ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

37

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne...............

o orgánech geodézie a kartografie

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Část prvá

Orgány geodézie a kartografie

§ 1

Český úřad geodetický a kartografický

(1) Ústředním orgánem geodézie a kartografie České socialistické republiky je Český úřad geodetický a kartografický.

(2) V čele Českého úřadu geodetického a kartografického je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky. Předseda Českého úřadu geodetického a kartografického odpovídá za výkon své funkce vládě České socialistické republiky.

(3) Zásady činnosti a organizaci Českého úřadu geodetického a kartografického upravuje statut, který schvaluje vláda České socialistické republiky.

§ 2

Územní orgány geodézie a kartografie

(1) Zřizují se krajské geodetické a kartografické správy (dále jen "krajské správy") pro území jednotlivých krajů.

(2) Pro území Středočeského kraje a území hlavního města Prahy se zřizuje Geodetická a kartografická správa pro Středočeský kraj a pro hlavní město Prahu.

(3) Sídla krajských správ jsou totožná se sídly krajských národních výborů. Předseda Českého úřadu geodetického a kartografického může stanovit sídla krajských správ odchylně od sídla krajského národního výboru.

(4) V čele krajské správy je ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda Českého úřadu geodetického a kartografického.

(5) Krajské správy jsou rozpočtovými organizacemi.

§ 3

Český úřad geodetický a kartografický a krajské správy jsou orgány státní správy pro zabezpečování civilních potřeb geodézie a kartografie.

Část druhá

Působnost orgánů geodézie a kartografie

§ 4

Český úřad geodetický a kartografický

a) určuje koncepci a směry rozvoje geodézie a kartografie a odpovídá za jejich realizaci,

b) řídí práce na zřizování, popřípadě vyhotovování, udržování, obnovování a dokumentaci geodetických základů a státních mapových děl,

c) řídí zakládání a vedení evidence nemovitostí a vyhotovování a ověřování geometrických plánů pro tyto účely,

d) řídí a koordinuje výzkum a vědeckotechnický rozvoj v geodézii a kartografii,

e) řídí práce inženýrské geodézie,

f) zajišťuje tvorbu, vyhotovování, rozmnožování a vydávání kartografických děl a publikací a koordinuje vydávání těchto děl jinými k tomu oprávněnými orgány a organizacemi,

g) zajišťuje a koordinuje úkoly mezinárodní spolupráce v geodézii a kartografii,

h) řídí a zajišťuje koordinaci geodetických a kartografických prací, které mají být převzaty anebo využity též pro státní mapová díla,

i) provádí se souhlasem federálního ministerstva národní obrany opatření v geodézii a kartografii v zájmu obrany státu,

j) řídí krajské správy a organizace ve své působnosti.

§ 5

Krajské správy

a) vykonávají dohled na činnost orgánů a organizací v obvodu své působnosti, které jsou oprávněny provádět geodetické a kartografické práce,

b) koordinují a kontrolují geodetické a kartografické práce, které mají být převzaty anebo využity též pro státní mapová díla,

c) zajišťují shromažďování, zhodnocování, dokumentaci a další využívání výsledků geodetických a kartografických prací,

d) zakládají, vedou a udržují evidenci nemovitostí v souladu se skutečným stavem, [Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.]

e) zajišťují vyhotovování, udržování, obnovování zhodnocování a dokumentaci státních mapových děl a vedou evidenci mapového fondu,

f) plní jiné úkoly, kterými je pověří Český úřad geodetický a kartografický.

Část třetí

Závěrečné ustanovení

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1973.

Důvodová zpráva

k návrhu zákona o orgánech geodézie a kartografie

Část obecná

Zákon č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, nahradil zastaralou, roztříštěnou a dnešním potřebám a požadavkům rozvoje národního hospodářství již nevyhovující právní úpravu geodézie a kartografie v Československé socialistické republice a stanovil úkoly, které geodézie a kartografie v našem socialistickém národním hospodářství, při obraně státu i v oblasti vědy a kultury bude plnit. Uvedený zákon předpokládá kromě ústředních orgánů geodézie a kartografie též zřízení územních orgánů geodézie a kartografie; zřízení těchto orgánů je ponecháno zákonodárství republik.

Ústředním orgánem geodézie a kartografie České socialistické republiky je Český úřad geodetický a kartografický, který byl zřízen zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky. Zřízení územních orgánů geodézie a kartografie, jimiž budou krajské geodetické a kartografické správy, musí být provedeno zákonem České národní rady, neboť podle zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, může být výkon státní správy svěřen jiným orgánům (než národním výborům) nebo organizacím jenom zákonem.

Kromě zřízení územních orgánů geodézie a kartografie bude v navrhovaném zákoně vymezena jejich působnost, jakož i působnost Českého úřadu geodetického a kartografického, která je v zákoně č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, vymezena pouze rámcově a bez rozlišení na orgány ústřední a územní. Vymezení působnosti ústředního orgánu geodézie a kartografie není provedeno ani v zákoně ČNR č. 2/1969 Sb., jímž byl zřízen.

Přijetím zákona České národní rady o orgánech geodézie a kartografie bude dovršen legislativně právní proces úpravy tohoto odvětví. Navrhovaná právní úprava si nevyžádá nové finanční prostředky ze státního rozpočtu. Vytvoření územních orgánů geodézie a kartografie bude zajištěno v rámci stávající rozpočtové kapitoly Českého úřadu geodetického a kartografického.

Pokud se týká počtu pracovních sil, nedojde zavedením navrhované úpravy k žádným změnám. Krajské geodetické a kartografické správy již existují jako rozpočtové organizace a jejich přeměna na orgány státní správy nebude mít žádný vliv na počet pracovních sil.

Část zvláštní

K § 1

Toto ustanovení vychází z § 2 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, a z § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

K § 2

Zákon č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii - kromě již zřízených ústředních orgánů geodézie a kartografie - předpokládá též zřízení územních orgánů geodézie a kartografie [§ 1 odst. 2 písm. a) cit. zák.]. Těmito územními orgány budou krajské geodetické a kartografické správy; zřízení těchto orgánů patří do kompetence České národní rady.

Vytvoření územních orgánů geodézie a kartografie vyplývá z nutnosti zabezpečit uplatňování státních zájmů při jednotném řízení, koordinaci a provádění geodetických a kartografických prací.

Organizace územních orgánů geodézie a kartografie je stanovena na základě krajského principu. Tento princip nejlépe odpovídá požadavkům a potřebám efektivního výkonu státní správy na úseku geodézie a kartografie.

Pro území Středočeského kraje a území hlavního města Prahy se zřizuje společný územní orgán. Zřízení společného orgánu je účelné zejména s ohledem na nutnost komplexnosti při provádění geodetických a kartografických prací, které zasahují do území Středočeského kraje a území hlavního města Prahy.

K § 3

Navrhované znění je v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

K § 4

Působnost Českého úřadu geodetického a kartografického vyplývá z § 2 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, který obecně upravil působnost ústředních i územních orgánů geodézie a kartografie. Český úřad geodetický a kartografický je na základě § 22 zákona č. 46/1971 Sb. zmocněn vydávat podrobné prováděcí předpisy v oblasti geodézie a kartografie k provedení tohoto zákona.

K § 5

Působnost krajských geodetických a kartografických správ je rovněž odvozena z obecného ustanovení § 2 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii. Zahrnuje jednak výkon vybraných činností správního charakteru na úseku geodézie a kartografie, jednak zakládání, vedení a udržování evidence nemovitostí v souladu se skutečným stavem. Významnou součástí působnosti krajských geodetických a kartografických správ je činnost dohlédací, koordinační a kontrolní, která bude vykonávána nejen vůči organizacím mimo obor působnosti Českého úřadu geodetického a kartografického, pokud provádějí geodetické a kartografické práce, ale též vůči organizacím resortu Českého úřadu geodetického a kartografického.

V Praze dne 6. prosince 1972

Předseda vlády

České socialistické republiky:

Josef Korčák v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP