ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

94

Společná zpráva

ústavně právního výboru ČNR, výboru ČNR pro zemědělství a výživu, výboru ČNR pro národní výbory a národnosti a zdravotního a sociálního výboru ČNR

k vládnímu návrhu zákona ČNR o státní správě ve vodním hospodářství (tisk 87)

Zdravotní a sociální výbor ČNR ve schůzi dne 20. listopadu 1974, výbor ČNR pro zemědělství a výživu ve schůzi dne 26. listopadu 1974, ústavně právní výbor ČNR a výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzích dne 11. prosince 1974 projednaly vládní návrh zákona ČNR o státní správě ve vodním hospodářství (tisk 87).

Výbory po projednání tohoto vládního návrhu doporučují České národní radě schválit vládní návrh zákona ČNR o státní správě ve vodním hospodářství (tisk 87) s těmito úpravami a změnami:

V § 4

V závěru odstavce 1 písm. a) vsunout mezi slova "povolují" a "související" slovo "též". Touto úpravou se zpřesňuje formulace uvedeného ustanovení.

V § 5

V ustanovení písm. n) vložit za slovo "upravuje" slova "obecně závazným právním předpisem". Vyjadřuje se tak, v jaké formě mají být úkoly vodohospodářských orgánů podrobněji upraveny.

Dále doplnit tento paragraf o ustanovení písm. o) tohoto znění. "o) plní další úkoly vyplývající z tohoto zákona". Tímto dalším písmenem se vyjadřuje, že ministerstvo lesního a vodního hospodářství plní i další úkoly podle tohoto zákona.

V § 6

V odstavci 2 v poslední větě vypustit slovo "nadřízený". Jde o formulační úpravu.

V § 7

V druhé větě za slovo "může" vložit slova "obecně závazným právním předpisem".

V § 10

V odstavci 2 upravit jeho střední část takto: "... zda jsou dodržována jimi vydaná rozhodnutí, ustanovení vodního zákona k ochraně vod, včetně jejich jakosti, udržována vodohospodářská díla..". Jde o zpřesnění formulace tohoto odstavce.

V odstavci 5 na jeho počátku za slova "Ministerstvo může" vložit slova "obecně závazným právním předpisem".

V § 12

V odstavci 1 slovo "zřizuje" nahradit slovy "může zřídit". Tato úprava se doporučuje vzhledem k tomu, že se uvažuje o zřízení jednotné inspekce pro některé složky životního prostředí (čistotu vod, ochranu ovzduší, ochranu na úseku likvidace odpadu apod.).

V § 14

V odstavci 3 slovo "vyhláškou" nahradit slovy "obecně závazným právním předpisem" a za slovo "rozhodnutí" vsunout slova "nebo vyjádření". Obě navrhované úpravy směřuji ke zpřesnění formulace.

Odstavec 7 doplnit další větou tohoto znění: "Vodohospodářský orgán v obou případech upozorní, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno vzít zřetel." Toto doplnění sleduje v souladu s dosavadním právním stavem zjednodušení a urychlení řízení.

V odstavci 14 slova "nejsou rozhodnutími podle správního řádu a lze je vyhlásit" nahradit slovy "se zpravidla vyhlašují". I v tomto případě jde o zpřesnění formulace.

V § 16

V odstavci 2 slovo "vyhláškou" nahradit slovy "obecně závazným právním předpisem".

V § 18

V odstavci 2, první větě opravit tiskovou chybu a slovo "výkon" nahradit slovem "výkonu".

V § 23

V odstavci 1, první větě opravit tiskovou chybu a slovo "upravují" nahradit slovem "ustanovují".

V odstavci 2, první větě slova "Člen vodní stráže je oprávněn" nahradit slovy "Vodní stráž je oprávněna" a na konci téže věty slovo "jej" nahradit slovem "jí". Obdobnou úpravu provést i ve větě druhé a slova "Člen vodní stráže je oprávněn" nahradit slovy "Vodní stráž je oprávněna". Jde o formulační úpravy v souladu s formulací ostatních odstavců tohoto paragrafu.

V odstavci 3 vypustit druhou větu. Vypuštěním této věty se ponechává větší volnost prováděcím předpisům při stanovení označení vodní stráže.

V odstavci 4 za slovo "určí" vložit slova "obecně závazným právním předpisem".

V § 26

V odstavci 2 slova "vyhlášku, v níž" nahradit slovy "obecně závazný právní předpis, v němž".

V § 27

V odstavci 3 za slovo "Ministerstvo" vložit slova "obecně závazným právním předpisem".

V § 30 a 31

Ustanovení obou těchto paragrafů spojit v jediný § 30 tohoto znění:

"Zrušují se:

1. ustanovení § 29 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, vztahující se na provádění ochrany před povodněmi, pokud ji upravuje tento zákon, popřípadě předpisy vydané k jeho provedení, a pokud nejde o výkon povodňových záchranných prací, prováděných požárními jednotkami,

2. zákon č. 86/1949 Sb., o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl, pokud se vztahuje na přísežné hajné k ochraně vod a vodních děl,

3. vyhláška č. 622/1949 Ú. l., kterou se určuje vzor osvědčení o ustanovení přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl a o jejich vzetí do přísahy, pokud se vztahuje na přísežné hajné k ochraně vod a vodních děl,

4. vládní nařízení č. 65/1966 Sb., o změnách působnosti v oboru ochrany před povodněmi." Navrhované formulační úpravy zpřesňují zrušovací ustanovení v souladu s dosavadní legislativní praxí. Vyhláška č. 136/1960 Sb., o Státní vodohospodářské inspekci, bude vzhledem k navrhované úpravě § 12 zrušena až v souvislosti se zřízením České vodohospodářské inspekce podle předloženého zákona.

V § 32

Tento paragraf označit jako § 31 a den účinnosti stanovit na 1. dubna 1975. Posunutím účinnosti zákona bude vytvořen dostatečný časový prostor nutný k obeznámení se se zákonem.

V Praze dne 11. prosince 1974

Josef Izák v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

zpravodaj ústavně právního výboru ČNR

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru ČNR

   

Drahoslav Čapek v. r.

RSDr. Jan Jirásek v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro zemědělství a výživu

předseda výboru ČNR pro zemědělství a výživu

   

Emil Tiele v. r.

ing. Vladimír Štroner v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

předseda výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

   

Vlasta Beránková v. r.

Věroslav Jedlička v. r.

zpravodajka zdravotního a sociálního výboru ČNR

místopředseda ČNR a předseda zdravotního a sociálního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP