ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

53

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne 1973,

kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

V § 19 se vypouští odstavec 2.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem.......

Důvodová zpráva

Podle § 19 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR je ministerstvo obchodu ČSR též ústředním orgánem státní správy pro oblast cestovního ruchu. Při ministerstvu obchodu ČSR dosud působil jakožto koordinační orgán řídící oblast cestovního ruchu Český výbor pro cestovní ruch.

Ve Slovenské socialistické republice byl usnesením vlády SSR č. 252 ze dne 29. července 1970 zřízen Vládní výbor pro cestovní ruch Slovenské socialistické republiky jako poradní, koordinační a iniciativní orgán vlády SSR pro otázky cestovního ruchu. Funkcí předsedy tohoto Výboru byl pověřen ministr obchodu SSR.

Na základě dosavadních zkušeností z činnosti Českého výboru pro cestovní ruch, jakož i zkušeností z činnosti Vládního výboru pro cestovní ruch SSR vláda ČSR vyhověla návrhu ministra obchodu nahradit dosavadní koordinační orgán působící v rámci resortu obchodu zvláštním orgánem, který bude vytvořen jako poradní, koordinační a iniciativní orgán vlády ČSR. Takové řešení doplní celkové jednotné uspořádání řídící soustavy orgánů v oblasti cestovního ruchu v novém federativním uspořádání našeho státu.

Vytvoření Vládního výboru pro cestovní ruch ČSR vyžaduje zrušit dosavadní ustanovení § 19 odst. 2 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR a zároveň ponechat nadále funkci ministerstva obchodu ČSR jako ústředního orgánu státní správy pro vnitřní obchod a cestovní ruch, upravenou v § 19 odst. 1 cit. zákona České národní rady.

Vytvoření Vládního výboru pro cestovní ruch ČSR neznamená ani nárůst počtu pracovníků, ani další požadavky na státní rozpučet ČSR.

V Praze dne 18. července 1973

Předseda vlády ČSR:

za

dr. Ladislav Adamec v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP