ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

59

Zpráva

předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR

o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 29. června 1973 do 18. října 1973

V období od 29. června do 18. října 1973 se sešlo předsednictvo České národní rady ke třem schůzím, které se konaly dne 29. června, 6. září a 27. září 1973.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo ČNR prohlásilo podle čl. 104 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb.; jarní zasedání České národní rady dnem 1. července 1973 za skončené a vykonávalo podle čl. 121 citovaného ústavního zákona působnost České národní rady až do 1. října 1973, kdy bylo svoláno podzimní zasedání České národní rady. V souvislosti s tím stanovilo předsednictvo ČNR termín a pořad jednání 9. schůze České národní rady.

Předsednictvo ČNR vyhlásilo podle zákona ČNR č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady, doplňovací volbu do České národní rady ve volebním obvodě č. 185 (Vítkov - Severomoravský kraj) a podle zákona ČNR č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů, doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 26 a 35 (Karlovy Vary I. a II.) a do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodě č. 123 (Praha 8) a stanovilo dny jejich konání.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady přikázalo orgánům České národní rady k projednání došlé návrhy zákonů a zákonných opatření Federálního shromáždění ČSSR, projednalo závěry výborů ČNR k těmto návrhům a vyslovilo souhlas s tím, že je předseda České národní rady zaslal předsedovi Federálního shromáždění ČSSR.

Šlo o tyto návrhy:

- zákonné opatření o udělování vědeckých hodností Ústavy marxismu-leninismu ÚV KSČ a ÚV KSS,

- Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou, podepsanou v Ulánbátaru dne 18. 6. 1973,

- zákon o vodách (vodní zákon),

- změny a doplňky zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách,

- změny a doplňky zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě,

- změny a doplňky zákoníku práce,

- zákonné opatření o vysoké škole Sboru národní bezpečnosti.

Dále předsednictvo ČNR přikázalo k projednání Úmluvu o právní způsobilosti, výsadách a lhůtách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy.

Pokud jde o zákony České národní rady, předsednictvo ČNR přikázalo výborům ČNR k projednání:

- vládní návrh zákona čNR, kterým se mění zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR,

- vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen a zařadilo jejich projednání na pořad 9. schůze ČNR.

Ve své řídící a kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady:

- schválilo plán práce České národní rady a jejích orgánů na II. pololetí 1973,

- jednalo o opatřeních k zajištění koordinované přípravy a realizace usnesení ÚV KSČ ze dne 4. července 1973 k socialistické výchově mladého pokolení a k jeho přípravě pro život a práci v rozvinuté socialistické společnosti a uložilo kulturnímu a školskému výboru ČNR a stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro otázky mládeže předložit předsednictvu návrh na věcné a organizační zajištění realizace zmíněného usnesení ÚV KSČ v činnosti výborů ČNR.

Ve své schůzi dne 27. září 1973 projednalo předsednictvo průběžnou kontrolní zprávu o plnění úkolů rozvoje hl. m. Prahy, předloženou Národním výborem hl. m. Prahy. Den před tím předsednictvo ČNR navštívilo rozhodující stavby na území Prahy.

Předsednictvo České národní rady delegovalo členy předsednictva na plenární zasedání krajských národních výborů a Národního výboru hl. m. Prahy ve IV. čtvrtletí 1973.

Předsednictvo ČNR zřídilo redakční radu Přílohy k Informacím o činnosti ČNR ve složení: předseda posl. Oldřich Voleník, místopředseda ČNR, členové poslanci PhDr. RSDr. Miloslav Brůžek, CSc., Libuše Horáková, ing. Jiří Krátký, Zbyněk Žalman.

K zabezpečení projednávání návrhu státního rozpočtu České socialistické republiky na r. 1974 schválilo předsednictvo ČNR pokyny, nezbytné k zajištění politické a organizační koordinovanosti činnosti výboru.

Podle pracovního plánu projednalo předsednictvo ČNR zprávy výborů a stálých pracovních skupin:

- o dosavadní činnosti stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro brannou výchovu obyvatelstva a stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy,

- o projednání výsledků poslaneckého průzkumu problematiky dodavatelsko-odběratelských vztahů,

- o projednání současného stavu a hlavních problémech rozvoje petrochemie v ČSR,

- k problémům rozvoje výroby a užití brambor v ČSR.

V oblasti zahraničních vztahů předsednictvo ČNR vzalo na vědomí zprávu předsedy České národní rady o přijetí belgické parlamentní delegace v ČNR dne 19. září 1973.

V Praze dne 18. října 1973

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP