ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

66

Zpráva

předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR

o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 18. října 1973 do 18. prosince 1973

V období od 18. října do 18. prosince 1973 konalo předsednictvo České národní rady tři schůze, a to dne 1. listopadu, 6. prosince a 17. prosince 1973.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo ČNR dne 17. prosince 1973 na návrh předsedy vlády ČSR s. Josefa Korčáka, podpořený předsedou ústředního výboru Národní fronty ČSR s. prof. ing. Josefem Kempným, CSc., odvolalo ing. Leopolda Léra, CSc., z funkce ministra financí ČSR v souvislosti s jeho jmenováním ministrem financí ČSSR, a jmenovalo s. ing. Jaroslava Tlapáka členem vlády ČSR a pověřilo jej řízením ministerstva financí České socialistické republiky; předseda ČNR s. E. Erban přijal od ministra financí ČSR s. ing. Jaroslava Tlapáka ústavou předepsaný slib.

Předsednictvo České národní rady vyhlásilo podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona o československé federaci zákony České národní rady schválené v 9. schůzi České národní rady dne 18. října 1973, a to

- zákon České národní rady č. 125/1973 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen.

Předsednictvo České národní rady dále vyhlásilo podle § 50 odst. 1 zákona ČNR č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volby a stanovilo dny jejich konání

- ve volebních obvodech č. 98 a 104 Jihomoravského krajského národního výboru na sobotu dne 26. ledna 1974,

- ve volebním obvodě č. 89 Jihočeského krajského národního výboru na sobotu dne 15. prosince 1973,

- ve volebním obvodě č. 36 Středočeského krajského národního výboru na sobotu dne 15. prosince 1973,

- ve volebních obvodech č. 171 a 172 Národního výboru hlavního města Prahy na čtvrtek dne 24. ledna 1974.

Předsednictvo České národní rady se po projednání usneslo na návrhu rozpočtu České národní rady na rok 1974.

Předseda České národní rady podal předsednictvu zprávu o své oficiální návštěvě v Jihomoravském kraji; předsednictvo vzalo jeho zprávu se souhlasem na vědomí.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictva České národní rady projednalo závěry výborů České národní rady k federálním vládním návrhům, které jim již dříve přikázala k projednání. Vyslovilo též souhlas s tím, že předseda České národní rady tato stanoviska orgánů České národní rady neprodleně sdělil předsedovi Federálního shromáždění.

Předsednictvo České národní rady též přikázalo orgánům České národní rady nově došlé návrhy, a to

1. v oblasti působnosti České socialistické republiky

- vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974 (tisk 60)

výboru pro plán a rozpočet a

výboru ústavně právnímu

k projednání a podání zprávy plénu České národní rady

- žádosti některých soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce výboru ústavně právnímu

k projednání a přípravě návrhu pro plénum České národní rady.

2. v oblasti působnosti Československé socialistické republiky

a) vládní návrhy usnesení, kterými se předkládají Federálnímu shromáždění k souhlasu

- Konzulární úmluva mezi ČSSR a Bulharskou lidovou republikou (tisk FS 42)

- Konzulární úmluva mezi ČSSR a Rumunskou socialistickou republikou (tisk FS 47)

- Konzulární úmluva mezi ČSSR a Kubánskou republikou (tisk FS 48)

- Smlouva o právní ochraně vynálezů a průmyslových a užitných vzorů a ochranných známek při provádění hospodářské a vědeckotechnické spolupráce (tisk FS 52)

- Smlouva mezi ČSSR a Německou demokratickou republikou a úpravě dvojího státního občanství (tisk FS 51)

- návrh na změnu čl. 61 Charty Organizace spojených národů (tisk FS 50)

- Konzulární úmluva mezi ČSSR a Maďarskou lidovou republikou (tisk FS 54)

- Smlouva mezi ČSSR a Svazem sovětských socialistických republik o režimu na československo-sovětských státních hranicích, spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách (tisk FS 55)

ústavně právními výboru a

stálé pracovní skupině předsednictva pro zahraniční vztahy

b) vládní návrhy

- zákona o označení původu výrobků (tisk FS 49)

ústavně právnímu výboru

výboru pro obchod a dopravu průmyslovému výboru

výboru pro zemědělství a výživu

- zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1974 (tisk FS 53)

výboru pro plán a rozpočet

ústavně právnímu výboru

- ústavního zákona o zřízení federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství (tisk FS 56)

výboru ústavně právnímu

- zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev (tisk FS 57)

výboru ústavně právnímu

- zásad zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (tisk FS 17-Z)

ústavně právnímu výboru

výboru pro národní výbory a národnosti

výboru pro plán a rozpočet průmyslovému výboru

výboru pro zemědělství a výživu.

Uvedené návrhy byly poslancům České národní rady rozeslány, popř. rozdány.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady zejména

- vydalo pokyny pro přípravu plánu práce České národní rady a jejich orgánů na I. pololetí 1974, projednalo pak i zprávu o stavu příprav tohoto plánu práce a vyslovila souhlas se žádostmi některých předsedů výbory o přesunutí některých úkolů výborů z pracovního plánu na II. pololetí 1973 do I. pololetí 1974,

- zhodnotilo průběh 9. schůze České národní rady, která se konala 18. října 1973, a projednalo způsob, jak nakládat s otázkami, připomínkami a doporučeními poslanců, které v této schůzi vznesli;

- projednalo současně návrh na stanovení termínu a pořadu 10. schůze České národní rady;

- v souvislosti s přípravou 10. schůze České národní rady projednalo návrh na usnesení České národní rady týkající se tvorby a ochrany životního prostředí v České socialistické republice;

- projednalo návrh kulturního a školského výboru a stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro otázky mládeže na věcné a organizační zajištění realizace usnesení ústředního výboru KSČ ze dne 4. července 1973 v podmínkách činnosti České národní rady;

- projednalo zprávu výboru pro národní výbory a národnosti o výsledcích průzkumu uplatňování zásad pro Akci Z a současném stavu plnění volebních programů Národní fronty spolu s informací předsedy České národní rady o schůzce předsedy a místopředsedů ČNR s předsednictvem vlády České socialistické republiky a předsednictvem ústředního výboru Národní fronty ČSR;

- za přítomnosti ministra zemědělství a výživy ČSR ing. Josefa Nágra projednalo zprávu výboru pro zemědělství a výživu k problémům rozvoje mrazírenských, chladírenských a sušárenských kapacit v České socialistické republice;

- projednalo zprávu své stálé pracovní skupiny pro zahraniční vztahy o závěrech ke kulturním stykům České socialistické republiky v oblasti filmu se zeměmi socialistického společenství;

- projednalo zprávu předsedy stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro brannou výchovu obyvatelstva ČSR o výsledcích průzkumu zajištění Jednotného systému branné výchovy obyvatelstva v Západočeském kraji;

- projednalo zprávu předsedy zdravotního a sociálního výboru o sociálních podmínkách žáků při sklizni brambor.

Předsednictvo České národní rady dále projednalo řadu informací přednesených předsedy výborů a vyslovilo souhlas se žádostí posl. Marie Nyplové o poskytnutí dovolené.

V oblasti zahraničních vztahů vzalo předsednictvo České národní rady na vědomí zprávu předsedy o přijetí zahraničních parlamentních delegací, které na pozvání Federálního shromáždění navštívily ČSSR, a ta japonské parlamentní delegace a delegace výborů Sejmu Polské lidové republiky.

V Praze dne 18. prosince 1973

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP