ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1977

III. volební období

22

Zpráva

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 5. července do 27. října 1977

Podle § 60 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě tuto zprávu o činnosti předsednictva za dobu od 5. července do 27. října 1977.

Předsednictvo České národní rady konalo v tomto období tři schůze, a to 5. července, 8. září a 20. října 1977.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. podle čl. 104 ústavního zákona o čs. federaci

- prohlásilo 5. července jarní zasedání České národní rady za skončené - podzimní zasedání České národní rady svolalo od 1. října 1977;

2. podle § 2 zákona ČNR č. 132/1974 Sb. udělilo ke Dni tisku na návrh vlády České socialistické republiky Novinářskou cenu Jana Švermy v roce 1977 těmto jednotlivcům a kolektivu:

- Karlu Douděrovi, členu redakční rady a komentátorovi Rudého práva, za dlouholetou angažovanou publicistickou činnost ve stranickém tisku,

- Vladislavu Kulhánkovi, šéfredaktorovi Zemědělských novin, za dlouholetou angažovanou publicistickou činnost s přihlédnutím k úspěšnému řízení Zemědělských novin,

- Cyrilu Smolíkovi, zahraničnímu zpravodaji Čs. televize, za dlouholetou angažovanou publicistickou činnost v tisku a televizi a

- tvůrčímu kolektivu Čs. rozhlasu "Studio 7", vedenému Miroslavem Kratochvílem, šéfredaktorem stanice Hvězda, za živé a angažované vysílání moderních publicistických žánrů.

Předseda České národní rady odevzdal udělené Novinářské ceny jejich nositelům v předvečer Dne tisku, 20. září t. r., za přítomnosti představitelů ústředního výboru KSČ, vlády České socialistické republiky a Národní fronty ČSR a dalších hostů.

3. podle § 50 zákona ČNR o volbách do národních výborů v České socialistické republice vyhlásilo doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve vol. obvodu č. 19 a do Národního výboru hlavního města Prahy ve vol. obvodu č. 181 a stanovilo dny jejich konání.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- schválilo plán práce České národní rady a jejích orgánů na II. pololetí 1977 a výhled hlavních úkolů České národní rady na I. pololetí 1978; schválený plán práce České národní rady byl všem poslancům zaslán,

- schválilo politicko-organizační zajištění schůze České národní rady k projednání "Zprávy vlády České socialistické republiky o zabezpečování vnitřního trhu",

- vzalo na vědomí zprávu předsedy ČNR o zhodnocení dosavadních forem a metod politicko-odborné přípravy poslanců ČNR a o dalším zaměření této přípravy,

- stanovilo zásady činnosti stálých pracovních skupin předsednictva České národní rady,

- delegovalo členy předsednictva ČNR na plenární zasedání některých národních výborů ve III. a IV. čtvrtletí 1977,

- souhlasilo s vysláním všech členů výboru ČNR pro zemědělství a výživu a 15 členné delegace poslanců ČNR z výborů pro plán a rozpočet, pro průmysl a stavebnictví a pro obchod, služby a dopravu na brněnský Mezinárodní strojírenský veletrh v září t. r.,

- zhodnotilo 4. schůzi České národní rady, usneslo se na termínu 5. schůze České národní rady a navrhlo její pořad,

- schválilo politicko-organizační zajištění přípravy jednání výborů a předsednictva České národní rady o "Kontrolní zprávě vlády České socialistické republiky o zabezpečování hlavních úkolů 6. pětiletky v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci"; jako součást této přípravy projednalo také zaměření a organizační postup společného průzkumu poslanců České národní rady v ostravsko-karvinské oblasti,

- vzalo na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu České národní rady za I. pololetí 1977,

- jmenovalo JUDr. Aloise Klumpara do funkce vedoucího Kanceláře České národní rady,

- souhlasilo s uvolněním JUDr. Lubomíra Housky, CSc., z funkce vedoucího odboru Kanceláře ČNR v souvislosti s jeho pověřením funkcí vedoucího odboru v oddělení společenských organizací a národních výborů ÚV KSČ a poděkovalo mu za jeho práci v Kanceláři ČNR,

- vydalo pokyny k zabezpečení projednání návrhu státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978 v orgánech České národní rady,

- z podnětu vedení Klubu komunistických poslanců ČNR projednalo a schválilo návrh na zvýšení úrovně informačního systému v České národní radě a na zajištění publicity o práci jejích orgánů,

- projednalo a schválilo závěry z projednání dopisu předsedy ČNR ze 4. května ve výborech ČNR a ve stálých pracovních skupinách předsednictva ČNR o metodách práce poslanců a orgánů ČNR,

- vyslovilo souhlas s rozhodnutím předsedy České národní rady, kterým přikázal ústavně právnímu výboru k projednání žádosti 16 soudců o zproštění jejich soudcovských funkcí, které předložil 20. září t. r. ministr spravedlnosti ČSR se svým vyjádřením,

- vzalo se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o stavu příprav rekonstrukce budovy České národní rady.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady, popř. předseda České národní rady, přikázali orgánům České národní rady k projednání a podání zpráv

1. vládní návrh zásad zákona o úpravách soustavy odvodů a daní organizací do státních rozpočtů a do rozpočtů národních výborů (tisk FS 2 - Z)

 

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

 

- ústavně právnímu výboru ČNR


 

2. vládní návrh zásad zákona o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství (tisk FS 3 - Z)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

 

- výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu,


 

3. vládní návrh zákona o lesích (tisk FS 17)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

 

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

 

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti,


 

4. vládní návrh zásad právní úpravy soustavy základních a středních škol (tisk FS 4 - Z)

 

- všem výborům ČNR (kromě mandátového a imunitního výboru),


 

5. vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Dohoda o právní způsobilosti, výsadách a imunitách mezinárodní organizace kosmických telekomunikací Intersputník, podepsaná v Berlíně dne 20. září 1976 (tisk FS 18),

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy,


 

6. vládní návrh zákona o úpravách soustavy odvodů a daní organizací (tisk FS 19) - výboru ČNR pro plán a rozpočet

 

- ústavně právnímu výboru ČNR,


 

7. vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech, podepsaná v Ulánbátaru dne 15. října 1976 (tisk FS 20),

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy,


 

8. vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Úmluva o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv jiného nepřátelského použití prostředků měnících životní prostředí, podepsané v Ženevě dne 18. května 1977 (tisk FS 21),

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR

 

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

 

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro otázky životního prostředí.


 

Sněmovní tisky těchto federálních vládních návrhů, které předložil předseda Federálního shromáždění České národní radě k vyjádření, byly poslancům České národní rady průběžně zasílány.

Předsednictvo České národní rady postupně projednávalo vyjádření orgánů ČNR k federálním vládním návrhům, pokud mohla být připravena nejpozději do schůze 20. října. Stanoviska orgánů ČNR odeslal předseda České národní rady předsedovi Federálního shromáždění ČSSR.

V oblasti kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady projednalo a vzalo na vědomí

1. informaci ministra zemědělství a výživy ČSR doc. ing. Miroslava Petříka, CSc., o základním zaměření mobilizace vnitřních rezerv a vytváření předpokladů pro další intenzívní rozvoj socialistické zemědělské velkovýroby v ČSR,

2. informaci ministra financí ČSR ing. Jaroslava Tlapáka a náměstka předsedy České plánovací komise doc. ing. Jiřího Matouška, CSc., o zhodnocení výsledků plnění státního prováděcího plánu a státního rozpočtu v I. pololetí 1977 a o zkušenostech s uplatňováním nových velkoobchodních cen platných od 1. ledna 1977,

3. informaci výboru ČNR pro zemědělství a výživu o zabezpečení dalšího rozvoje socialistické zemědělské velkovýroby na základě mobilizace rezerv a rozvoje pracovní iniciativy.

V oblasti zahraničních styků předsednictvo České národní rady vzalo se souhlasem na vědomí sdělení předsedy ČNR

- o přijetí delegace Švýcarského spolkového shromáždění v České národní radě 15. září 1977

- o návštěvě delegace Zemského sněmu Severního Porýní - Vestfálska, která byla hostem České národní rady od 21. do 24. září 1977.

V Praze 28. října 1977

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP