ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1977

III. volební období

26

Společná zpráva

výborů České národní rady pro zemědělství a výživu, ústavně právního, pro národní výbory a národnosti a pro plán a rozpočet

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství (tisk 23)

Výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi dne 22. listopadu 1977, ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 22. listopadu 1977, výbor ČNR pro zemědělství a výživu ve schůzi dne 24. listopadu 1977, výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi dne 25. listopadu 2977 projednaly vládní návrh zákona ČNR o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství (tisk 23).

Po projednání vládního návrhu se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby vládní návrh zákona ČNR o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství (tisk 23) schválila s těmito úpravami:

v § 1

první větu upravit takto: "Všechny lesy bez ohledu na velikost a správu (vlastnictví, užívání) musí být plánovitě obhospodařovány jako lesní fond tak,...";

v § 2

v odstavci 3 písm. b)

namísto posledního slova "... půd," uvést slovo "... pozemků,";

doplnit tento paragraf o další odstavec tohoto znění:

"(4) Při určování výše těžeb dřeva podle odstavce 3 písm. a) se v hospodářských lesích přihlíží také k rozložení zásob dřeva, přírůstkovým poměrům a k plynulosti těžby; v ochranných lesích a v lesích zvláštního určení se přihlíží k formám hospodářských způsobů určených ve vztahu k převažující funkci těchto lesů."

v § 3

v odstavci 4

na místo slov "... lesních pozemků..." uvést slova "... lesního fondu...";

v § 11

v nadpise vypustit slova "...v lesích...";

v § 20

v odstavci 2

vypustit slovo "...provedení...";

v § 22

v odstavci 1

namísto slova "... správného..." uvést slovo "... řádného...";

v § 24

v odstavci 1

v první větě doplnit za slovo "... ministerstvem..." slova "... nebo federálním ministerstvem národní obrany...";

v odstavci 2 písm. c)

upravit znění takto: "předvést orgánu Sboru národní bezpečnosti osobu, kterou přistihne při trestném činu nebo přečinu nebo při přestupku na úseku lesního hospodářství, je-li toho nezbytně třeba k zjištění totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazu."

v odstavci písm. b)

vypustit slova "zbraně nelze použít proti těhotné ženě, osobě vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo nemocí a proti dítěti,";

v § 31

upravit znění takto: "Ministerstvo dozírá, jak orgány a organizace provádějí ustanovení...";

v § 34

v odstavci 1 písm. d)j

upravit znění takto: "provádějí činnosti v lesích nepovolené nebo zakázané,".

V textu vládního návrhu zákona provést drobné redakční úpravy formálního charakteru.

V Praze dne 25. listopadu 1977

Oldřich Vašků v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro zemědělství a výživu

Václav Trejbal v. r.

zpravodaj ústavně právního výboru ČNR

Filip Pejchal v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

Zdenka Sůvová v. r.

zpravodajka výboru ČNR pro plán a rozpočet

RSDr. Jan Jirásek v. r.

předseda výboru ČNR pro zemědělství a výživu

JUDr. Josef Machačka v. r.

předseda ústavně právního výboru ČNR

Marie Jarošová v. r.

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

Josef Smola v. r.

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP