ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

83

Společná zpráva

ústavně právního výboru České národní rady

a kulturního a školského výboru České národní rady

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o archivnictví (tisk 80)

Ústavně právní výbor České národní rady a kulturní a školský výbor České národní rady projednaly dne 3. září 1974 ve společné schůzi vládní návrh zákona České národní rady a archivnictví (tisk 80).

Po zprávě zpravodaje posl. Josefa Kudely, výkladu náměstka ministra vnitra ČSR dr. Antonína Baláka a po rozpravě se oba výbory usnesly doporučit předložený vládní návrh zákona České národní radě ke schválení s těmito změnami:

V § 13

V odstavci 2 tohoto paragrafu se slova "pokud není dále stanoveno jinak" nahryzují slovy "s výjimkou působnosti uvedené v § 17 odst. 1) a § 18 odst. 1) ". Touto úpravou dojde ke zpřesnění ustanovení;

V § 25

V první větě slova "bezpečnostních složek ministerstva vnitra a federálního ministerstva vnitra" se nahrazují slovy "ozbrojených bezpečnostních sborů" a ve druhé větě slova "bezpečnostních složek" slovy "ozbrojených bezpečnostních sborů". Navrhovaná úprava sleduje terminologické sjednoceni pojmů v souladu s ústavními předpisy.

Druhá věta tohoto paragrafu se nahrazuje dvěma větami tohoto znění: "Řízení a organizace těchto archivů, jakož i využití archiválií v nich uložených náleží příslušným ministerstvům nebo orgánům, které tím pověří. Na základě dohody ministerstva vnitra s federálním ministerstvem vnitra a federálním ministerstvem národní obrany náleží těmto federálním ministerstvům nebo jimi pověřeným orgánům i dohled na vyřazování písemností vzniklých z činnosti ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů (skartační řízení)." Tato úprava sleduje zpřesnění ustanovení, aby bylo jasné a zřetelné;

V § 26

V odstavci 5 tohoto paragrafu se vkládají za slova "tohoto zákona" slova "s výjimkou § 9". Tato úprava zakládá povinnost pořizovat reprodukce archiválií prohlášených za národní kulturní památky a archiválií uznaných za kulturní památky i pro archivy uvedené v § 26;

V § 34

Slova "dnem 1. října 1974" se nahrazují slovy "dnem 1. ledna 1975". Posunutím účinnosti zákona se sleduje, aby od jeho schválení do účinnosti uplynula potřebná doba nutná k obeznámení se se zákonem.

V Praze dne 3. září 1974

PhDr. Jiří Hájek v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

předseda kulturního a školského výboru ČNR

místopředseda České národní rady a předseda ústavně právního výboru ČNR


Josef Kudela v. r.

společný zpravodaj


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP