ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

78

Zpráva

předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR

o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva

České národní rady za dobu od 9. dubna 1974 do 27. června 1974

V období od 9. dubna do 27. června 1974 konalo předsednictvo České národní rady tři schůze, a to dne 9. dubna, 16. května a 13. června 1974.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

- na návrh generálního prokurátora ČSSR JUDr. Jána Feješe odvolalo dne 9. dubna 1974 z funkce generálního prokurátora ČSR doc. JUDr. Oldřicha Dolejšího; téhož dne jmenovalo generálním prokurátorem České socialistické republiky JUDr. Jaroslava Krupauera,

- vyhlásilo dne 9. dubna 1974 podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona o čs. federaci

a) ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky,

b) zákon České národní rady o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy,

- návrh na delegováni, členů předsednictva ČNR na plenární schůze okresních národních výboru v květnu a v červnu 1974,

- vyhlásilo podle zákona České národní rady o volbách do národních výborů v České socialistické republice doplňovací volbu do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 84 (Praha 5) na 13. června 1974,

- stanovilo termín a usneslo se na návrhu pořadu 12. schůze České národní rady,

- přikázalo ústavně právnímu výboru k projednání žádosti 16 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a návrh ministra spravedlnosti ČSR na odvolání dvou soudců z povolání ze soudcovské funkce s tím, aby výbor připravil a předložil příští schůzi České národní rady příslušné návrhy.

Podstatnou část své schůze dne 13. června 1974 věnovalo předsednictvo jednání o problémech rozvoje Středočeského kraje ve vztahu k pražské aglomeraci. Jednání se zúčastnili předseda Středočeského krajského národního výboru posl. ing. Jiří Burian, náměstek primátora hlavního města Prahy dr. Jaroslav Pospíšil a náměstek předsedy České plánovací komise ing. Jaroslav Matoušek delegovaný k tomuto jednání vládou ČSR. Jednání byl přítomen ministr ČSR Rostislav Petera.

V rozpravě vystoupili předsedové výborů, další členové předsednictva a zástupci obou územních celků a vlády ČSR; pozitivní ráz rozpravy vyjádřilo i usnesení, které předsednictvo České národní rady v závěru svého jednání přijalo.

Na podporu rozvoje ústavních vztahů České národní rady k ostatním státním orgánům předsednictvo České národní rady projednalo a schválilo

- návrh na delegování členů předsednictva ČNR na plenární schůze okresních národních výborů v květnu a v červnu 1974,

- zprávu předsedy průmyslového výboru ČNR o setkání předsedů výborů České národní rady, Slovenské národní rady a Federálního shromáždění pro průmysl, obchod, dopravu, stavebnictví a služby.

Předsednictvo ČNR vzalo na vědomí sdělení předsedy České národní rady

- o jednání představitelů vlády ČSR s představiteli Severomoravského kraje v Ostravě dne 11. dubna 1974 o problémech rozvoje hospodářství v Severomoravském kraji a

- o projednání závěrů předsednictva ČNR k rozvoji hlavních oborů služeb placených obyvatelstvem a k podmínkám mládeže při sklizni brambor ve schůzi vlády České socialistické republiky dne 17. dubna 1974.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní mzdy projednalo závěry výboru České národní rady k federálním návrhům, které jim již dříve přikázalo k projednání. Vyslovilo též souhlas s tím, že předseda České národní rady sděloval tato stanoviska průběžně předsedovi Federálního shromáždění.

V souvislosti se zákonodárnou činností Federálního shromáždění i obou národních rad projednalo předsednictvo ČNR na základě zprávy ústavně právního výboru ČNR problematiku dalšího zdokonalování právního řádu; podklad v této věci připravily v minulém roce ústavně právní výbory Federálního shromáždění. Předsednictvo České národní rady vyslovilo souhlas se závěry, k nimž dospěl ústavně právní výbor ČNR.

Předsednictvo ČNR přikázalo orgánům České národní rady nově došlé návrhy, a to federální vládní návrhy, kterými se předkládá Federálnímu shromáždění k projevu souhlasu

- Smlouva o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa, podepsaná v Praze dne 11. prosince 1973 a dopisy k ní přináležející (tisk FS 66)

- ústavně právnímu výboru,

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy,

- Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, podepsaná dne 4. března 1974 (tisk FS 68)

- ústavně právnímu výboru,

- výboru pro plán a rozpočet,

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy,

- vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou (tisk FS 69)

- ústavně právnímu výboru.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo ČNR vydalo pokyny pro přípravu plánu práce České národní rady a jejích orgánů na II. pololetí 1974 a vzalo na vědomí sdělení předsedy ČNR o stavu prací na přípravě tohoto plánu.

Předsednictvo České národní rady dále projednalo a schválilo

- zprávu předsedy ČNR o průběhu a zhodnocení II. schůze České národní rady,

- zprávu ústavně právního výboru o počtu a druhu stížností došlých České národní radě a jejím orgánům v roce 1973,

- zprávu výboru pro zemědělství a výživu o projednání rozvoje chmelařství v ČSR,

- zprávu stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro brannou výchovu obyvatelstva o stavu zabezpečení Jednotného systému branné výchovy v učňovských a na vysokých školách,

- zprávu zdravotního a sociálního výboru ČNR o vývoji populace v ČSR a péči o rodiny s dětmi a mladá manželství,

- zprávu stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy o zabezpečení úkolů zahraničního obchodu z hlediska hospodářství řízeného vládou ČSR,

- zprávu ústavně právního výboru o poznatcích z občanské kontroly nad výkonem trestu odnětí svobody.

V souvislosti s politicko-odbornou přípravou poslance ČNR předsednictvo České národní rady schválilo

- návrh na hmotné zajištění politicko-odborné přípravy poslanců ČNR v květnu 1974 a

- návrh výboru pro národní výbory a národnosti na uspořádání společného semináře s výborem SNR pro národní výbory, státní správu a národnosti.

Předsednictvo ČNR dále vyslovilo souhlas s návštěvami delegací výborů ČNR

- na Mezinárodním veletrhu spotřebního zboží v Brně,

- na Prodejních výstavních trzích v Brně.

V oblasti zahraničních vztahů předsednictvo České národní rady vzalo na vědomí zprávy o přijetích

- norské parlamentní delegace,

- generálního tajemníka Meziparlamentní unie,

- parlamentní delegace Vietnamské republiky,

- předsedy Lidové sněmovny NDR Gerolda Göttinga,

- delegace poslanců a senátorů italského parlamentu.

Předsednictvo České národní rady vzalo dále na vědomí sdělení předsedy České národní rady o přijetí vedení Mezinárodního symposia kardiologů.

V Praze dne 27. června 1974

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP