ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

89

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne 1974

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Státní rozpočet České socialistické republiky

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví

částkou 108 513 990 tis. Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví

částkou 108 513 990 tis. Kčs

(příloha č. 1).

(2) Ve státní rozpočtu republiky jsou obsaženy

a) dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši 38 180 000 tis. Kčs,

b) finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

souhrnný finanční vztah (neúčelové dotace) ve výši 17 518 000 tis. Kčs,

účelové subvence ve výši 19 785 300 tis. Kčs (příloha č. 2).

§ 2

Zmocnění

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační změny a úpravu souhrnného finančního vztahu a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly souhrnný finanční vztah a účelové subvence stanoveny.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975.

Příloha č. 1 k zákonu ČNR č.

Celkový přehled

státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy

Kčs(v tisících)

Příjmy ze socialistického hospodářství

46 542 614

Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva

22 705 000

Ostatní příjmy

1 086 376

Dotace z federálního rozpočtu

38 180 000

Úhrn

108 513 990

   

Výdaje

Kčs(v tisících)

Výdaje ústředně řízených organizací na hospodářství

26 710 169

kulturní a sociální opatření

40 583 941

obranu a bezpečnost

2 932 723

správu

674 667

soudy a prokuratury

309 190

Souhrnný finanční vztah

17 518 000

Účelové subvence do rozpočtů národních výborů

19 785 300

Úhrn

108 513 990


Příloha č. 2 k zákonu ČNR č.

Souhrnný finanční vztah a účelové subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

Kraj

Souhrnný finanční vztah

(v tisících) Kčs

Účelové subvence

(v tisících Kčs)

Národní výbor hl. m. Prahy

3 292 200

5 152 900

Středočeský

1 581 200

1 541 500

Jihočeský

1 387 700

1 093 800

Západočeský

1 767 800

1 446 000

Severočeský

2 642 400

3 064 000

Východočeský

1 381 900

1 745 600

Jihomoravský

2 056 100

3 025 000

Severomoravský

3 408 700

2 716 500

Úhrn

17 518 000

19 785 300


Důvodová zpráva

k návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu ČSR na rok 1975

Návrh zákona o státním rozpočtu republiky se opírá o ustanovení článku 11 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a o ustanovení § 9 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky).

Předkládaný rozpočtový zákon určuje v podstatě jen číselné objemy státního rozpočtu republiky, poněvadž problematiku rozpočtového procesu a zásady hospodaření s rozpočtovými prostředky upravuje komplexně zákon o rozpočtových pravidlech republiky, který též stanoví zásady rozpočtového hospodaření národních výborů.

Návrh státního rozpočtu republiky vychází z jednotné koncepce hospodářské politiky KSČ vytyčené jejím XIV. sjezdem a pozdějšími zasedáními ÚV KSČ, zejména k další realizaci závěrů XIV. sjezdu KSČ v ekonomické oblasti. Návrh se opírá o výsledky dosažené v rozvoji národního hospodářství v uplynulém období, o prognózu očekávaného plnění za celý rok 1974 a o zhodnocení možností zvýšit efektivnost ekonomiky České socialistické republiky. Návrh je úzce spjat se státním plánem rozvoje národního hospodářství republiky na rok 1975, jehož cíle plně zajišťuje.

Návrh státního rozpočtu republiky je vyrovnaný. Vyrovnanost je zabezpečena podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 101/1973 Sb., o pátém pětiletém plánu, dotacemi ze státního rozpočtu federace poskytovanými formou účelových dotací na konkrétní úkoly nebo na stanovený okruh potřeb

v úhrnné výši 13 892 754 tis. Kčs

a formou neúčelové globální dotace ve výši 24 287 246 tis. Kčs.

Prostředky z dotací na konkrétní účelové akce, které nebudou vyčerpány, se vrátí do státního rozpočtu federace.

Protože návrh státního rozpočtu republiky obsahuje pouze minimální rezervu, je nutno výdaje zajištěné návrhem státního rozpočtu republiky považovat za maximální hranici pro čerpání prostředků a příjmy, za minimální hranici pro plnění povinností určených státním plánem.

Rozpočtové hospodaření se bude řídit citovaným zákonem ČNR č. 60/1971 Sb. a dalšími předpisy vydanými podle tohoto zákona. Zmocnění vlády k operativnímu řízení národního hospodářství podle státního rozpočtu obsahuje rovněž citovaný zákon ČNR č. 60/1971 Sb. Předkládaný návrh zákona uvažuje s dalším zmocněním opravňujícím vládu promítnout do státního rozpočtu republiky důsledky rozhodnutí, zejména o změnách plánu a změnách organizačních, pokud se jimi nemění vyrovnanost státního rozpočtu republiky.

V Praze dne 20. listopadu 1974

Josef Korčák v. r.

předseda vlády České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP