ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

81

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva České národní rady

ze dne...... 1974

o zrušení University 17. listopadu v Praze

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle článku 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

§ 1

Universita 17. listopadu v Praze se zrušuje.

§ 2

Zrušuje se vládní nařízení č. 108/1961 Sb., o zřízení University 17. listopadu v Praze, ve znění vládního nařízení č. 5/1966 Sb.

§ 3

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 30. září 1974.

Důvodová zpráva

k návrhu zákonného opatření předsednictva České národní rady o zrušení University 17. listopadu v Praze

Část obecná:

Universita 17. listopadu v Praze plnila od svého vzniku v roce 1961 velmi důležitou úlohu v oblasti výchovy a vzdělávání zahraničních studentů. Vzrůstající požadavky na odbornost v celém procesu dalšího vývoje vysokých škol v souladu s vědeckotechnickou revolucí si vynucují organizační změny, které zajistí účinnější specializaci v rámci jednotlivých typů vysokých škol, racionální využívání vysokoškolských učitelů - odborníků a materiálního vybavení jednotlivých vysokých škol, jejich fakult a kateder. V tomto směru vývoj prokázal, že je účelnější z hlediska poskytování vysokoškolské výuky a výchovy zajišťovat studium zahraničních studentů v celém systému vysokých škol, neboť jedna vysoká škola nemůže při vzrůstajících nárocích na úroveň a odbornost tento úkol obsáhnout a zajistit.

Navrhované opatření si nevyžádá zvýšení rozpočtových výdajů, ani zvýšení počtu pracovníků. Příslušná opatření na úseku plánu a rozpočtu zajistí ministerstvo školství ČSR.

Část zvláštní:

K § 1

Podle § 32 odst. 1 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 163/1969 Sb., se vysoké školy zřizují nebo zrušují zákonem. Vzhledem k tomu, že zákonodárná pravomoc České národní rady se opírá o ustanovení čl. 9 a čl. 144 odst. 1 a 2 ústavního zákona o čs. federaci a též proto, že jde o zrušení jedné vysoké školy, které není taxativně svěřeno do působnosti Československé socialistické republiky, navrhuje se provést zrušení University 17. listopadu se sídlem v Praze zákonným opatřením předsednictva České národní rady.

Protože jarní zasedání České národní rady již skončilo a účinnost navrhovaného opatření je třeba provést ke dni zahájení nového školního roku, je navrhovaná forma neodkladným opatřením v souladu s § 53 odst. 3 jednacího řádu České národní rady. Přitom pro jednoduchost zákonného opatřeni bylo upuštěno od vypracování zásad.

Ministerstvo školství ČSR zabezpečí studentům University 17. listopadu v Praze pokračování ve studiu na příslušných vysokých školách tak, aby byla zajištěna plynulost jejich studia a jeho včasné ukončení. Příslušné vysoké školy, na kterých budou studenti zrušené university ve školním roce 1974/1975 ve studiu pokračovat, určí ministerstvo školství. Jejich hmotné a sociální zabezpečení po dobu studia na jiné určené vysoké škole bude ministerstvem školství zabezpečeno.

Vypořádání práv a závazků zejména z pracovněprávních, hospodářskoprávních a občanskoprávních vztahů v souvislosti se zrušením university zabezpečí ministerstvo školství ČSR, které provede její likvidaci.

K § 2

V souvislosti s § 1 se zrušuje vládní nařízení, kterým byla Universita 17. listopadu v Praze zřízena, včetně vládního nařízení je doplňujícího.

K § 3

Účinností zákonného opatření předsednictva ČNR o zrušení University 17. listopadu v Praze se zajišťuje plynulost studia studentů university tak, aby od zahájení nového školního roku mohli bez průtahů pokračovat ve studiu na jiné vysoké škole.

Předseda vlády

České socialistické republiky:

Josef Korčák v. r.

V Praze dne 5. června 1974


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP