ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

86

Zpráva

předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR

o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. června 1974 do 17. října 1974

V období od 28. června do 17. října 1974 konalo předsednictvo České národní rady tři schůze, a to dne 4. července, 5. září a 3. října 1974.

Předsednictvo České národní rady projednalo účast České národní rady na oslavách 30. výročí Slovenského národního povstání a usneslo se jednomyslně na textu zdravice, kterou předseda České národní rady při této příležitosti odevzdal představitelům Slovenské národní rady a jejich prostřednictvím slovenskému národu. Předsednictvo se též seznámilo s obsahem odpovědi, kterou mu jménem předsednictva Slovenské národní rady zaslal její předseda s. Ondrej Klokoč.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady ukončilo dne 4. července jarní zasedání České národní rady a dnem 3. října svolalo Českou národní radu k podzimnímu zasedání.

V období, kdy Česká národní rada nezasedala, plnilo předsednictvo České národní rady s omezeními danými ústavním zákonem o čs. federaci i úkoly pléna České národní rady.

V této své funkci projednalo dne 5. září 1974 společnou zprávu ústavně právního výboru a kulturního a školského výboru k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva ČNR o zrušení University 17. listopadu v Praze. Universita 17. listopadu v Praze byla od roku 1961, kdy byla založena, významným činitelem ve výchově a vzdělávání zahraničních studentů. V souladu s vědeckotechnickou revolucí se však stálé naléhavěji ukazovala potřeba účinnější specializací v rámci jednotlivých typů vysokých škol zajišťovat studium zahraničních studentů v celém systému čs. vysokých škol. Proto vláda předložila návrh na zrušení University 17. listopadu v Praze, přičemž vzdělávání jejích studentů je zajištěno podle oborů ostatními vysokými školami.

Předsednictvo České národní rady proto dne 5. září 1974 vydalo zákonné opatření o zrušení University 17. listopadu v Praze a vyhlásilo je ve Sbírce zákonů. Toto zákonné opatření se současně předkládá 13. schůzi České národní rady k projevu souhlasu, bez něhož by pozbylo platnosti (text zákonného opatření č. 81/1974 Sb. je přiložen k této zprávě).

Předsednictvo České národní rady dále v oblasti své ústavní kompetence

- vyhlásilo doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 17 a 68, do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 75, do České národní rady ve volebním obvodů č. 40 a do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 95,

- zhodnotilo průběh 12. schůze České národní rady a

- stanovilo termín a usneslo se na návrhu pořadu 13. schůze České národní rady.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady v červencové schůzi zkontrolovalo plnění plánu práce České národní rady a jejích orgánů za I. pololetí a projednalo a schválila plán práce na II. pololetí 1974.

Předsednictvo České národní rady dále

a) v oblasti zákonodárné:

Přikázalo k projednání a vypracování příslušných zpráv

- vládní návrh zásad zákona České národní rady o advokacii (tisk 79)

- ústavně právnímu výboru

- vládní návrh zákona České národní rady o archivnictví (tisk 80)

- ústavně právnímu výboru

- kulturnímu a školskému výboru

- vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady o zrušení University 17. listopadu v Praze (tisk 81)

- ústavně právnímu výboru

- kulturnímu a školskému výboru

- vládní návrh zákona o zemědělské dani (tisk FS 72)

- ústavně právnímu výboru

- výboru pro plán a rozpočet

- výborů pro zemědělství a výživu

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 51/1984 Sb., o drahách (tisk FS 73)

- ústavně právnímu výboru

- výboru pro obchod a dopravu

- žádosti 31 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a návrh ministra spravedlnosti ČSR na odvolání jednoho soudce z povolání ze soudcovské funkce

- ústavně právnímu výboru.

Ve své schůzi dne 5. září projednalo předsednictvo České národní rady zprávu ústavně právníka výboru k vládnímu návrhu zásad zákona České národní rady o advokacii a vyslovilo svým usnesením souhlas se závěry, k nimž dospěl ústavně právní výbor. Rovněž projednalo dne 3. října zprávy výborů k federálním vládním návrhům zákonů, a to o zemědělské dani a k novele zákona o dráhách; závěry jednání výborů byly sděleny Federálnímu shromáždění.

Předsednictvo České národní rady dále projednalo návrh výboru pro plán a rozpočet na vydání pokynů k zabezpečení projednání návrhu státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975 v orgánech České národní rady. Přikázalo tím jednotlivé rozpočtové kapitoly příslušným výborům České národní rady a předběžně přikázalo vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975 výboru pro plán a rozpočet a ústavně právnímu výboru s tím, aby oba výbory vládní návrh projednaly ve společné schůzi rozšířené o předsedy a zpravodaje ke kapitolám státního rozpočtu z ostatních výborů ČNR.

b) v oblasti kontrolní:

Dne 4. července t. r. projednalo předsednictvo kontrolní zprávu o rozvoji severočeské průmyslové aglomerace. Jednání se zúčastnili ministr ČSR Rostislav Petera a představitelé Severočeského krajského národního výboru. Po výkladu předsedy Severočeského krajského národního výboru posl. Antonína Joba a po obsáhlé rozpravě bylo přijato usnesení, které bylo spolu s výtahem z rozpravy vzhledem k její podnětnosti předáno k informaci a využití předsedovi vlády ČSR s. Korčákovi a České plánovací komisi. Ve své schůzi dne 3. října vyslechlo předsednictvo zprávu předsedy České národní rady o jeho návštěvě v Severočeském kraji dne 24. září 1974, která přinesla cenné poznatky k jednání o oblastních problémech a navazovala na soustředěnou pozornost, kterou orgány České národní rady věnují rozvoji severočeské průmyslové aglomerace.

V podstatné části své schůze dne 5. září hodnotilo předsednictvo plnění Směrnice k zajištění závěrů XIV. sjezdu KSČ v činnosti České národní rady ve II. volebním období a projednalo základní úkoly orgánů ČNR do konce volebního období; o dosavadní práci České národní rady a jejích orgánů se ve svém jednání pozitivně vyjádřilo. Výklad předsedy České národní rady a písemná zpráva doplněná o podněty z rozpravy byly rozeslány všem poslancům České národní rady; byly též dány výborům České národní rady k projednání a rozpracování.

Na toto jednání předsednictva pak navazovala i zpráva o Kanceláři České národní rady a zpráva o čerpání rozpočtu České národní rady za I. pololetí 1974.

Předsednictvo dále ve své kontrolní činnosti projednalo:

- zprávu výboru pro obchod a dopravu o projednání rozvoje veřejného stravování v České socialistické republice,

- společnou zdrávu průmyslového výboru a výboru pro obchod a dopravu o zásobování vnitřního trhu průmyslovými výrobky,

- návrh výboru pro plán a rozpočet na organizační a metodické zabezpečení projednání "Posouzení plnění národohospodářských plánů České socialistické republiky z hlediska dalšího rozvoje ekonomiky".

Předsednictvo schválilo návrhy

- zdravotního a sociálního výboru na uspořádání semináře o sociálně ekonomickém plánování v podnikové a nadpodnikové sféře společně s příslušným výborem SNR,

- kulturního a školského výboru na uspořádání odborně politického semináře k otázkám slovenské a české kulturní tvorby v rámci 30. výročí Slovenského národního povstání společně s příslušným výborem SNR,

- ústavně právního výboru na uspořádání společného semináře s ústavně právním výborem SNR,

- výborů průmyslového, pro obchod a dopravu, pro zemědělství a výživu, pro plán a rozpočet a stalé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy na účast delegace výborů ČNR na XVI. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a

- výboru pro zemědělství a výživu na konání schůze výboru v Olomouci.

V rámci rozvíjení ústavních vztahů k národním výborů delegovalo předsednictvo České národní rady své členy na plenární zasedání krajských národních výborů, Národního výboru hl. m. Prahy a některých okresních národních výborů ve II. pololetí 1974.

Předsednictvo též vzalo se souhlasem na vědomí zprávu předsedy České národní rady o sděleních předsedy vlády České socialistické republiky k závěrům jednání předsednictva o rozvoji hlavních oborů služeb placených obyvatelstvem, o podmínkách mládeže při sklizni brambor, dále o rozvoji chmelařství a o rozvoji severočeské průmyslové aglomerace.

Předsednictvo také vyslovilo souhlas s návrhy na zahraniční cesty poslanců členů výboru pro zemědělství a výživu a průmyslového výboru.

Předseda České národní rady podával průběžně předsednictvu České národní rady zprávy o přijetí zahraničních návštěv, které přijímal spolu s některými členy předsednictva.

Nejvýznamnější v této oblasti bylo přijetí pětičlenné delegace Nejvyššího sovětu SSSR dne 26. září 1974; delegaci vedl Vladimír Vasiljevič Ščerbickij, člen politického byra ÚV KSS, první tajemník ÚV KS Ukrajiny a člen presidia Nejvyššího sovětu SSSR.

Předseda České národní rady dále přijal

- delegaci francouzského Národního shromáždění vedenou jeho předsedou Edgarem Faurem,

- generálního ředitele Světové zdravotnické organizace dr. Halfdana Mahlera a

- předsedu Britské skupiny Meziparlamentární unie p. Thomase Williamse.

V Praze dne 17. října 1974

Evžen Erban v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP