opavě.

V Praze dne 20. prosince 1972

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP