ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1976

III. volební období

12

Zpráva

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 3. listopadu do 16. prosince 1976

Podle 55 a 60 odst. 1 č. 5 jednacího řádu České národní rady předkládám České národní radě tuto zprávu o činnosti jejího předsednictva:

Předsednictvo České národní rady sešlo se v uplynulém období ke dvěma schůzím, a to dne 4. listopadu a dne 9. prosince 1976.

V oblastí svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady přijalo 4. listopadu 1976 demisi vlády České socialistické republiky, kterou vláda podala podle čl. 129 odst. 3 ústavního zákona o československé federaci po ustavující schůzi nově zvolené České národní rady. Předsednictvo současně vyslovilo vládě poděkování za její dosavadní práci.

Předsednictvo České národní rady v téže schůzi projednalo návrh ústředního výboru Komunistické strany Československa a ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky a jmenovalo podle čl. 122 odst. 1 písm. a) ústavního zákona o československé federaci

soudruha Josefa Korčáka předsedou vlády České socialistické republiky.

Podle téhož ustanovení ústavního zákona o československé federaci jmenovalo předsednictvo České národní rady na základě návrhů předložených předsedou vlády České socialistické republiky tyto členy vlády České socialistické republiky:

doc. RSDr. Ladislava Adamce, CSc., místopředsedou vlády,

ing. Stanislava Rázla místopředsedou vlády pověřeným řízením České plánovací komise,

Štěpána Horníka místopředsedou vlády,

ing. Jaroslava Tlapáka ministrem pověřeným řízením ministerstva financí,

RSDr. Emiliana Hamerníka ministrem pověřeným řízením ministerstva práce a sociálních věcí,

ing. Františka Šrámka ministrem pověřeným řízením ministerstva výstavby a techniky,

ing. Oldřicha Svačinu ministrem pověřeným řízením ministerstva průmyslu,

Karla Poláka ministrem pověřeným řízením ministerstva stavebnictví,

ing. Miroslava Petříka, CSc., ministrem pověřeným řízením ministerstva zemědělství a výživy,

ing. Ladislava Hruzíka ministrem pověřeným řízením ministerstva lesního a vodního hospodářství,

ing. Antonína Jakubíka ministrem pověřeným řízením ministerstva obchodu,

ing. Josefa Junga ministrem pověřeným řízením ministerstva vnitra,

JUDr. Jana Němce ministrem pověřeným řízením ministerstva spravedlnosti,

doc. Milana Vondrušku ministrem pověřeným řízením ministerstva školství,

doc. JUDr. Milana Klusáka, CSc., ministrem pověřeným řízením ministerstva kultury,

prof. MUDr. Jaroslava Prokopce, CSc., ministrem pověřeným řízením ministerstva zdravotnictví,

Vlastimila Svobodu ministrem pověřeným funkcí předsedy Výboru lidové kontroly,

Rostislava Peteru ministrem,

prof. ing. Karla Löbla, DrSc., ministrem.

Nově jmenovaní členové vlády České socialistické republiky v čele s předsedou vlády Josefem Korčákem složili téhož dne 4. listopadu 1976 ve staré České sněmovně v Praze za přítomnosti členů předsednictva České národní rady do rukou předsedy České národní rady Evžena Erbana ústavní slib. Ministr prof. ing. Karel Löbl, DrSc., který byl při tomto aktu omluven nemocí, složil ústavní slib člena vlády do rukou předsedy České národní rady dne 16. prosince 1976.

Ve své řídící činnosti přijalo předsednictvo České národní rady některá usnesení, jimiž dokončilo ustavení nově zvolené České národní rady a jejích orgánů. Předsednictvo v této oblasti

- zvolilo ve smyslu 50 odst. 1 a 82 jednacího řádu do funkce ověřovatelů předsednictva poslance akademika Bohumíra Rosického a poslankyni Zdenku Skřivánkovou,

- stanovilo podle § 61 odst. 1 jednacího řádu, že místopředsedové České národní rady zastupují předsedu České národní rady v tomto pořadí: Oldřich Voleník, Marie Jarošová, František Toman a dr. Čestmír Adam,

- stanovilo podle § 98 jednacího řádu náležitosti poslanců a funkcionářů České národní rady ve III. volebním období,

- zřídilo stálé pracovní skupiny předsednictva České národní rady a jmenovalo jejich předsedy a v 2. schůzi předsednictva jmenovalo i ostatní členy takto:

1. stálá pracovní skupina pro otázky životního prostředí

předseda poslanec akademik Bohumír Rosický

členové poslanci

Josef Brisuda

 

Jiří Fleyberk

 

Antonín Job

 

Vlasta Kovářová

 

Alois Král

 

Milan Kučera

 

MUDr. Marcela Kučerová

 

Jan Onderka

 

Oldřich Vašků

 

RNDr. Vladimír Zvěřina, CSc.


 

2. stálá pracovní skupina pro otázky mládeže

předseda poslanec PhDr. Miloslav Dočkal, CSc.

členové poslanci

Alena Hanzlová

 

Jan Kaňka

 

Jana Klasová

 

Naděžda Křenová

 

Stanislav Kuna

 

Vladislav Niedoba

 

Zdeňka Slámová

 

ing. Miroslav Štěpán,. CSc.

 

Věra Winterová


 

3. stálá pracovní skupina pro zahraniční vztahy

předseda poslanec ing. Oldřich Paul

členové poslanci

Božena Ficová

 

Milan Grande

 

JUDr. Luděk Kapitola

 

Cyril Kuklínek

 

Zdeněk Mika

 

Josef Vaňátko

 

Vlasta Vlasáková

 

RNDr. Václav Zýka, DrSc.


 

4. stálá pracovní skupina pro brannou výchovu obyvatelstva České socialistické republiky

předseda poslanec ing. Jaromír Hájek

členové poslanci

Ladislav Doležal

 

Marta Klimková

 

Jarmila Losseová

 

genpor. PhDr. ing. Josef Marušák,

 

CSc. Václav Měřička

 

Josef Píro

 

pplk. PO Marie Šantorová

 

Karel Šimon


 

- projednalo zprávu o ustavení výborů České národní rady v průběhu měsíce listopadu t. r. Ve své řídící činnosti předsednictvo České národní rady rovněž

- schválilo návrh rozpočtu České národní rady na rok 1977,

- schválilo Pokyny pro orgány České národní rady, jimiž zabezpečilo projednání návrhu státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977 v České národní radě a přikázalo výborům České národní rady k projednání jednotlivé rozpočtové kapitoly,

- usneslo se na termínu a návrhu pořadu pro 2. schůzi České národní rady.

V oblasti plánovitého rozvoje činnosti jako základní metody práce České národní rady a jejích orgánů předsednictvo České národní rady

- schválilo ve své 1. schůzi plán práce České národní rady a jejích orgánů do konce roku 1976,

- projednalo ve své 2. schůzi předběžný návrh hlavních úkolů České národní rady na rok 1977 a plán práce jejích orgánů na I. pololetí,

- vyslovilo souhlas s uspořádáním politicko-odborné přípravy poslanců České národní rady na počátku III. volebního období.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady přikázalo popř. schválilo rozhodnutí předsedy České národní rady, jimiž orgánům České národní rady přikázal k projednání a podání zpráv došlé návrhy, a to

1. návrhy z působnosti orgánů České socialistické republiky

- žádosti 22 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce spolu s vyjádřením ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem

 

- ústavně právnímu výboru ČNR


 

- kapitolu "Česká národní rada" návrhu státního rozpočtu ČSR na rok 1976

 

- ústavně právnímu výboru ČNR


- vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977 (tisk 7); současně vyslovilo souhlas, aby vláda ČSR upustila od předložení návrhu zásad tohoto zákona

 

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

 

- ústavně právnímu výboru ČNR


 

- vládní návrh zásad zákona České národní rady o provádění geologických prací a o působnosti Českého geologického úřadu (tisk 8)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

 

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti;


 

2. návrhy z působnosti orgánů federace

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží, přijatá dne 14. června 1974 na konferenci OSN v New Yorku a podepsaná za ČSSR dne 29. srpna 1975 (tisk FS 1)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR


 

- vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1977 (tisk FS 2)

 

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

 

- ústavně právnímu výboru ČNR


 

- vládní návrh zákona, kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení (tisk FS 3)

 

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

 

- ústavně právnímu výboru ČNR


 

- vládní návrh zákona o zřízení medaile Za obětavou práci pro socialismus (tisk FS 4)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR


 

- vládní návrh zákona o zřízení Řádu přátelství (tisk FS 5)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR.


 

Sněmovní tisky uvedených vládních návrhů byly poslancům České národní rady postupně zasílány. Vládní návrh zásad zákona ČNR o provádění geologických prací a o působnosti Českého geologického úřadu je v tisku a bude v nejbližší době rozeslán.

Předsednictvo České národní rady pověřilo předsedu České národní rady, aby i napříště v neodkladných případech přikázal návrhy předložené České národní radě příslušným orgánům ČNR k projednání.

Výbory ústavně právní a pro plán a rozpočet podaly o projednání federálních vládních návrhů předsednictvu České národní rady zprávu ve schůzi dne 9. prosince 1976; o výsledcích jednání výborů informoval předseda České národní rady předsedu Federálního shromáždění.

Předsednictvo dne 9. prosince t. r. vzalo v rámci své kontrolní činnosti se souhlasem na vědomí odpověď předsedy vlády na závěry výborů a předsednictva ČNR ke zhodnocení veřejně prospěšných služeb zabezpečovaných národními výbory, k hlavním směrům koncepce rozvoje výroby brambor v ČSR a k zabezpečení vnitřního trhu průmyslovými výrobky. Touto problematikou se zabývalo předsednictvo České národní rady koncem minulého volebního období na základě zpráv výborů ČNR.

Předsednictvo České národní rady začalo po svém ustavení neprodleně rozvíjet již osvědčené formy vztahů České národní rady a jejích orgánů k národním výborům. Za tím účelem

- delegovalo své členy na ustavující schůze Národního výboru hlavního města Prahy a krajských národních výborů a některých okresních a městských národních výborů a

- vzalo se souhlasem na vědomí, že předseda České národní rady svolá poradu s předsedy krajských národních výborů, které budou přítomni i někteří předsedové výborů České národní rady.

V Praze dne 16. prosince 1976

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP