ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

73

Zpráva

předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR

o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva

České národní rady za dobu od 19. prosince 1973 do 9. dubna 1974

V období od 19. prosince 1973 do 9. dubna 1974 konalo předsednictvo České národní rady tři schůze, a to 24. ledna, 14. února a 21. března 1974.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

- vyhlásilo podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona o čs. federaci zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974, schválený v 10. schůzi České národní rady

- ukončilo dnem 24. ledna 1974 podzimní zasedání České národní rady

- zahájilo dnem 21. března 1974 jarní zasedání České národní rady

- vyhlásilo podle zákona České národní rady o volbách do národních výborů v České socialistické republice doplňovací volby a stanovilo dny jejich konání, a to

- ve volebním obvodě č. 8 Jihočeského krajského národního výboru na 2. března 1974

- ve volebním obvodě č. 162 Severomoravského krajského národního výboru na 20. dubna 1974

- přikázalo ústavně právnímu výboru k projednání a podání zprávy plénu České národní rady žádosti některých soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce

- stanovilo termín a usneslo se na návrhu pořadu 11. schůze České národní rady.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady projednalo závěry výborů České národní rady k federálním vládním návrhům, které jim již dříve přikázalo k projednání. Vyslovilo též souhlas s tím, že předseda České národní rady neprodleně sdělil tato stanoviska orgánů České národní rady předsedovi Federálního shromáždění.

Předsednictvo České národní rady přikázalo orgánům České národní rady nově došlé návrhy, a to

1. v oblasti působnosti České socialistické republiky

- vládní návrh ústavního zákona České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky (tisk 67)

- ústavně právnímu výboru

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

- vládní návrh zákona České národní rady o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy (tisk 68)

- ústavně právnímu výboru

- výboru pro národní výbory a národnosti

Předsednictvo České národní rady vyslovilo souhlas s návrhem předsedy vlády České socialistické republiky, aby u obou vládních návrhů bylo upuštěno od předložení zásad.

2. V oblasti působnosti Československé socialistické republiky

a) vládní návrhy usnesení, kterými se předkládají Federálnímu shromáždění k souhlasu

- Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu (tisk FS 58)

- ústavně právnímu výboru

- výboru pro plán a rozpočet

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

- Úmluva a řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení (tisk FS 59)

- ústavně právnímu výboru

- průmyslovému výboru

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

- návrh na přístup ČSSR k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě - CMR (tisk FS 63)

- ústavně právnímu výboru

- výboru pro obchod a dopravu

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

- Smlouva a ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení se Švýcarskou konfederací (tisk FS 65)

- ústavně právnímu výboru

- výboru pro zemědělství a výživu

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

- Smlouva mezi ČSSR a Rakouskou republikou o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích (tisk FS 62)

- Konzulární úmluva mezi ČSSR a Spojenými státy americkými (tisk FS 64) - ústavně právnímu výboru

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

b) vládní návrhy

- zákona o Sboru národní bezpečnosti (tisk FS 60)

- ústavně právnímu výboru

- výboru pro národní výbory a národnosti

- celního zákona (tisk FS 61)

- ústavně právnímu výboru

- výboru pro obchod a dopravu

- průmyslovému výboru

- zásad zákona o zemědělské dani (tisk FS 18-Z)

- výboru pro zemědělství a výživu

- výboru pro plán a rozpočet v ústavně právnímu výboru

- zdravotnímu a sociálnímu výboru

Uvedené návrhy byly poslancům České národní rady rozeslány, popř. rozdány.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictva České národní rady projednala a schválilo plán práce České národní rady a jejích orgánů na I. pololetí 1974.

Předsednictvo dále projednalo návrh na věcné a organizační zajištění realizace usnesení ÚV KSČ k ekonomickým otázkám a provedlo kontrolu, jak Česká národní rada a její orgány realizují ve své činnosti usnesení ÚV KSČ k ideologickým otázkám. Předsednictvo přitom konstatovala, že Česká národní rada a její orgány takto důsledně pokračují v realizaci usnesení XIV. sjezdu Komunistické strany Československa, a uložila orgánům České národní rady další úkoly při formování reálného a aktivního podílu České národní rady na tomto celospolečenském úsilí.

Předsednictvo se předběžně zabývalo zprávou Středočeského krajského národního výboru a problémech dlouhodobého rozvoje kraje ve vztahu k pražské aglomeraci. Toto jednání potvrdila závažnost problematiky a účelnost výběru hlavních otázek, na které předsednictvo svým usnesením orientuje výbory pro jejich další práci.

Předsednictvo též vzalo se souhlasem na vědomí zprávu a návštěvách předsedy České národní rady a některých členů předsednictva v různých ústavech a pracovištích Československé akademie věd a o jednání směřujícím k prohloubení vzájemné spolupráce České národní rady a Československé akademie věd.

Předsednictvo dále ve své řídící a koordinační funkci projednalo zprávy výborů, z nichž je třeba uvést zejména zprávy

- výboru pro národní výbory a národnosti o výsledcích průzkumu výstavby a činnosti národních výborů ve sloučených obcích,

- průmyslového výboru a hlavních problémech efektivnosti chemického a spotřebního průmyslu ČSR,

- kulturního a školského výboru o stavu plnění usnesení vlády ČSR č. 57/1973 k úloze národních výborů v rozvoji kulturně výchovné činnosti,

- stálé pracovní skupiny předsednictva České národní rady pro brannou výchovu obyvatelstva o výsledcích šetření provedeného poslanci České národní rady v jejich volebních obvodech a zabezpečení úkolů Jednotného systému branné výchovy obyvatelstva,

- výboru pro obchod a dopravu a projednání rozvoje hlavních oborů služeb placených obyvatelstvem, zejména v místním hospodářství a ve výrobním družstevnictví v České socialistické republice,

- výboru pro zemědělství a výživu, zdravotního a sociálního a kulturního a školského a podmínkách mládeže při sklizni brambor.

Předsednictvo České národní rady též projednalo zprávu svého předsedy o průběhu a zhodnocení 10. schůze České národní rady z prosince minulého roku. Zabývalo se obsahovou náplní 11. schůze České národní rady a usneslo se na jejím termínu a pořadu, který bude předložen České národní radě. Schválilo též pokyny pro projednání státního závěrečného účtu České socialistické republiky za rok 1973 v orgánech České národní rady, připravené výborem pro plán a rozpočet. Předsednictvo též vzala na vědomí došlé odpovědi na otázky, doporučení a připomínky jeho členů z předchozích schůzí.

Předsednictvo České národní rady projednala a schválilo zprávu o čerpání rozpočtu České národní rady za rok 1973.

Předsednictvo České národní rady rovněž projednalo řadu ústních zpráv přednesených předsedy výborů, týkajících se průzkumů, schůzí výborů mimo sídlo České národní rady, plánovaných exkurzí a návštěv apod.

V oblasti zahraničních vztahů předsednictvo České národní rady vzalo na vědomí zprávu předsedy o přijetí delegace Socialistického svazu pracujících Jugoslávie.

V Praze dne 9. dubna 1974.

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP