ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

45

Zpráva

předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR

o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva

České národní rady za dobu od 20. prosince 1972 do 12. dubna 1973

V období od 20. prosince 1972 do 12. dubna 1973 se sado předsednictvo České národní rady ke dvěma schůzím, a to ve dnech 18. ledna a 9. března 1973 a dne 22. března 1973 bylo přítomno ve schůzi Federálního shromáždění, v níž byl armádní generál s. Ludvík Svoboda znovu zvolen presidentem Československé socialistické republiky.

Předsednictvo České národní rady věnovalo i v tomto období svou pozornost dalšímu rozvíjení ústavních vztahů České národní rady k národním výborům v České socialistické republice. Středem jeho pozornosti zůstává, aby Česká národní rada a její poslanci byli v stálém a pravidelném styku s národními výbory; tento cíl sledovala též dvoudenní návštěva předsedy České Národní rady a dalších členů předsednictva v Západočeském kraji ve dnech 12. a 13. února t. r.

Předsednictvo České národní rady rovněž zabezpečilo účast představitelů České národní rady na plenárních zasedáních krajských národních výboru v České socialistické republice a Národního výboru hlavního města Prahy v I. čtvrtletí 1973.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

- vyhlásilo dne 20. prosince 1972 zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973,

- ukončilo dnem 20. prosince 1972 podzimní zasedání České národní rady a dnem 10. března 1973 svolalo Českou národní radu k jarnímu zasedání,

- uctilo ve schůzi dne 9. března 1973 památku zesnulého poslance ČNR a tajemníka ÚV KSČ dr. Václava Svobody a vyhlásilo v jeho volebním obvodě č. 53 (Dačice - Jihočeský kraj) doplňovací volbu, jejíž konání bylo stanoveno na den 26. května 1973,

- vzalo dne 2. dubna 1973 na vědomí resignaci poslance ČNR dr. Pavla Kyzra na poslanecký mandát a v důsledku toho vyhlásilo ve volebním obvodě č. 33 (Zruč nad Sázavou - Středočeský kraj) doplňovací volbu, jejíž konání stanovilo na den 26. května 1973,

- stanovilo termín a usneslo se na návrhu pořadu 7. schůze České národní rady,

- vyhlásilo doplňovací volby do krajských národních výborů a stanovilo dny jejich konání, a to ve volebním obvodě č. 106 Jihomoravského krajského národního výboru, ve volebních obvodech č. 63 a 69 Středočeského krajského národního výboru, ve volebním obvodě č. 50 Severomoravského krajského národního výboru, ve volebních obvodech č. 80 a 86 Západočeského krajského národního výboru a ve volebním obvodě č. 32 Národního výboru hl. m. Prahy.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady přikázalo orgánům České národní rady k projednání a padání zpráv tyto návrhy:

1. Vládní návrh zákona ČNR a orgánech geodézie a kartografie (tisk 37)

- výboru ústavně právnímu

2. Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňují některé předpisy týkající se postihu přestupků (tisk 38)

- výboru ústavně právnímu

- výboru pro národní výbory a národnosti

3. Vládní návrh zákona ČNR o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách (tisk 40)

- výboru ústavně právnímu

- výboru pro plán a rozpočet

- výboru pro národní výbory a národnosti

4. Žádosti soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce, které předložil se svým doporučením ministr spravedlnosti ČSR

- výboru ústavně právnímu

5. Vládní návrh zásad novely občanského soudního řádu (tisk FS 12-Z)

- výboru ústavně právnímu

6. Vládní návrh zásad zákona a ochranném dohledu (tisk FS 7-Z)

- výboru ústavně právnímu

7. Vládní návrh zásad novely trestního řádu (tisk FS 11-Z)

- výboru ústavně právnímu

8. Vládní návrh zásad novely zákona o výkonu trestu odnětí svobody (tisk FS 10-Z) - výboru ústavně právnímu

9. Vládní návrh zásad novely zákona o přečinech (tisk FS 9-Z)

- výboru ústavně právnímu

10. Vládní návrh zásad novely trestního zákona (tisk FS 8-Z)

- výboru ústavně právnímu

11. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsaná v Montrealu dne 23. září 1971 (tisk FS 21)

- výboru ústavně právnímu

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

12. Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění ČSSR o Řádu Vítězného února (tisk FS 6-P)

- výboru ústavně právnímu.

Předsednictvo České národní rady uložilo ve schůzi dne 9. března 1973 předsedovi České národní rady, aby podle 60 odst. 1 č. 6 zákona ČNR a jednacím řádů České národní rady v neodkladných případech přikazoval svým rozhodnutím orgánům České národní rady návrhy k projednání. Předseda České národní rady proto přikázal

13. Vládní návrh zásad vodního zákona (tisk FS 13-Z)

- výboru ústavně právnímu

- výboru pro zemědělství a výživu

- výboru zdravotnímu a sociálnímu

14. Vládní návrh zákona o pěstounské péči (tisk FS 23)

- výboru ústavně právnímu

- výboru zdravotnímu a sociálnímu

15. Vládní návrh zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům (tisk FS 26)

- výboru ústavně právnímu

- výboru zdravotnímu a sociálnímu

16. Vládní návrh zásad zákona ČNR o archivnictví (tisk 39)

- výboru ústavně právnímu

- výboru kulturnímu a školskému

17. Vládní návrh zákona o ochranném dohledu (tisk FS 28)

- výboru ústavně právnímu

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisk FS 29)

- výboru ústavně právnímu

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 150/1963 Sb., o přečinech (tisk FS 30)

- výboru ústavně právnímu

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (tisk FS 31)

- výboru ústavně právnímu

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád (tisk FS 32)

- výboru ústavně právnímu

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád (tisk FS 33)

- výboru ústavně právnímu.

Výbory a stálé pracovní skupiny, jimž byly uvedené návrhy přikázány, po svém jednání předložily předsednictvu České národní rady své zprávy k těmto návrhům. Předsednictvo je projednalo a předseda České národní rady je zaslal předsedovi Federálního shromáždění.

Předsednictvo České národní rady dále projednalo zprávy výborů a stálých pracovních skupin předsednictva ČNR:

a) k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení, podepsaná v Moskvě, Washingtonu a v Londýně dne 10. dubna 1972 (tisk FS 17)

b) k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o změně Úmluvy mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957, podepsaná v Sofii dne 27. března 1972 (tisk FS 15)

c) ke stanovisku vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 56. Mezinárodní konference práce v roce 1971 (tisk FS 18)

d) k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik a Protokol, jenž je její součástí, které byly podepsány v Moskvě dne 27. dubna 1972 (tisk FS 12)

e) k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou a Protokol, jenž je její součástí, které byly podepsány ve Varšavě dne 9. června 1972 (tisk FS 13)

f) k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou a Protokol; jenž je její součástí, které byly podepsány v Praze dne 22. června 1972 (tisk FS 14)

g) k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu čs. federace na rok 1973 (tisk FS 19)

h) k vládnímu návrhu zákona o zvýšení přídavků na děti a výchovného (tisk FS 20)

a předseda České národní rady je zaslal předsedovi Federálního shromáždění ČSSR.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- schválilo plán práce ČNR a jejích orgánů na I. pololetí 1973

- přijalo a schválilo závěry k metodám práce ČNR a jejích orgánů, jak vyplynuly z lednové porady předsedy ČNR s předsedy výborů, z jednání vedení Klubu komunistických poslanců ČNR a ze schůzí stranických skupin výborů

- schválilo zprávu o plnění plánu práce České národní rady a jejích orgánu na II. pololetí 1977,

- schválilo zprávu o čerpání rozpočtu České národní rady za rok 1972.

Předsednictvo České národní rady dále projednalo podle svého pracovního plánu některé zprávy výborů, a to

- výboru pro obchod a dopravu a stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy o cestovním ruchu v ČSR a problematice rozvoje cestovního ruchu, zejména v krkonošské oblasti a Západočeských lázních

- kulturního a školského výboru o rozpracování usnesení ÚV KSČ z 26. a 27. října 1972 k ideologickým otázkám do činnosti orgánů České národní rady

- výboru pro plán a rozpočet o projednání prvních výsledků a zkušeností z ověřování racionalizace práce a zdokonalení soustav odměňování

- výboru pro plán a rozpočet o projednání dosažených výsledku a dalšího postupu při zabezpečování realizace investičního programu 5. pětiletého plánu.

Dne 9. ledna 1973 byli představitelé České národní rady a vlády České socialistické republiky přijati generálním tajemníkem ÚV KSČ dr. Gustávem Husákem a blahopřáli mu k jeho významnému životnímu jubileu.

V oblasti zahraničních vztahů vzalo předsednictvo České národní rady na vědomí zprávu předsedy České národní rady o první meziparlamentní konferenci evropských zemí, jenž se konala v Helsinkách ve dnech 23. ledna až 2. února 1973.

Dne 10. dubna 1973 přijal předseda České národní rady delegaci parlamentu republiky Kolumbie, která navštívila na pozváni Federálního shromáždění Československou socialistickou republiku.

V Praze dne 12. dubna 1973

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP