ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

100

Návrh

poslanců dr. Ambruze, dr. Hájka, prof. dr. Brůžka, CSc., dr. Drahoty, Hrdličky, plk. dr. Lišky, Míky, Růžičkové, ing. Smolíkové a Tondra

na vydání zákona České národní rady o Novinářské ceně Jana Švermy

Podepsaní navrhují, aby se Česká národní rada usnesla takto:

§ 1

Zřizuje se "Novinářská cena Jana Švermy" (dále jen "Novinářská cena") jako projev čestného uznání jednotlivcům nebo kolektivům za významnou novinářskou a publicistickou činnost nebo za celoživotní práci v těchto oblastech, kterou v České socialistické republice výrazně přispěli k uskutečnění ideí marxismu-leninismu, proletářského internacionalismu, budování socialismu a boje za mír.

§ 2

Novinářskou cenu uděluje každoročně předsednictvo České národní rady ke Dni tisku dne 21. září na návrh vlády České socialistické republiky.

§ 3

(1) Poradním orgánem vlády pro posouzení podnětů orgánů, organizací, institucí nebo jednotlivců na udělení Novinářské ceny je Výbor pro Novinářskou cenu Jana Švermy (dále jen "Výbor").

(2) Předsedu a členy Výboru jmenuje a odvolává vláda.

§ 4

(1) Vyznamenaným přísluší čestný titul "Nositel Novinářské ceny Jana Švermy"; dostanou listinu o udělení této ceny a jsou oprávněni nosit stužku symbolizující Novinářskou cenu.

(2) Vyznamenaným kolektivům náleží čestný titul "Nositel Novinářské ceny Jana Švermy"; dostanou listinu o udělení této ceny.

(3) S udělením Novinářské ceny je spojena odměna.

§ 5

Náležitosti návrhů na udělení Novinářské ceny, způsob jejich předkládání a projednávání, podrobnosti o udělování Novinářské ceny, dále výši odměny, vykonávání oprávnění podle § 4, uděluje-li se Novinářská cena kolektivu, a organizaci Výboru upraví statut Novinářské ceny, který schvaluje vláda.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna

Důvodová zpráva

Významnou úlohu při plnění úkolů rozvinuté socialistické společnosti, zejména při vytváření a upevňování morálně politického profilu občanů, při rozvíjení jejich politické a pracovní aktivity a při zvyšování jejich účasti na správě a řízení socialistického státu plní novináři a publicisté, kteří se plně angažují pro realizaci politiky strany a Národní fronty na jednotlivých úsecích života naši společnosti. Tato záslužná a společensky důležitá činnost zasluhuje náležitého ocenění i formou zvláštního vyznamenání, zřízeného výlučně pro oblast novinářství a publicistiky.

Ve SSR byla pro ocenění novinářské a publicistické činnosti zřízena v roce 1971 Novinářská cena Ludovíta Štúra. Je namístě, aby obdobné vyznamenání bylo zřízeno i pro ČSR. Tento cíl sleduje předkládaný návrh zákona ČNR o Novinářské ceně Jana Švermy.

Název Novinářské ceny se doporučuje spojit se jménem Jana Švermy, revolučního novináře a neohroženého bojovníka, agitátora a propagátora, který tvůrčím způsobem a pro široké masy lidu velmi srozumitelně dovedl uplatňovat základní poučky marxismu-leninismu v konkrétních podmínkách revolučního boje v naší zemi. Svým pevným revolučním přesvědčením, neochvějnou vírou v sílu čs. lidu a hlubokou láskou k Sovětskému svazu, které prolínají celou jeho novinářskou a publicistickou tvorbou, stal se Jan Šverma vzorem a symbolem pokrokového novináře a publicisty, který oddaně slouží věci socialismu.

Předložený návrh zákona, který se v podstatě přidržuje koncepce současně předkládaného vládního návrhu zákona ČNR o Národní ceně České socialistické republiky, obsahuje základní zásady pro udělování Novinářské ceny a úpravu podrobností svěřuje statutu, který schválí vláda ČSR.

Finanční prostředky na peněžité odměny spojené s udělením Novinářské ceny v částce asi 60 000 Kčs budou zajištěny v rozpočtu České národní rady. Předpokládá se, že ročně budou udělovány nejvýše 4 Novinářské ceny.

Nezbytné náklady spojené s činností Výboru pro Novinářskou cenu Jana Švermy budou zajištěny v rozpočtu Úřadu vlády ČSR nebo ústředního orgánu, který určí vláda ČSR.

V Praze dne 18. prosince 1974

dr. Ambruz, dr. Hájek, prof. dr. Brůžek, CSc., dr. Drahota, Hrdlička, plk. dr. Liška, Míka, Růžičková, ing. Smolíková, Tondr


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP