ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1977

III. volební období

24

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne .............................. 1977

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978,

o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou

119 269 202 000 Kčs

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou

119 269 202 000 Kčs

(příloha č. 1).

 
   

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy

 

a) dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši

56 820 000 000 Kčs

b) finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

 

neúčelové dotace ve výši

17 266 500 000 Kčs

účelové subvence ve výši

21 300 000 000 Kčs

(příloha č. 2).

 

 

§ 2

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační změny, změny v souvislosti s upřesněním výstavby československého úseku plynovodu Orenburg a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.

§ 3

Zákon České národní rady č. 117/1971 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení, se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se slova "podle § 1 písm. a) až c) a písm. g) zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení" nahrazují slovy "podle § 1 písm. a), b) a g) zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů".

2. § 2 odst. 4 zní:

"(4) Správu daně podle zákona č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, u poplatníků se sídlem v cizině vykonává, je-li zdroj příjmů na území České socialistické republiky, Obvodní finanční správa v Praze 1."

§ 4

Zákon č. 129/1968 Sb., o úpravě promlčecích lhůt u majetkových dávek a mimořádných dávek se mění takto:

V § 1 se slova "o dalších 10 let" nahrazují slovy "o 20 let".

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.

Příloha č. 1 k zákonu České národní rady č. ...

Celkový přehled

státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy

Kčs (v tisících)

Příjmy ze socialistického hospodářství

35 316 089

Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva

26 016 00

Ostatní příjmy

1 117 113

Dotace ze státního rozpočtu federace

56 820 000

Úhrn

119 269 202


 

Výdaje

Kčs (v tisících)

Výdaje ústředně řízených organizací na:

 

hospodářství

29 686 616

kulturní a sociální opatření

46 693 916

obranu a bezpečnost

3 255 200

správu

724 434

soudy a prokuratury

342 536

Neúčelové dotace do rozpočtů národních výborů

17 266 500

Účelové subvence do rozpočtů národních výborů

21 300 000

Úhrn

119 269 202


 

Příloha č. 2 k zákonu České národní rady č. ...

Neúčelové dotace a účelové subvence

do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

Kraj

Neúčelové dotace (v tis. Kčs)

Účelové subvence (v tis. Kčs)

Národní výbor hl. m. Prahy

2 958 900

6 593 900

Středočeský

1 699 900

1 626 800

Jihočeský

1 472 400

1 230 000

Západočeský

1 879 400

1 311 400

Severočeský

2 643 200

3 183 600

Východočeský

1 410 900

1 632 700

Jihomoravský

1 834 000

2 770 100

Severomoravský

3 367 800

2 951 500

Úhrn

17 266 500

21 300 000


 

Důvodová zpráva

k návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978

Návrh zákona o státním rozpočtu republiky se opírá o ustanovení článku 11 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a o ustanovení 9 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky).

Předkládaný rozpočtový zákon určuje v podstatě jen číselné objemy státního rozpočtu republiky, protože problematiku rozpočtového procesu a zásady o hospodaření s rozpočtovými prostředky vymezuje komplexně zákon o rozpočtových pravidlech republiky, který též stanoví zásady rozpočtového hospodaření národních výborů.

Návrh státního rozpočtu republiky na rok 1978 vychází ze záměrů hospodářské politiky Komunistické strany Československa, schválených XV. sjezdem. Ve finančních vztazích a proporcích navazuje na rozpočtový projekt České socialistické republiky na rok 1978, schválený usnesením vlády ČSR ze dne 6. července 1977 č. 214. Návrh státního rozpočtu republiky je v souladu se záměry prováděcího státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1978; je sestaven na základě principu celkové finanční vyrovnanosti, jak to stanoví zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1976 - 1980.

Zvýšená náročnost úkolů, a to jak vnitřních, tak i vnějších, bude vyžadovat v roce 1978 od všech stupňů řízení důsledné prosazování zásady přísné hospodárnosti a efektivnosti v celém národním hospodářství. Jen při plném uplatňování této zásady lze zajistit další rozvoj ekonomiky a urychlit růst životní úrovně obyvatelstva.

K § 3

K úpravě ustanovení § 1 písm. a) zákona

S účinností od 1. 1. 1978 vstoupí v platnost nová úprava soustavy odvodů a daní organizací. V souvislosti se zrušením odvodů z objemu mezd je třeba vypustit příslušné ustanovení zákona, týkající se tohoto zrušeného odvodu.

K úpravě ustanovení § 2 odst. 4 zákona

Novou úpravou odvodů a daní organizací mění se určení výnosu důchodové daně od poplatníků se sídlem v cizině z rozpočtů národních výborů do státního rozpočtu federace. Tato změna vyplývá především z charakteru těchto příjmů, zejména z obtížnosti při jejich plánování. Dosud tyto příjmy plynou v České socialistické republice do rozpočtu ONV Praha 1, který též zajišťuje jejich správu.

Nová úprava mění výše uvedené ustanovení zákona, neboť správa příjmů státních rozpočtů přísluší finančním správám. Navrhovaná změna spočívá v tom, že správu tohoto příjmu bude od 1. 1. 1978 zajišťovat Obvodní finanční správa v Praze 1.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené změny nejsou rozsáhlé, nenavrhuje se novela zákona č. 117/1971 Sb. samostatným zákonem.

K § 4

Promlčení práva státu vyměřit a vymáhat majetkové dávky se podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 134/1946 Sb. a § 2 zákona č. 185/1947 Sb. původně řídilo jen ustanoveními zákona o přímých daních č. 76/1927 Sb. ve znění předpisů jej měnících a doplňujících. Zákonem č. 168/1950 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, byly lhůty k vyměření a vymáhání dávek stanoveny na 10 let. Zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 88/1958 Sb. byla tato lhůta stanovena na 20 let. Zákonem č. 129/1968 Sb. byla tato lhůta opětně prodloužena o dalších 10 let. Důvodem ke všem těmto prodloužením promlčecích lhůt bylo vždy neskončené vnitřní i mezistátní uspořádání majetkových otázek. Ze stejných důvodů je podáván i nynější návrh zákonné úpravy promlčecích lhůt.

V Praze dne 30. listopadu 1977

Josef Korčák v. r.

Ing. Jaroslav Tlapák v. r.

předseda vlády

ministr financí

České socialistické republiky

České socialistické republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP