ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

99

Zpráva

předsedy České národní rady podle § 60 zákona o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady

od 18. října 1974 do 19. prosince 1974

V období od 18. října 1974 do 19. prosince 1974 se konaly 2 schůze předsednictva České národní rady, a to dne 14. listopadu 1974 a 5. prosince 1974; obou se zúčastnil člen vlády ČSR ministr R. Petera. Při svých jednáních pokračovalo předsednictvo České národní rady v plnění plánovaných úkolů na II. pololetí 1974 a tím v realizaci úkolů vytyčených Směrnicí předsednictva České národní rady k zajištění závěrů XIV. sjezdu KSČ ve II. volebním období.

Z těchto hledisek předsednictvo České národní rady projednalo zejména tyto hlavní souhrnné zprávy:

- rozvoj lázeňské a rekreační péče a turistického ruchu,

- využívání rozvoje vědy a techniky ve výrobě,

- problematiku ostravské průmyslové aglomerace.

Projednání rozvoje lázeňské a rekreační péče a turistického ruchu se zúčastnil místopředseda vlády ČSR Štěpán Horník a předseda České rady odborových svazů posl. Josef Hlavička. Poslanci v rozpravě konstatovali, že přes existující a kritizované nedostatky má lázeňství značný význam pro osnovu pracovní schopnosti pracujících. Bylo též poukázáno na nutnost zvýšit spolupráci národních výborů s národními podniky při zvládání existujících materiálně technických nedostatků v oblasti cestovního ruchu a rekreace. Z jednání o otázkách rozvoje vědy a techniky ve výrobě vyplynulo, že jde o oblast, která pro svoji složitost a náročnost vyžaduje soustavnou. pozornost a součinnost jak orgánů státní správy, tak podnikové sféry.

S velkou pozorností předsednictvo České národní rady projednalo zprávu o kontrole svého vlastního usnesení z 21. 6. 1973 o problematice ostravské průmyslové aglomerace. Jednání za účasti předsedy Severomoravského KNV ing. Františka Skácela a náměstka předsedy České plánovací komise ing. Jiřího Matouška potvrdilo uspokojivý vývoj realizace plánovaných záměrů a zároveň zdůraznilo nezbytnost komplexního a dlouhodobě vyjasněného postupu při zajišťování úkolů rozvoje ostravské průmyslové aglomerace.

Příslušná usnesení předsednictva a zprávy, jakož i otázky a připomínky pronesené poslanci dával předseda České národní rady průběžně k dispozici předsedovi vlády České socialistické republiky.

Dále předsednictvo České národní rady projednalo zprávy

- výboru pro zemědělství a výživu o výsledku průzkumu podmínek mládeže při sklizni brambor,

- výboru pro národní výbory a národnosti a kulturního a školského výboru o stavu příprav 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou,

- ústavně právního výboru o zkušenostech z novelizovaných zákonných předpisů v oblasti justice.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady zhodnotilo 13. schůzi České národní rady a stanovilo termín a program 14. schůze České národní rady.

V oblasti zákonodárná činnosti předsednictvo České národní rady přikázalo k projednání a k vypracování příslušných zpráv:

a) návrhy vlády ČSR

- vládní návrh zákona České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (tisk 87)

- ústavně právnímu výboru

- výboru pro zemědělství a výživu

- výboru pro národní výbory a národnosti

- zdravotnímu a sociálnímu výboru

- vládní návrh zákona České národní rady o rozpočtovém výnosu a správě zemědělské daně (tisk 88)

- ústavně právnímu výboru

- výboru pro plán a rozpočet

- výboru pro zemědělství a výživu

- výboru pro národní výbory a národnosti

- vládní návrh zákona České národní rady o Národní ceně ČSR (tisk 90)

- kulturnímu a školskému výboru

- ústavně právnímu výboru

- vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu ČSR na rok 1975 (tisk 89)

- výboru pro plán a rozpočet

- ústavně právnímu výboru

b) návrhy zaslané předsedou Federálního shromáždění

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Protokol o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci, podepsaný v Sofii dne 21. června 1974 (tisk FS 76)

- ústavně právnímu výboru

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě (tisk FS 77)

- ústavně právnímu výboru

- výboru pro obchod a dopravu

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce (tisk FS 78)

- ústavně právnímu výboru

- zdravotnímu a sociálnímu výboru

- průmyslovému výboru

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany, včetně diplomatických zástupců, přijatá 28. zasedáním Valného shromáždění OSN v New Yorku dne 14. prosince 1973 (tisk FS 79)

- ústavně právnímu výboru

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

- vládní návrh zákona o státním rozpočtu čs. federace na r. 1975 (tisk FS 83)

- výboru pro plán a rozpočet

- ústavně právnímu výboru

s tím, aby výbory svá společná stanoviska k uvedeným návrhům neprodleně zaslaly předsedovi Federálního shromáždění a dodatečně předložily předsednictvu České národní rady;

c) jiné návrhy

- žádosti soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce

- ústavně právnímu výboru.

Předsednictvo České národní rady vzalo také na vědomí závěry obsažené ve zprávách výborů České národní rady

- k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě (tisk FS 77)

- k vládním návrhům, kterými se předkládají Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu

a) Protokol o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci, podepsaný v Sofii dne 21. června 1974 (tisk FS 76),

b) Úmluva o uplatňování norem Rady vzájemné hospodářské pomoci, podepsaná v Sofii dne 21. června 1974 (tisk FS 80),

c) Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců, přijatá 28. zasedáním Valného shromáždění OSN v New Yorku dne 14. prosince 1973 (tisk FS 79),

d) Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství, podepsaná v Praze dne 31. května 1974 (tisk FS 81),

e) Dohoda o "Všeobecných podmínkách mezinárodních přeprav nákladů silniční dopravou", podepsaná v Karl-Marx-Stadtu dne 29. června 1974 (tisk FS 82).

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- vzalo na vědomí zprávu o stavu prací na přípravě plánu práce České národní rady a jejích orgánů na I. pololetí 1975 s tím, že v lednu 1975 bude předložen předsednictvu návrh v konečném znění,

- vyslovilo souhlas s tím, aby poslankyně České národní rady MUDr. Milada Tomečková se zúčastnila s delegací ministerstva zdravotnictví ČSR porady o perspektivách rozvoje zdravotnictví v socialistických zemích, konané v Sofii,

- souhlasilo s konáním schůze zdravotního a sociálního výboru ČNR v Ostravě,

- podle § 87 odst. 2 jednacího řádu České národní rady udělilo šestiměsíční dovolenou poslankyni Boženě Danielové.

Předsednictvo České národní rady schválilo návrh rozpočtu Kanceláře České národní rady na rok 1975 s tím, že pololetně bude podávána zpráva o jeho čerpání.

Předsednictvo České národní rady vyslechlo informaci předsedy České národní rady o poradě předsedy a místopředsedů České národní rady s předsedou a členy předsednictva vlády České socialistické republiky, při níž bylo poukázáno na potřebu nezbytné koordinace plánů České národní rady a vlády České socialistické republiky a byla oboustranně konstatována dobrá spolupráce.

Předseda České národní rady informoval předsednictvo o návštěvě poslance Národního shromáždění pákistánské islámské republiky pana Mir Ali Buxe, která se uskutečnila dne 6. listopadu až 11. listopadu 1974.

Dne 18. prosince 1974 předložila skupina poslanců České národní rady předsednictvu ČNR svůj iniciativní návrh na vydání zákona České národní rady o Novinářské ceně Jana Švermy. Předsednictvo ČNR tento návrh přijalo a přikázalo jej svým usnesením per rollam z téhož dne jako sněmovní tisk č. 100 k projednání výborům kulturnímu a školskému a ústavně právnímu; současně se předsednictvo usneslo navrhnout České národní radě, aby tento návrh zákona projednala ještě ve 14. schůzi ve dnech 19. a 20. prosince 1974.

V Praze dne 19. prosince 1974

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP