ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

90

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

o Národní ceně České socialistické republiky

Česká Národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Národní cena České socialistické republiky (dále jen "Národní cena") se uděluje jednotlivcům nebo kolektivům jako projev uznání za vynikající zásluhy, tvůrčí výsledky nebo výkony v oblasti vědy, techniky, kultury a umění, které obohatily lidské poznání nebo vytvořily velké kulturní a umělecké hodnoty nebo jinak významnou měrou přispěly k rozmnožení hmotného a duchovního bohatství českého národa a národností České socialistické republiky.

§ 2

Národní cenu uděluje předsednictvo České národní rady každoročně k 5. květnu na návrh vlády České socialistické republiky (dále jen "vláda").

§ 3

(1) Poradním orgánem vlády pro posouzení podnětů orgánů, organizací, institucí nebo jednotlivců na udělení Národní ceny je Výbor pro Národní cenu České socialistické republiky (dále jen "Výbor").

(2) Předsedu a členy Výboru jmenuje a odvolává vláda.

§ 4

(1) Vyznamenaným jednotlivcům náleží čestný titul "Nositel Národní ceny České socialistické republiky"; dostanou listinu o udělení této ceny a jsou oprávněni nosit stužku symbolizující Národní cenu.

(2) Vyznamenaným kolektivům náleží čestný titul "Nositel Národní ceny České socialistické republiky"; dostanou listinu o udělení této ceny.

(3) S udělením Národní ceny je spojena odměna.

§ 5

Statut Národní ceny, který schvaluje vláda, upraví organizaci Výboru, náležitosti návrhů na udělení Národní ceny, způsob jejich předkládání a projednávání, jakož i podrobnosti o udělování Národní ceny, o výši odměny a další podrobnosti o vykonávání oprávnění podle § 4, uděluje-li se Národní cena kolektivu.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem......

Důvodová zpráva

k návrhu zákona ČNR o Národní ceně České socialistické republiky

Všeobecná část:

Státní vyznamenání, čestné tituly a ceny jsou důležitou formou společenského hodnocení výsledků obětavé práce, tvůrčí a kulturně politické činnosti nejlepších pracovníků naší vyspělé socialistické společnosti a jejich angažovaného úsilí o ztvárnění naší současnosti. Jsou nejen vysokou společenskou poctou a oceněním, ale i významnou součástí a ideologickým nástrojem politiky Komunistické strany Československa a státu. Jsou také podnětem k dalšímu rozvoji tvůrčí a pracovní aktivity za plnění úkolů budování socialismu v naší vlasti, prostředkem k vytváření, upevňování a formování morálního profilu občanů našeho státu v duchu socialistického vlastenectví a proletářského internacionalismu.

Aby bylo umožněno společenské ocenění většího počtu socialisticky angažovaných vědeckých, technických, kulturních a uměleckých děl a jejich tvůrců v odstupňování od Státní ceny Klementa Gottwalda, která jako nejvyšší státní cena v oblasti vědy, techniky, kultury a umění je udělována v omezeném počtu, a aby bylo dosaženo obdoby se Státní cenou Slovenské socialistické republiky vytvořenou zákonem SNR č. 87/1969 Sb., navrhuje se zákonem zřídit Národní cenu České socialistické republiky.

Zvláštní část:

K § 1:

Navrhovaná cena se označuje jako "Národní cena"; tímto označením se má výrazně vyjádřit, že jde o cenu, kterou Česká socialistická republika vysoce hodnotí vynikající vědecká, technická, kulturní a umělecká díla a výkony, které se staly součástí hmotného a duchovního bohatství českého národa a národností České socialistické republiky. Proti zákonu SNR o Státní ceně SSR se uvádí v návrhu zákona ČNR ještě oblast techniky a oblast kultury (kromě oblasti umění), aby bylo možno Národní cenu udělovat za díla a výkony v nejširších oborech tvůrčí a kulturně politické činnosti.

K § 2:

Národní cenu se navrhuje udělovat každoročně k 5. květnu, jako výročnímu dni počátku Pražského povstání; toto datum odpovídá svým pojetím 29. srpnu, k němuž se uděluje Státní cena SSR.

Udělovat Národní cenu přísluší předsednictvu České národní rady na návrh vlády.

K § 3:

Navrhuje se zřízení Výboru pro Národní cenu České socialistické republiky jako poradního orgánu vlády, do jehož působnosti náleží posuzovat podněty orgánů, organizací, institucí nebo jednotlivců na udělení Národní ceny. Výbor pro Národní cenu po posouzení těchto podnětů předkládá své návrhy vládě. Zřízením Výboru pro Národní cenu jako poradního orgánu vlády, se předložený návrh zákona odchyluje od zákona SNR o Státní ceně SSR.

K § 4:

Návrh zákona rozlišuje, zda Národní cena se uděluje jednotlivcům nebo kolektivu. Vyznamenaní jednotlivci jsou oprávněni užívat čestný titul "Nositel Národní ceny České socialistické republiky", dostanou listinu osvědčující udělení ceny a jsou oprávněni nosit stužku symbolizující Národní cenu; je-li vyznamenán kolektiv, náleží mu čestný titul "Nositel Národní ceny české socialistické republiky", dostane listinu o udělení této ceny, avšak stužka symbolizující Národní cenu se neuděluje. V tom se liší návrh zákona o Národní ceně od zákona SNR o Státní ceně SSR.

S udělením Národní ceny je spojena odměna, jejíž výše se v návrhu zákona neurčuje, bude však určena ve statutu.

K § 5:

Toto ustanovení obsahuje zmocnění pro vydání statutu Národní ceny, který má upravit organizaci Výboru pro Národní cenu a bližší podrobnosti, týkající se náležitostí návrhů na udělení Národní ceny, způsob jejich předkládání a projednávání, o udělování Národní ceny, o výši odměny a o vykonávání oprávnění spojených s udělením Národní ceny, jestliže se tato cena uděluje kolektivu. Statut Národní ceny schvaluje vláda.

Finanční prostředky na peněžité odměny spojené s udělením Národní ceny v částce asi 600 000,- Kčs budou zajištěny v rozpočtu České národní rady. Národní cena ČSR bude udělována ročně do maximálního počtu 10 cen. Náklady spojené s činností Výboru pro Národní cenu v částce asi 100 000,- Kčs, budou zajištěny v rozpočtu Úřadu vlády ČSR.

V Praze dne 9. prosince 1974

Předseda vlády ČSR:

Josef Korčák v.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP