ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

42

Společná zpráva

výboru České národní rady pro národní výbory a národnosti,

ústavně právního výboru České národní rady

a výboru České národní rady pro plán a rozpočet

k vládnímu návrhu zákona ČNR,

o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách (tisk 40)

Výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi dne 29. března 1973, výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi dne 3. dubna 1973 a ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 4. dubna 1973 projednaly vládní návrh zákona ČNR o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách (tisk 40).

Uvedené výbory po projednání vládního návrhu doporučují České národní radě schválit vládní návrh zákona ČNR o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách (tisk 40) s těmito úpravami:

v § 11

odstavci 2 ve druhé větě vypustit za slovy "ministerstvo financí" slova "České socialistické republiky".

[Úprava se navrhuje v zájmu shody s ustanovením § 5 odst. 1) písm. f)];

v § 15

odstavci 3 nahradit poslední část věty "pokud výtěžek nebyl prohlášen za propadlý ve prospěch státu (§ 18 odst. 2)" slovy "pokud nebylo rozhodnuto, aby výtěžek byl odveden do státního rozpočtu České socialistické republiky (§ 18 odst. 2.)";

v § 18

odstavci 2 nahradit navrhovaný text tímto zněním "Okresní národní výbor může rozhodnout, aby výtěžek sbírky, která nebyla povolena nebo jejíž povolení bylo odvoláno, byl odveden do státního rozpočtu České socialistické republiky. Obdobné oprávnění má okresní finanční správa, pokud jde o výtěžek loterie, která nebyla povolena nebo jejíž povolení byla odvoláno."

(Úprava se navrhuje proto, že výtěžek sbírky, která nebyla povolena nebo byla odvolána, může zahrnout i prostředky poskytnuté ze státních prostředků. V tomto případě nejde o propadnutí prostředků ve prospěch státu.)

V Praze dne 4. dubna 1973

ing. Jaromír Horák v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru ČNR

   

ing. Vladimír Štroner v. r.

Josef Teplý v. r.

a národnosti

společný zpravodajSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP