ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

88

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne 1974

o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení,

o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Výnos zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení podle zákona č. /1974 Sb., o zemědělské dani, pokud není příjmem státního rozpočtu federace, plyne

a) u daně z pozemků, daně ze zisku, daně z příjmů občanů ze zemědělské výroby, daně z celkové objemu mezd a daně z individuálních mezd do rozpočtů národních výborů;

b) u daně z překročení mezd a odměn a u příspěvku na sociální zabezpečení do státního rozpočtu České socialistické republiky.

§ 2

(1) Správu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení vykonává,

a) jde-li o daň z pozemků vyměřovanou organizacím, okresní národní výbor, v jehož územním obvodu má organizace sídlo počátkem zdaňovacího období;

b) jde-li o daň ze zisku, daň z mezd a odměn a příspěvek na sociální zabezpečení, okresní národní výbor, v jehož územním obvodu má organizace sídlo koncem zdaňovacího období nebo při zániku činnosti.

(2) Správu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, které se vyměřují organizacím řízeným Národním výborem hlavního města Prahy, vykonává Národní výbor hlavního města Prahy.

(3) Správu zemědělské daně vyměřované občanům vykonává místní národní výbor, v jehož územním obvodu má poplatník pozemky. Má-li poplatník pozemky v územních obvodech několika místních národních výborů, vykonává správu

a) daně z pozemků každý místní národní výbor, pokud jde o pozemky ležící v jeho územním obvodu;

b) daně z příjmů občanů ze zemědělské výroby místní národní výbor, v jehož územním obvodu má poplatník největší část pozemků.

§ 3

Zákon č. 143/1961 Sb., o domovní dani, se mění takto:

1. § 2 odst. 2 zní:

"(2) Spolu s budovami podléhá dani plocha jimi zastavěná a nádvoří."

2. V § 9 odst. 2 větě druhé se vypouštějí slova "nebo z budov s domovní zahradou."

3. V § 10 odst. 2 se vypouštějí slova "nebo domovní zahrady."

4. V § 10 odst. 3 se vypouštějí slova "popřípadě domovní zahrady."

§ 4

Ve vyhlášce ministerstva financí č. 144/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 143/1961 Sb., o domovní dani, se vypouštějí odstavce 26 a 34.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975.

Důvodová zpráva

V zákoně Federálního shromáždění, kterým se od 1. ledna 1975 nově upravuje zemědělská daň, není možno určit, do kterého rozpočtu v republikách plyne výnos této daně a výnos příspěvku na sociální zabezpečení, a to proto, že úprava těchto otázek přísluší podle ústavního zákona o československé federaci (zákon č. 143/1968 Sb., ve znění zákona č. 125/1970 Sb.) do působnosti republik.

Podle článku 11 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění zákona č. 125/1970 Sb., tvoří příjmy státního rozpočtu federace pouze taxativně určené daně a odvody, podíly na nich a další příjmy stanovené zákonem Federálního shromáždění, a dále příjmy z činnosti federálních orgánů a jim podřízených organizací. Všechny ostatní výnosy tvoří příjem státního rozpočtu každé republiky, popřípadě příjem rozpočtů národních výborů.

Nový zákon Federálního shromáždění o zemědělské dani může proto vzhledem k uvedenému upravit pouze to, který z výnosů uvedené daně a příspěvku na sociální zabezpečení plyne do rozpočtu federace. Právní úprava týkající se rozpočtu České socialistické republiky a rozpočtů národních výborů může být provedena pouze zákonem České národní rady.

Obdobná právní situace je i pokud jde o vymezení příslušnosti ke správě zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení. Správa, výkon a kontrola odvodů, daní a příspěvků na sociální zabezpečení přísluší podle čl. 12 odst. 4 ústavního zákona o československé federaci ústředním orgánům republik a z jejich pověření národním výborům nebo jiným orgánům.

Správa zemědělské daně vyměřované občanům se upravuje shodně s dosavadní úpravou stanovenou v § 27 zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani. Tato úprava se při provádění cit. zákona osvědčila jako racionální a není proto důvodů k její změně.

Z důvodů racionalizace správy se navrhuje (stejně jako je tomu u zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, a u zák. č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení), aby příspěvek na sociální zabezpečení, který plyne vždy do státního rozpočtu - a to i od organizací řízených národními výbory - spravoval ten orgán, který bude u organizace (poplatníka) vykonávat správu daně.

Správu odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení u organizací řízených Národním výborem hlavního města Prahy vykonává v prvním stupni Národní výbor hlavního města Prahy. Tento stav se osvědčil a z důvodů racionalizace se navrhuje stejně upravit u organizací řízených Národním výborem hlavního města Prahy i správu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, které budou vyměřovány podle zákona Federálního shromáždění o zemědělské dani.

Základem daně z pozemků podle § 5 navrhovaného zákona Federálního shromáždění o zemědělské dani je celková výměra všech pozemků podléhajících dani s výjimkou domovních zahrad patřících k rodinným domkům, jejichž výměra nepřevyšuje 800 m2. Podle § 2 odst. 2 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani, podléhají domovní dani spolu s budovami též domovní zahrady. K zamezení dvojího zdanění bylo proto do odst. 10 vykl. č. 114/1966 Sb., kterou se provádí zákon č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani, zahrnuto ustanovení, podle něhož zahrada spojená s domem, jejíž výměra převyšuje 800 m2, podléhá vždy dani z pozemků a nepovažuje se za zahradu domovní podrobenou domovní dani. Novým zákonem Federálního shromáždění o zemědělské dani se však zruší cit. vyhláška jako celek. Je proto třeba tuto otázku nově upravit. To se provádí novelizací § 2 odst. 2, § 9 odst. 2, a § 10 odst. 2 a 3 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani a odpovídajících ustanovení vyhlášky č. 144/1961 Sb., kterou se provádí zákon o domovní dani. Úprava tohoto zákona patří podle ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění zákona č. 125/1970 Sb. do působnosti republik. Navrhuje se provést tuto úpravu v předkládaném zákonu ČNR v podstatě obdobně, jak tomu bylo podle současně platných právních předpisů.

V Praze dne 13. listopadu 1974

Předseda vlády ČSR:

Josef Korčák v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP