ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

60

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne 1973

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Státní rozpočet české socialistické republiky

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 103 809 089 000 Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 103 809 089 000 Kčs (příloha č. 1).

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy

a) dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši 39 050 000 000 Kčs,

b) finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

souhrnný finanční vztah (neúčelové dotace) ve výši 17 142 700 000 Kčs,

účelové subvence ve výši 18 554 800 000 Kčs (příloha č. 2).

§ 2

Zmocnění

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační změny a úpravu souhrnného finančního vztahu a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly souhrnný finanční vztah a účelové subvence stanoveny.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974.

Příloha č. 1 k zákonu ČNR č. /1973 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED

státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy

Kčs

(v tisících)

Příjmy ze socialistického hospodářství

42 073 605

Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva

21 637 000

Ostatní příjmy

1 048 484

Dotace z federálního rozpočtu

39 050 000

Úhrn

103 809 089

Výdaje

 

Výdaje ústředně řízených organizací na:

 

hospodářství

27 038 025

kulturní a sociální opatření

39 224 108

obranu a bezpečnost

2 897 748

správu

640 173

soudy a prokuratury

311 535

Souhrnný finanční vztah a účelové subvence do rozpočtů národních výborů

33 697 500

Úhrn

103 809 089


Příloha č. 2 k zákonu ČNR č. /1973 Sb.

Souhrnný finanční vztah a účelové subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

Kraj

Souhrnný

Účelové

 

finanční vztah

subvence

 

(v tisících Kčs)

(v tisících Kčs)

Národní výbor hl. m. Prahy

2 855 300

4 418 700

Středočeský

1 664 300

1 244 100

Jihočeský

1 385 500

919 600

Západočeský

704 900

1 302 600

Severočeský

2 479 000

2 443 700

Východočeský

1 515 700

1 375 000

Jihomoravský

2 356 600

2 699 600

Severomoravský

3 181 400

2 151 500

Úhrn

17 142 700

16 554 800


Důvodová zpráva

Návrh zákona o státním rozpočtu republiky se opírá o ustanovení článku 11 ústavního zákona č. 143/1969 Sb., o československé federaci, a o ustanovení § 9 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu ČSR a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky).

Poněvadž zákon o rozpočtových pravidlech republiky vymezuje komplexně problematiku rozpočtového procesu a zásady hospodaření s rozpočtovými prostředky a stanoví zásady rozpočtového hospodaření národních výborů, určuje předkládaný rozpočtový zákon v podstatě jen číselné objemy státního rozpočtu republiky.

Návrh státního rozpočtu republiky vychází z jednotné koncepce hospodářské politiky KSČ vytyčené jejím XIV. sjezdem a pozdějšími zasedáními: ÚV KSČ, zejména k další realizaci závěrů XIV. sjezdu KSČ v ekonomické oblasti. Návrh se opírá o výsledky dosažené v rozvoji národního hospodářství v uplynulém období, o prognózu očekávaného plnění za celý rok 1973 a o zhodnocení možností zvýšit efektivnost ekonomiky ČSR. Návrh je úzce spjat se státním plánem rozvoje národního hospodářství republiky na rok 1974, jehož cíle plně zajišťuje.

Návrh státního rozpočtu republiky je vyrovnaný. Vyrovnanost je zabezpečena podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 101/1973 Sb., o pátém pětiletém plánu, dotacemi ze státního rozpočtu federace poskytovanými formou účelových dotací na konkrétní úkoly anebo stanovený okruh potřeb

v úhrnné výši 14 523 751 000 Kčs

a formou neúčelové globální dotace ve výši 24 526 249 000 Kčs.

Prostředky z dotací na konkrétní účelové akce, které nebudou vyčerpány, se vrátí do státního rozpočtu federace.

Návrh státního rozpočtu republiky obsahuje pouze minimální rezervu. Výdaje zajištěné návrhem státního rozpočtu republiky je proto nutno považovat za maximální hranici pro čerpání prostředků a příjmy za minimální hranici pro plnění povinností určených státním rozpočtem.

Rozpočtové hospodaření se bude řídit citovaným zákonem České národní rady č. 60/1971 Sb. a dalšími předpisy vydanými podle tohoto zákona, který také zmocňuje vládu k operativnímu řízení národního hospodářství podle státního rozpočtu. Předkládaný návrh zákona uvažuje s dalším zmocněním opravňujícím vládu promítnout do státního rozpočtu republiky zejména rozhodnutí o změnách plánu a změnách organizačních, pokud se jimi nemění vyrovnanost státního rozpočtu republiky.

V Praze dne 21. listopadu 1973

Předseda vlády ČSR:

Josef Korčák v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP