ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

47

Zpráva

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady podle § 60 ČNR o jednacím řádu České národní rady za dobu od 12. dubna do 28. června 1973

V období od 12. dubna 1973 do 28. června 1973 sešlo se předsednictvo České národní rady ke třem schůzím, které se konaly dne 8. května, 17. května a 21. června 1973.

V oblasti plnění svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady dne 8. května 1973 odvolalo s. PhDr. RSDr. Miloslava Brůžka, CSc. z funkce ministra kultury České socialistické republiky na jeho vlastní žádost. V téže schůzi předsednictva České národní rady na návrh předsedy vlády České socialistické republiky s. Josefa Korčáka, podpořený předsedou ústředního výboru Národní fronty ČSR s. prof. Josefem Kempným, CSc., jmenovalo s. doc. JUDr. Milana Klusáka, CSc. členem vlády České socialistické republiky a pověřilo ho řízením ministerstva kultury České socialistické republiky; předseda ČNR s. Evžen Erban přijal od ministra kultury ČSR s. doc. JUDr. Milana Klusáka, CSc. ústavou předepsaný slib.

Stanovilo termín a pořad 8. schůze České národní rady a projednalo přípravu průběhu této schůze ČNR spolu s návrhem jejího usnesení ke zprávě o vývoji zemědělské výroby ve vztahu k životnímu prostředí.

Podle § 50 odst. 1 zákona ČNR č. 54/1971 Sb., volbách do národních výborů ČSR, vyhlásilo předsednictvo České národní rady doplňovací volby v Severočeském krajském národním výboru ve volebním obvodě 69 a stanovilo den konání volby na 26. května 1973 a v témže KNV ve volebních obvodech 14, 36, 91, 109 a stanovilo den konání volby na 8. června 1973.

Zpráva o výsledku těchto voleb byla projednána v předsednictvu ČNR dne 21. června 1973.

Ve své schůzi dne 17. května 1973 věnovalo předsednictvo ČNR značnou pozornost kontrole plnění svého usnesení z 2. července 1971 k rozvoji města Brna a o perspektivách jeho výstavby. Jednání předsednictva ČNR se účastnil ministr vlády ČSR R. Petera, náměstek předsedy České plánovací komise s. ing. J. Matoušek, předseda Jihomoravského KNV s. Z. Vávra, primátor města Brna ing. V. Štroner. Po rozsáhlé rozpravě přijatý závěr svědčí o tom, že v prvých dvou letech 5. pětiletky probíhal tento rozvoj podle plánu a základní úkoly byly splněny. Předsednictvo ČNR mimo jiné vyzdvihlo péči Národního výboru města Brna, pomoc Jihomoravského KNV a iniciativu občanů při řešení závažných problémů. Ministr R. Petera vyslovil názor, že jednání výborů ČNR a předsednictva ČNR přispívá k upřesnění brněnských závěrů. Náměstek předsedy České plánovací komise s. ing. J. Matoušek ujistil, že rozpravou a usnesením předsednictva ČNR se budou pozorně zabývat příslušné ústřední orgány ČSR a o výsledcích bude informována předsednictvo ČNR. O závěrech byl informován předseda vlády s. Josef Korčák.

Stěžejním bodem pořadu schůze předsednictva ČNR dne 21. června 1973 byla problematika ostravské aglomerace. Jednání se účastnili náměstek předsedy České plánovací komise s. ing. J. Matoušek, předseda KNV Ostrava M. Čapka, generální ředitel Ostravsko-karvinských dolů ing. L. Chrust a místopředseda Svazu architektů ČSR ing. arch. Z. Šaman.

V rozpravě bylo poukázáno na problémy v této oblasti, které se týkají zejména

- rozvíjení spolupráce národních výborů ostravské aglomerace s velkými průmyslovými podniky,

- zabezpečení občanské vybavenosti sídlišť,

- poskytování pracovních příležitostí pro ženy,

- orientace na přestavbu a rekonstrukci stávajícího zejména bytového fondu,

- větší plánovitosti a efektivnosti rekultivace devastované půdy.

Usnesením přijatým předsednictvem ČNR se doporučuje vládě ČSR a příslušným orgánům státní správy ve spolupráci s národními výbory zaměřit se ve zbývající části 5. pětiletého plánu a zejména pak v 6. pětiletce na řešení problémů rozvoje ostravské aglomerace, jak se projevily v jednání výborů a předsednictva ČNR.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady

- vyslovilo dne 17. května 1973 souhlas se závěry ústavně právního výboru ČNR, které byly sděleny Federálnímu shromáždění, a to

= k vládnímu návrhu zákona a ochranném dohledu (tisk FS ČSSR 28),

= k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisk FS ČSSR 29),

= k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech (tisk FS ČSSR 30),

= k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (tisk FS ČSSR 31),

= k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád (tisk FS ČSSR 32),

= k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád (tisk FS ČSSR 33);

- vzalo se souhlasem na vědomí společnou zprávu ústavně právního výboru ČNR a stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro brannou výchovu k vládnímu návrhu zákona o branné výchově,

- vzalo se souhlasem na vědomí společnou zprávu ústavně právního výboru ČNR a kulturního a školského výboru k vládnímu návrhu zásad zákona ČNR o archivnictví (tisk 39), která byla zaslána předsedovi vlády ČSR a ministru vnitra ČSR,

- vyhlásilo zákon ČNR ze dne 12. dubna 197 o orgánech geodézie a kartografie,

- vyhlásilo zákon ČNR ze dne 12. dubna 1973 o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady mimo schválení některých dílčích opatření

- vydalo pokyny předsednictva ČNR pro přípravu plánu práce České národní rady a jejích orgánů na II. pololetí 1973, které zajišťují nezbytnou politickou a organizační koordinovanost činnosti výborů na hlavní úkoly, zejména v návaznosti na předpokládané plenární schůze ČNR,

- schválilo návrh výboru ČNR pro plán a rozpočet na vydání pokynu k projednání státního závěrečného účtu za rok 1972,

- schválilo dne 17. května 1973 zprávu předsedy ČNR o výsledcích porady předsedů a místopředsedů České národní rady s předsedou a členy předsednictva vlády ČSR,

- schválilo zprávu o výsledcích návštěvy předsedy ČNR a delegovaných členů předsednictva ČNR ve Východočeském kraji ve dnech 4. a 5. června 1973,

- dalo souhlas k úpravě systemizace Kanceláře České národní rady.

Předsednictvo České národní rady projednalo

- za přítomnosti místopředsedy vlády ČSR s. Š. Horníka společnou zprávu průmyslového výboru a výboru pro obchod a dopravu a zásobování vnitřního trhu výrobky,

- zprávu ústavně právního výboru o stavu péče a občany po výkonu trestu odnětí svobody,

- zprávu o novele zákona č. 68/1961 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, který se uvádí v soulad s Úmluvou č. 87 a svobodě odborů a ochraně práva odborově se sdružovat, kterou ratifikovala ČSSR v roce 1964,

- ústavní zprávu o jednání zahraničních výborů SL a SN Federálního shromáždění ČSSR a rozvoji čs. cestovního ruchu, jehož jednání se účastnila delegace poslanců ČNR.

V oblasti zahraničních vztahů vzalo předsednictvo České národní rady na vědomí zprávy o přijetí zahraničních parlamentních delegací, které na pozvání Federálního shromáždění navštívily ČSSR, a to Kolumbijské republiky a Finské republiky.

V Praze dne 29. června 1973

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP