ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1976

III. volební období

7

Vládní návrh

Zákon

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

ze dne ........................... 1976

o státním rozpočtu České socialistické republiky narok 1977

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou

122 419 268 000 Kčs

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou

122 419 268 000 Kčs

(příloha č. 1).

 
   

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy

 
   

a) dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši

53 480 000 000 Kčs

b) finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

 

souhrnný finanční vztah (neúčelové dotace) ve výši

16 070 900 000 Kčs

účelové subvence ve výši

22 637 500 000 Kčs

(příloha č. 2).

 

 

§ 2

Vláda České socialistické republiky zajistí vyjádření finančních údajů státního rozpočtu republiky stanovených tímto zákonem v nových velkoobchodních cenách vyhlášených k 1. lednu 1977.

§ 3

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační změny, změny v souvislosti s upřesněním výstavby československého úseku plynovodu Orenburg a úprava souhrnného finančního vztahu a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly souhrnný finanční vztah a účelové subvence stanoveny.

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977.

 

Příloha č. 1 k zákonu ČNR č. ...

Celkový přehled

státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy

Kčs (v tisících)

Příjmy ze socialistického hospodářství

43 045 189

Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva

24 783 000

Ostatní příjmy

1 111 079

Dotace ze státního rozpočtu federace

53 480 000

Úhrn

122 419 268


 

Výdaje

Kčs (v tisících)

Výdaje ústředně řízených organizací

 

na:

 

hospodářství

34 374 965

kulturní a sociální opatření

44 951 358

obranu a bezpečnost

3 281 446

správu

752 199

soudy a prokuratury

350 900

Souhrnný finanční vztah k rozpočtům národních výborů

16 070 900

Účelové subvence do rozpočtů národních výborů

22 637 500

Úhrn

122 419 268


 

Příloha č. 2 k zákonu ČNR č. ...

Souhrnný finanční vztah a účelové subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

Kraj

Souhrnný finanční vztah (v tisících Kčs)

Účelové subvence (v tisících Kčs)

Národní výbor hl. m. Prahy

2 793 200

7 141 700

Středočeský

1 530 300

1 788 300

Jihočeský

1 357 900

1 220 700

Západočeský

1 682 500

1 478 600

Severočeský

2 467 100

3 293 900

Východočeský

1 223 300

1 915 800

Jihomoravský

1 873 500

2 891 800

Severomoravský

3 143 100

2 906 700

Úhrn

16 070 900

22 637 500


 

Důvodová zpráva

k návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977

Návrh zákona o státním rozpočtu republiky se opírá o ustanovení článku 11 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a o ustanovení § 9 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky).

Předpokládaný rozpočtový zákon určuje v podstatě jen číselné objemy státního rozpočtu republiky, protože problematiku rozpočtového procesu a zásady o hospodaření s rozpočtovými prostředky vymezuje komplexně zákon o rozpočtových pravidlech republiky, který též stanoví zásady rozpočtového hospodaření národních výborů.

Návrh státního rozpočtu republiky vychází z dlouhodobých závěrů hospodářské politiky Komunistické strany Československa, vytyčené XV. sjezdem.

V § 2 tohoto rozpočtového zákona se navrhuje uložit vládě České socialistické republiky - obdobně jako je to v zákoně o pětiletém plánu na léta 1976 až 1980 - zajistit vyjádření finančních údajů státního rozpočtu republiky stanovených tímto zákonem v nových velkoobchodních cenách vyhlášených k 1. lednu 1977. Po komplexním vybilancování vlivů velkoobchodních cen se předpokládá projednání státního rozpočtu republiky na rok 1977 v cenách, metodice a organizaci roku 1977 ve vládě České socialistické republiky ve druhé polovině prosince roku 1976. Česká národní rada bude informována o převedení státního rozpočtu republiky na nové velkoobchodní ceny na jarním zasedání v roce 1977.

Ekonomickým východiskem návrhu státního rozpočtu republiky je rozpočtový výhled České socialistické republiky na léta 1976 až 1980 a projekt státního rozpočtu republiky na rok 1977, schválené vládou. Návrh státního rozpočtu zabezpečuje úkoly stanovené prováděcím státním plánem rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1977.

Návrh státního rozpočtu republiky na rok 1977 vychází z principů celkové finanční vyrovnanosti při zvýšení náročnosti úkolů a zabezpečení zvýšen úspornosti. Tato koncepce rozpočtu; se kterou se uvažuje i v dalším období 6. pětiletého plánu, je vysoce náročná a vyžaduje proto i nadále důrazně uplatňovat zásady přísné hospodárnosti a efektivnosti v celém národním hospodářství.

Návrh státního rozpočtu republiky je vyrovnaný. Vyrovnanost je zabezpečena dotacemi ze státního rozpočtu federace, poskytovanými

formou účelových dotací na konkrétní úkoly nebo stanovený okruh potřeb v úhrnné výši

20 620 117 000 Kčs

a formou neúčelové globální dotace ve výši

32 859 883 000 Kčs


 

Prostředky z dotací na konkrétní účelové akce, které nebudou vyčerpány, se vrací do státního rozpočtu federace.

Rozpočtové hospodaření se bude řídit citovaným zákonem České národní rady č. 60/1971 Sb., a dalšími předpisy vydanými podle tohoto zákona. Zmocnění vlády k operativnímu řízení národního hospodářství podle státního rozpočtu obsahuje rovněž citovaný zákon České národní rady č. 60/1971 Sb.

Předkládaný návrh zákona uvažuje s dalším zmocněním opravňujícím vládu promítnout do státního rozpočtu republiky důsledky rozhodnutí, zejména o změnách plánu a změnách organizačních, pokud se jimi nemění vyrovnanost státního rozpočtu republiky.

V Praze dne 3. listopadu 1976

Josef Korčák v. r.

Ing. Jaroslav Tlapák v. r.

předseda vlády

ministr financí

České socialistické republiky

České socialistické republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP