ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1977

III. volební období

14

Zpráva

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. prosince 1976 do 26. dubna 1977

Podle § 60 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě tuto zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze České národní rady:

Předsednictvo České národní rady se sešlo v období od 17. prosince 1976 do dnešního dne ke třem schůzím, a to 17. prosince 1976, 27. ledna a 10. března 1977.

Při zahájení třetí schůze předsednictva ČNR 17. prosince 1976 seznámil předseda České národní rady členy předsednictva s blahopřejným dopisem generálnímu tajemníku ÚV KSSS a členu presidia Nejvyššího sovětu SSSR s. Leonidu Iljiči Brežněvovi, který mu k jeho 70. narozeninám zaslal předseda a místopředsedové ČNR jménem všech poslanců České národní rady prostřednictvím sovětského velvyslanectví v Praze. Členové předsednictva vyjádřili s obsahem dopisu spontánní souhlas.

I. Při plnění svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona o čs. federaci vyhlásilo zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977, na kterém se Česká národní rada usnesla 17. prosince 1976,

2. podle čl. 104 ústavního zákona o čs. federaci

1976,

- prohlásilo první zasedání nově zvolené České národní rady za skončené dnem 31. prosince

- svolalo jarní zasedání České národní rady dnem 1. dubna 1977.

II. Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

1. projednalo a schválilo

- hlavní úkoly České národní rady na rok 1977 a plán práce České národní rady a jejích orgánů na I. pololetí 1977, včetně plánu politicko-odborné přípravy poslanců ČNR a plánu publicity z činnosti ČNR a jejích orgánů. Současně uložilo předsedům výborů ČNR a stálým pracovním skupinám předsednictva ČNR rozpracovat schválený plán do konkrétních postupů,

- ve své lednové schůzi politicko-organizační zajištění plenární schůze ČNR k projednání "spolupráce národních výborů a hospodářských organizací při vytváření podmínek pro efektivní využívání všech zdrojů pracovních sil a tvůrčích schopností lidí" a ve své březnové schůzi vzalo na vědomí zprávu o zabezpečení této přípravy,

- politicko-organizační zajištění plenární schůze České národní rady k projednání "Koncentrace stavební výroby na klíčové úkoly rozvoje národního hospodářství ČSR a péče o člověka",

- ve své lednové schůzi termín, obsah a politicko-organizační zajištění semináře pro poslance ČNR. V březnové schůzi pak zhodnotilo průběh tohoto semináře, který se konal v Bedřichově ve dnech 21. až 23. února 1977, a uložilo mj. zabezpečit vydání přednášek pro potřebu poslaneckého sboru (přednášky ze semináře se postupně vydávají v "Příloze k Informacím o činnosti ČNR" a zasílají všem poslancům ČNR),

2. zhodnotilo druhou schůzi České národní rady a uložilo Kanceláři ČNR zpracovat z jednání České národní rady výtah určený poslancům ČNR

(stručné shrnutí rozpravy k hlavním bodům pořadu 2. schůze České národní rady společně s usnesením ČNR k programovému prohlášení vlády ČSR bylo všem poslancům zasláno 2. února 1977),

3. usneslo se na termínu a návrhu pořadu 3. schůze České národní rady,

4. delegovalo členy předsednictva ČNR na plenární zasedání krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a některých okresních národních výborů v I. a ve II. čtvrtletí 1977,

5. jmenovalo redakční radu "Přílohy k Informacím o činnosti České národní rady" v tomto složení: předseda - místopředseda ČNR Oldřich Voleník a členové - poslanci dr. Zdeněk Hoření, Zbyněk Žalman, ing. Jiří Krátký a Marie Migotová,

6. projednalo některé kádrové otázky Kanceláře ČNR související s odchodem vedoucího Kanceláře ČNR dr. Zdeňka Váchy do důchodu. Prozatímním vedením Kanceláře České národní rady pověřilo dr. Aloise Klumpara,

7. vzalo se souhlasem na vědomí sdělení předsedy ČNR

- o výsledku jednání předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR 26. ledna 1977 o spolupráci mezi Českou národní radou a Národní frontou ČSR,

- o otázkách publicity jednání České národní rady a o spolupráci s hromadnými sdělovacími prostředky,

- o přípravě rekonstrukce budovy České národní rady.

V oblasti zákonodárné předsednictvo České národní rady

- projednalo a vzalo na vědomí společnou zprávu ústavně právního výboru ČNR, výboru ČNR; pro průmysl a stavebnictví a výboru ČNR pro národní výbory a národnosti k vládnímu návrhu zásad zákona České národní rady o provádění geologických prací a o působnosti Českého geologického úřadu (tisk 8),

- přikázalo

a) vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou -socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o společné kontrole na státních hranicích (tisk FS 7) a

b) vládní návrh, kterým se předkládá.Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a đpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (tisk FS 8)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy


 

c) vládní návrh zásad zákonných úprav průběhu vojenské služby důstojnického a praporčického sboru ozbrojených sil ČSSR (tisk FS 1 - Z)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR


 

k projednání s tím, aby svá stanoviska k těmto federálním vládním návrhům předložily předsedovi České národní rady

(sněmovní tisky uvedených vládních návrhů byly postupně zaslány všem poslancům ČNR),

- na základě pověření předsednictva ČNR přikázal předseda České národní rady ústavně právnímu výboru ČNR k projednání a k přípravo návrhu pro dubnovou schůzi České národní rady žádosti 14 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a návrh na odvolání jednoho soudce z povolání ze soudcovské funkce, které předložil ministr spravedlnosti ČSR 16. března 1977.

V oblasti kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady

- projednalo a schválilo rozpočtové hospodaření České národní rady za rok 1976, - projednalo a vzalo se souhlasem na vědomí

a) zprávu o kontrole plnění usnesení předsednictva České národní rady přijatých v letech 1975 a 1976,

b) zprávu výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví a informaci stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro otázky životního prostředí o projednání plnění hlavních úkolů rozvoje průmyslu chemie a zpracování ropy v České socialistické republice,

c) informaci stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro otázky životního prostředí o návrhu koncepce letecko-chemické činnosti v zemědělské výrobě, z hlediska vlivu této činnosti na kvalitu životního prostředí, v prvé řadě na čistotu vod.

V Praze dne 26. dubna 1977

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP