ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

49

Zpráva

výboru České národní rady pro plán a rozpočet rozšířeného o předsedy a rozpočtové zpravodaje z ostatních výborů České národní rady

k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1972 (tisk 48)

Výbor České národní rady pro plán a rozpočet, rozšířený o předsedy a rozpočtové zpravodaje z ostatních výborů České národní rady, projednal dne 12. června 1973 vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1972 (tisk 48).

Výbor po rozpravě

I. zjišťuje, že

1. v roce 1972 pokračovala úspěšná realizace úkolů vyplývajících ze závěrů XIV. sjezdu KSČ, konkretizovaných únorovým a dubnovým zasedáním ÚV KSČ. Zásluhou úsilí na všech stupních řízení a rozvoje aktivity a iniciativy pracujících byla překročena plánovaná dynamika rozvoje a tvorba hmotných zdrojů v převážné míře na základě růstu produktivity práce, příznivých výsledků bylo dosaženo také ve vnějších hospodářských vztazích, vyšší dynamika rozvoje byla spojena s překročením příjmů obyvatelstva, s dalším růstem životní úrovně pracujících a s upevněním sociálních jistot, které se spolu s propopulačními opatřeními projevily v příznivém demografickém vývoji,

2. při celkově příznivém vývoji se však nepodařilo překonat některé negativní tendence, snižující dosažené úspěšné výsledky, zejména pokud se týká plného zvládnutí procesu investiční výstavby (růst rozpočtových nákladů staveb, růst zůstatků rozpočtových nákladů, prodlužováni doby výstavby, zaostávání výstavby zařízeni technické a občanské vybavenosti), využití základních fondů směnnosti, vysokého podílu celkové výrobní spotřeby na společenském produktu s nepříznivým vlivem na tvorbu národního důchodu, umrtvení vyšší tvorby hmotných zdrojů v zásobách a v růstu nedokončené výstavby a dalších;

II. doporučuje České národní radě

schválit vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1972 ve znění předloženém vládou (tisk 48) takto:

"Česká národní rada

I. schvaluje

1. státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1972, který vykazuje přebytek hospodařeni podle státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972 ve výši 55 878 tisíc Kčs,

2. překročení celkových rozpočtových výdajů stanovených v zákoně České národní rady č. 147/1971 Sb., o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972, částkou 94 408 230 tisíc Kčs o 735 780 tisíc Kčs. Překročení byla pokryto vyššími dosaženými příjmy,

3. použití přebytku státního rozpočtu České socialistické republiky za rok 1972 ve výši 55 878 tisíc Kčs na doplnění státních finančních rezerv,

4. závěrečné účty státních fandů České socialistické republiky za rok 1972;

II. bere na vědomí, že rozpočtové hospodaření národních výborů za rok 1972 skončilo přebytkem 2 281 654 tisíc Kčs."

V Praze dne 12. června 1973

Ladislav Doležal v. r.

Ing. Jaromír Horák v. r.

ověřovatel výboru ČNR

předseda výboru ČNR

pro plán a rozpočet

pro plán a rozpočet

 

a zpravodajSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP