ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1977

III. volební období

19

Zpráva

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. dubna do 4. července 1977

Podle § 60 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě tuto zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze České národní rady.

Předsednictvo České národní rady konalo v období od 26. dubna 1977 do dnešního dne dvě schůze, a to 26. dubna a 2. června 1977.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady ve schůzi 26. dubna 1977 udělilo na návrh vlády České socialistické republiky Národní ceny České socialistické republiky na rok 1977

- doc. ing. Václavu Hálkovi, DrSc., za vědeckotechnické řešení pohybu podzemních vod v porézním prostředí,

- ing. Miloslavu Valentovi, CSc., a ing. Antonínu Stratilovi, CSc., za výzkum polymorfních bílkovin hospodářských zvířat a jejich využití v plemenářské praxi,

- doc. MUDr. Václavu Trčkovi, DrSc., a dr. ing. Jaroslavu Weichetovi, CSc., za objev preparátu proti chorobám krevního oběhu "Trimepranol",

- kolektivu pracovníků ing. Bořivoji Millionovi, CSc., RNDr. Jaroslavu Kučerovi, CSc., ing. Karlu Cíhovi, CSc., a ing. Karlu Stránskému, CSc., za nové poznatky o difúzi v kovech a slitinách,

- kolektivu pracovníků Výzkumného a vývojového ústavu elektrických přístrojů a rozvaděčů, Brno, za úspěšné vyřešení techniky, výzkumu a vývoje zapouzdřeného rozvodu 123 kV,

- kolektivu pracovníků Jihočeského podniku pro údržbu památek v Táboře za významný podíl při záchraně a obnově kulturních hodnot památkového fondu ČSR,

- tvůrčímu kolektivu redakce umělecké tvorby Československé televize Ostrava, dramaturgovi Karlu Wojnarovi, režiséru Aloisu Müllerovi, architektu ing. arch. Petru Gleichovi a hlavnímu kameramanovi Jaromíru Zaoralovi, za vytvoření televizního seriálu "Kamenný řád",

- národnímu umělci PhDr. Miloši Václavu Kratochvílovi za knihu "Život Jana Amose" s přihlédnutím k celoživotnímu dílu a zásluhám o rozvoj české socialistické literatury a

- doc. Stanislavu Apolínovi za vynikající interpretaci Dvořákova Violoncellového koncertu h-moll.

Těmto jednotlivcům a kolektivům odevzdal Národní ceny předseda České národní rady Evžen Erban 5. května 1977. Slavnostního aktu odevzdání Národních cen se zúčastnili představitelé ÚV KSČ, vlády ČSR a Národní fronty ČSR.

Předsednictvo České národní rady vyhlásilo doplňovací volbu do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 6 a stanovilo den jejího konání.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady, popř. předseda České národní rady, přikázali orgánům České národní rady k projednání a podání zpráv

1. vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci na společných státních hranicích a o vzájemné pomoci v hraničních otázkách, podepsaná v Berlíně 8. září 1976 (tisk FS 10)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy,


 

2. vládní návrh zákona o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků (tisk FS 11)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- kulturnímu a školskému výboru ČNR,


 

3. vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím, podepsaná v Bruselu 15. června 1976 (tisk F S 12)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy,


 

4. vládní návrh zákona o novém výtvarném řešení Řádu republiky (tisk FS 13)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR,


 

5. vládní návrh zásad zákona o úpravách soustavy odvodů a daní organizací do státních rozpočtů a do rozpočtů národních výborů (tisk FS 2 - Z)

 

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

 

- ústavně právnímu výboru ČNR.


 

Sněmovní tisky uvedených vládních návrhů byly poslancům ČNR postupně zasílány.

Předsednictvo České národní rady projednalo vyjádření orgánů ČNR k federálním vládním návrhům, pokud tato vyjádření mohla být připravena nejpozději do schůze 2. června. Vyjádření výborů odeslal předseda České národní rady předsedovi Federálního shromáždění.

Ve své řídící, kontrolní a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- vydalo na návrh výboru ČNR pro plán a rozpočet pokyny k zabezpečení projednání návrhu státního závěrečného účtu České socialistické republiky za rok 1976 v orgánech České národní rady,

- přikázalo ústavně právnímu výboru ČNR, aby projednal a připravil pro projednání ve schůzi České národní rady žádosti 31 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce, které předložil se svým vyjádřením ministr spravedlnosti ČSR 24. května 1977,

- zabývalo se podněty z přednášek a besed ze semináře poslanců České národní rady, který se konal v Bedřichově ve dnech 21. až 23. února 1977; uložilo předsedovi ČNR zaslat podněty všem poslancům ČNR s doporučením, aby je využili ve své politické práci ve volebních obvodech, a předsedům výborů ČNR a stálých pracovních skupin předsednictvo ČNR uložilo, aby využívali podněty v činnosti výborů a skupin,

- vyslechlo informaci místopředsedy vlády ČSR a předsedy České plánovací komise ing. Stanislava Rázla o stavu prací na dlouhodobém výhledu hospodářského rozvoje České socialistické republiky,

- projednalo předběžně návrh plánu práce České národní rady a jejich orgánů na II. pololetí 1977 a výhled hlavních úkolů České národní rady na I. pololetí 1978,

- zhodnotilo 3. schůzi České národní rady a uložilo předsedům výborů ČNR a stálých pracovních skupin předsednictva ČNR, aby pomáhali poslancům při plnění úkolů vyplývajících z "Usnesení České národní rady ke zprávě vlády České socialistické republiky o spolupráci národních výborů a hospodářských organizací při vytváření podmínek pro efektivní využívání všech dostupných zdrojů pracovních sil a tvůrčích schopností lidí", a dále aby využili poznatky z realizace tohoto usnesení při projednávání návrhu státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978 v orgánech ČNR,

- stanovilo termín a pořad 4. schůze České národní rady,

- schválilo návrh ústavně právního výboru ČNR na politicko-organizační zabezpečení přípravy jednání České národní rady o zprávě Nejvyššího soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti,

- vzalo na vědomí zprávu kulturního a školského výboru ČNR k "Hlavním směrům rozvoje kultury v České socialistické republice v letech 1976 - 1980", a doporučilo mu, aby zabezpečil kontrolu plnění úkolů tohoto rozvoje plánem práce výboru ve III. volebním období,

- projednalo zprávu předsedy ČNR o opatřeních k dalšímu zefektivnění práce aparátu České národní rady; podle jednacího řádu České národní rady a organizačního řádu Kanceláře ČNR schválilo, aby předseda ČNR jmenoval do funkce tajemníka výboru ČNR pro národní výbory a národnosti s. Jaroslava Korandu, s účinností od 1. června 1977 schválilo novou nomenklaturu funkcí a základních platů pro pracovníky Kanceláře České národní rady a uložilo předsedovi ČNR, aby po přijetí nového zákona o jednacím řádu ČNR předložil předsednictvu ČNR návrh nového organizačního řádu Kanceláře České národní rady,

- souhlasilo se setkáním kulturního a školského výboru ČNR a výboru SNR pro školství a kulturu dne 9. června 1977 v Mikulčicích,

- vzalo na vědomí zprávu ústavně právního výboru ČNR o stížnostech došlých České národní radě v roce 1976 a usnesení výborů přijaté k této zprávě.

Předseda ČNR informoval předsednictvo ČNR

- o pracovním setkání vedoucích představitelů České národní rady a vlády České socialistické republiky, které se uskutečnilo 13. dubna 1977, a o plněni jednotlivých úkolů, jak byly na schůzce dohodnuty,

- o stavu příprav nového zákona o jednacím řádu České národní rady,

- o žádosti předsedy Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR Václava Davida, aby výbory České národní rady spolupracovaly s výbory Sněmovny lidu při přípravě její samostatné schůze v říjnu t. r., věnované klíčové úloze hutnictví a strojírenství v dalším rozvoji a zvyšování efektivnosti čs. národního hospodářství. Předseda ČNR požádal předsedy výborů České národní rady, aby vyjasnili a dohodli konkrétní spolupráci s předsedy odpovídajících výborů Sněmovny lidu FS.

V oblasti zahraničních styků přijal předseda České národní rady 31. března 1977 výkonného tajemníka zahraničního výboru Lidové jednoty Chile a představitele socialistické strany Chile Clodomira Almeydu, který byl na dvoudenní návštěvě v Československu.

V Praze dne 4. července 1977

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP