ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

76

Zpráva

výboru České národní rady pro plán a rozpočet, rozšířeného

o předsedy a zpravodaje ke kapitolám státního rozpočtu

z ostatních výborů České národní rady

k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu

České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů

České socialistické republiky za rok 1973 (tisk 75)

Výbor České národní rady pro plán a rozpočet, rozšířený o předsedy a zpravodaje ke kapitolám státního rozpočtu z ostatních výborů České národní rady, po projednání

I. zjišťuje, že

1. v roce 1973 pokračoval příznivý vývoj ekonomiky. Soustředěné úsilí stranických, státních a hospodářských orgánů spolu se zaměřením politické a pracovní iniciativy a aktivity pracujících na zabezpečení realizace závěrů XIV. sjezdu KSČ a usnesení ÚV KSČ na ně navazujících se projevily zejména v dalším růstu životní úrovně pracujících,

2. celkově příznivé výsledky jsou však nadále snižovány některými pokračujícími nedostatky a nepříznivými vlivy, které se projevují zejména v trvajících problémech investiční výstavby, ve stále vysoké materiálové náročnosti výroby, v problémech vnějších ekonomických vztahů, v nedostatcích při uspokojování stále rostoucích potřeb obyvatelstva a v jen pomalém zvyšování efektivnosti celého národního hospodářství;

II. doporučuje České národní radě

schválit vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1973 ve znění předloženém vládou (tisk 75) takto:

"Česká národní rada

I. schvaluje

1. státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1973, který vykazuje přebytek hospodaření podle státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973 ve výši 58 450 tisíc Kčs,

2. překročení celkových rozpočtových výdajů stanovených v zákoně České národní rady č. 108/1972 Sb., o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973, částkou 100 054 814 tisíc Kčs o 670 592 tisíc Kčs. Překročení bylo pokryto vyššími dosaženými příjmy,

3. použití přebytku státního rozpočtu České socialistické republiky za rok 1973 ve výši 58 450 tisíc Kčs na doplnění státních finančních rezerv,

4. závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1973;

II. bere na vědomí, že rozpočtové hospodaření národních výborů za rok 1973 skončilo přebytkem 1 522 331 tisíc Kčs."

V Praze dne 20. června 1974

Karel Nádhera v. r.

Ing. Jaromír Horák v. r.

v z. ověřovatele výboru ČNR

předseda výboru ČNR pro plán

pro plán a rozpočet

a rozpočet a zpravodajSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP