ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

30

Vládní návrh

Zákon

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

ze dne ............................. 1977

o divadelní činnosti (divadelní zákon)

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Poslání divadelní činnosti

(1) Posláním divadelní činnosti v České socialistické republice je přispívat v duchu kulturní politiky Komunistické strany Československa ke zvyšování ideové, morální a estetické úrovně lidu, k utváření harmonické osobnosti socialistického člověka a k rozvoji jeho tvůrčích sil.

(2) O divadelní činnost a její plánovitý rozvoj pečuje stát. Orgány státní správy zabezpečují působení divadelní činnosti v souladu se zájmy a potřebami socialistické společnosti; spolupracují při tom se společenskými organizacemi.

§ 2

Divadelní činnost

(1) Divadelní činnost je veřejné scénické předvádění divadelního díla na představení divadelními umělci nebo divadelními ochotníky, a to i pomocí loutek nebo ve spojení s audiovizuálními prostředky.

(2) Za divadelní dílo [§ 2 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).] se považuje dílo dramatické, hudebně dramatické, choreografické nebo pantomimické.

§ 3

Divadelní umělci

(1) Divadelní umělci podle tohoto zákona jsou osoby s odbornou způsobilostí k výkonu umělecké činnosti při veřejném scénickém předvádění divadelního díla, které tuto způsobilost uplatňují v oboru divadelní činnosti

a) v pracovním poměru k divadlu nebo k organizaci vykonávající v tomto oboru agenturní činnost (dále jen "agentury"),

b) na základě smlouvy podle autorskoprávních předpisů [§ 27 a § 39 autorského zákona.] s divadlem nebo s agenturou.

(2) Divadelní umělci se přijímají do pracovního poměru zpravidla na základě veřejného konkursu.

§ 4

Divadelní ochotníci

Divadelní ochotníci jsou osoby, které ve svém volném čase a bez nároku na odměnu vykonávají divadelní činnost v ochotnických souborech.

ČÁST DRUHÁ

Divadla

§ 5

Zřizování, řízení a zrušování divadel

(1) Divadlo je státní socialistická organizace s posláním vykonávat divadelní činnost; divadelní díla předvádí na základě dramaturgického plánu schváleného orgánem státní správy, který divadle řídí.

(2) Divadlo zřizuje, řídí a zrušuje v rámci stanovené sítě divadel krajský národní výbor, v Praze Národní výbor hlavního města Prahy (dále jen "krajský národní výbor").

(3) V čele divadla je ředitel, kterého jmenuje a odvolává krajský národní výbor; k jmenování nebo odvolání ředitele divadla si vyžádá předem vyjádření ministerstva kultury České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo kultury").

(4) Řízení divadla, které svým kulturně politickým významem přesahuje území kraje, může ministr kultury České socialistické republiky (dále jen "ministr kultury") v dohodě s příslušným krajským národním výborem převést na ministerstvo kultury.

(5) Divadlo může ministr kultury také zřídit. Řídící působnost vůči tomuto divadlu vykonává ministerstvo kultury. Jmenování nebo odvolání ředitele divadla a zrušení divadla, které řídí ministerstvo kultury, přísluší ministru kultury.

(6) Ministr kultury může v dohodě s příslušným krajským národním výborem převést divadlo, které řídí ministerstvo kultury, do působnosti to boto krajského národního výboru.

(7) Divadlo se zřizuje jako příspěvková nebo rozpočtová organizace podle zvláštních předpisů.

§ 6

Národní divadlo v Praze

(1) Národní divadlo v Praze je řízeno ministerstvem kultury, které v dohodě s příslušenými orgány státní správy vytváří pro jeho činnost podmínky odpovídající jeho významu a poslání.

(2) Ředitele Národního divadla v Praze jmenuje a odvolává ministr kultury.

§ 7

Statuty divadel

(1) Úkoly divadla, zásady jeho organizačního uspořádání a způsob hospodaření a provozu upravuje statut divadla, který stanoví též název a sídlo divadla, popřípadě jeho pobočných scén, a oblast jeho působení. Statut divadla upraví také zřizování, působnost a činnost poradních orgánů ředitele.

(2) Statut divadla vydává orgán státní správy, který divadlo řídí.

ČÁST TŘETÍ

Agentury

§ 8

Krajské agentury

(1) Krajská agentura sjednává s divadelními umělci z obvodu své působnosti smlouvy o účinkování na představeních, která se konají mimo plány činnosti divadel (dále jen "představení mimo provoz divadel"); divadelní umělce může také přijímat do pracovního poměru.

(2) Krajský národní výbor určí, která státní socialistická organizace a odvětví kultury, jím řízená, bude vykonávat činnost krajské agentury.

§ 9

Ústřední agentura

(1) Ústřední agentura [Pragokoncert, československá umělecká agentura v Praze, podle § 4 odst. 1 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, a podle § 3 zákona č. 82 1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě.] je státní socialistická organizace, kterou řídí ministerstvo kultury.

(2) Úkolem ústřední agentury na úseku divadelnictví je zprostředkovávat divadelní činnost ve styku se zahraničím. Ministerstvo kultury může ústřední agenturu pověřit i plněním jiných úkolů.

ČÁST ČTVRTÁ

Ochotnické soubory

§ 10

Zřizování ochotnických souborů

(1) Ochotnický soubor jako zájmový kolektiv divadelních ochotníků může zřídit jen socialistická organizace.

(2) Organizace, která ochotnický soubor zřídila (dále jen "zřizovatel"), oznámí zřízení souboru okresnímu národnímu výboru příslušenému podle předpokládaného stálého působiště souboru; u ochotnických souborů zřízených odborovou organizací uvědomí jej o zřízení odborový orgán, který vede seznam těchto souborů.

(3) Jsou-li splněny zákonné podmínky pro zřízení ochotnického souboru, provede okresní národní výbor jeho registraci.

Činnost ochotnických souborů

§ 11

(1) Zřizovatel vytvoří pro činnost ochotnického souboru vhodné organizační, materiální a technické podmínky.

(2) V čele ochotnického souboru je vedoucí souboru; jmenuje ho a odvolává zřizovatel, kterému odpovídá za ideovou a uměleckou úroveň činnosti souboru.

§ 12

Okresní národní výbor vede evidenci ochotnických souborů působících v jeho obvodu, zabezpečuje jim odborně metodickou pomoc, sleduje a hodnotí jejich činnost a dbá o jejich společenské uplatňování a využívání. Vyskytnou-li se v činnosti ochotnického souboru nedostatky, upozorní na ně okresní národní výbor jeho zřizovatele.

§ 13

Právní postavení ochotnického souboru

Nositelem práv a závazků vyplývajících z činnosti ochotnického souboru je zřizovatel. Ochotnický soubor nevystupuje v právních vztazích vlastním jménem. Právní úkony vedoucího souboru zavazují zřizovatele jen v rozsahu vymezeném organizačním řádem ochotnického souboru, který vydal zřizovatel, nebo písemnou plnou mocí udělenou zřizovatelem.

§ 14

Zrušení ochotnického souboru

(1) K zrušení ochotnického souboru je příslušný jeho zřizovatel. O zrušení ochotnického souboru uvědomí zřizovatel, popř. odborový orgán, který vede soubor ve svém seznamu, okresní národní výbor příslušný podle § 10 odst. 2.

(2) Zanikne-li zřizovatel ochotnického souboru, může jeho práva a povinnosti vůči tomuto souboru převzít jiná socialistická organizace; o tom je nutno uvědomit způsobem uvedeným v § 10 odst. 2 příslušný okresní národní výbor.

ČÁST PÁTÁ

Pořádání představení

§ 15

Pořadatel

Pořadatelem představení může být jen socialistická organizace.

Povinností pořadatele

§ 16

(1) Pořadatel odpovídá za vytvoření vhodných podmínek pro konání představení, za zachování pořádku při jeho průběhu a za dodržování autorskoprávních, bezpečnostních, požárních, hygienických a jiných obecně závazných právních předpisů. [Autorský zákon; zákoník práce č. 65/1965 Sb. (úplné znění č. 55/1975 Sb.); vyhláška č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o ohlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení; vyhláška č. 106/1959 Ú. l., o organizaci požární ochrany; vyhláška č. 70/1960 Sb., o zajištění pohotovosti hasicích zařízení; zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu atd.]

(2) Divadlo účinkující na představení, jehož pořadatelem je jiná organizace, může smluvně převzít povinnosti pořadatele vůči ochranné organizaci autorské [Divadelní a literární agentura DILIA v Praze podle § 44 autorského zákona a § 10 vyhlášky č. 99/1958 Ú. l., o povolování veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradném oprávnění ochranných organizací autorských.].

§ 17

Účinkování divadelního umělce v představení mimo provoz divadel za odměnu je pořadatel povinen předem smluvně sjednat s příslušnou krajskou agenturou.

ČÁST ŠESTÁ

Povolování představení

§ 18

Základní podmínky

(1) Představení se může konat jen na základě povolení uděleného na písemnou žádost pořadatele místním (městským) národním výborem příslušným podle místa představení. Toto povolení se nevyžaduje na představení, které pořádá divadlo nebo které se koná v rámci schválené kulturní akce.

(2) Žádost o povolení představení je třeba podat nejpozději pět týdnů před konáním představení. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může místní (městský) národní výbor povolit představení, i když žádost byla podána po stanovené lhůtě.

§ 19

Rozhodování o žádosti

(1) Místní (městský) národní výbor může představení povolit, odpovídá-li konání představení a obsah i umělecká úroveň divadelního díla, které má být předvedeno, potřebám kulturního rozvoje socialistické společnosti a představení se má konat v budově nebo namístě, které vyhovuje z hlediska bezpečnostních, požárních, hygienických a dalších předpisů.

(2) Místní (městský) národní výbor představení nepovolí, jestliže by jeho konání

a) nebylo v souladu s tímto zákonem nebo s jinými obecně závaznými právními předpisy,

b) mohlo ohrozit veřejný pořádek nebo jiný důležitý společenský zájem.

(3) Místní (městský) národní výbor, který představení povolil, uvědomí současně o udělení povolení ochrannou organizaci autorskou.

§ 20

Odnětí uděleného povolení

(1) Místní (městský) národní výbor, který představení povolil, odejme povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, vylučující povolení představení, nebo ukáže-li se dodatečně, že údaje, na jejichž podkladě bylo představení povoleno, neodpovídají skutečnosti; povolení může odejmout také, není-li splněna některá z podmínek stanovených v povolení.

(2) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí povolení nemá odkladný účinek.

Představení pořádaná divadlem

§ 21

(1) Schválený dramaturgický plán opravňuje divadlo nastudovat v něm obsažená divadelní díla a předvádět je na představeních.

(2) K představení, které pořádá divadlo v oblasti svého působení, se povolení podle § 18 nevyžaduje; pořádání představení mimo své sídlo nebo pobočnou scénu je však divadlo povinno oznámit nejméně osm dnů předem okresnímu a místnímu (městskému) národnímu výboru příslušnému podle místa představení.

(3) Mimo oblast svého působení může divadlo pořádat představení jen s povolením okresního národního výboru příslušného podle místa představení. Okresní národní výbor si vyžádá před rozhodnutím stanovisko místního (městského) a krajského národního výboru.

(4) Rozhodnutí, kterým se divadlu nepovoluje pořádat představení, je okresní národní výbor povinen doručit i orgánu státní správy, který divadlo řídí. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

§ 22

Divadlo může se souhlasem orgánu státní správy, který je řídí, uspořádat ve svém sídle nebo na své pobočné scéně představení jiného divadla.

§ 23

Představení v rámci schválených kulturních akcí

(1) Schválení festivalu, přehlídky, soutěže nebo jiné obdobné kulturní akce v oboru divadelní činnosti příslušným orgánem státní správy zahrnuje povolení všech představení konaných v rámci schválené kulturní akce. Orgán státní správy, který kulturní akci schválil, uvědomí současně o tomto schválení ochrannou organizaci autorskou.

(2) Pokud okresní národní výbor, v jehož obvodě se má kulturní akce konat, nebyl o jejím čase, místě a programu uvědoměn schvalujícím orgánem, je povinen mu oznámit tyto údaje pořadatel.

ČÁST SEDMÁ

Dohled na představeních

§ 24

Příslušnost k dohledu

(1) Dohled na představení přísluší místnímu (městskému) národnímu výboru, do jehož působnosti patří povolení představení.

(2) Dohled na představení, jehož pořadatelem je divadlo, přísluší orgánu státní správy, který divadlo řídí; tento orgán může zabezpečením dohledu pověřit okresní nebo místní (městský) národní výbor příslušný podle místa představení.

(3) Dohled na představení, které se koná v rámci schválené kulturní akce v oboru divadelní činnosti, přísluší orgánu státní správy, který akci schválil; tento orgán může zabezpečením dohledu pověřit okresní nebo místní (městský) národní výbor příslušný podle místa představení.

§ 25

Dohlédací orgán

Dohled na představení vykonává dohlédací orgán; je jím osoba, kterou k tomu zmocní orgán státní správy příslušný k dohledu nebo pověřený jeho zabezpečením.

Výkon dohledu

§ 26

(1) Dohlédací orgán sleduje při výkonu dohledu dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení představení a plnění dalších povinností pořadatele, pokud zvláštní předpisy nesvěřují jejich sledování jiným orgánům. [Např. § 75 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu; § 3 a § 5 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně; § 7 až 14 vyhlášky č. 106/1959 Ú. l., o organizaci požární ochrany; § 6 zákona č. 124/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, atd.]

(2) Pořadatel je povinen umožnit výkon dohledu, vyhradit dohlédacímu orgánu v hledišti vhodné místo a bezodkladně odstranit nedostatky, na které ho dohlédací orgán upozorní. Nepostačí-li upozornění, může dohlédací orgán podle povahy věci provést přiměřená opatření na náklady pořadatele.

§ 27

(1) Zjistí-li dohlédací orgán, že představení nebylo povoleno nebo že se koná v rozporu s povolením, anebo nezjedná-li pořadatel na předchozí upozornění patřičnou nápravu, je dohlédací orgán oprávněn představení zakázat nebo je přerušit a zakázat jeho pokračování. Rozhodnutím o zákazu představení nebo o přerušení představení a zákazu jeho pokračování oznámí dohlédací orgán ústním vyhlášením zástupci pořadatele.

(2) Orgán státní správy, který zmocnil dohlédací orgán k výkonu dohledu, doručí písemné vyhotovení rozhodnutí podle odstavce 1 pořadateli do tří dnů. Lhůta k podání odvolání proti rozhodnutí začíná běžet dnem doručení jeho písemného vyhotovení; odvolání nemá odkladný účinek.

ČÁST OSMÁ

Divadelní činnost ve styku se zahraničím

§ 28

(1) K účinkování divadel, divadelních umělců a ochotnických souborů z České socialistické republiky v zahraničí a zahraničních souborů i jednotlivých umělců z oboru divadelní činnosti v České socialistické republice se vyžaduje souhlas ministerstva kultury.

(2) Ustanovení o povolování představení nejsou udělením souhlasu podle odstavce 1 dotčena.

§ 29

(1) Má-li účinkovat zahraniční soubor nebo jednotlivý umělec z oboru divadelní činnosti v České socialistické republice na základě mezinárodní smlouvy, určí v případě potřeby ministerstvo kultury podle povahy věci pořadatele představení.

(2) Představení pořádané na základě mezinárodní smlouvy se posuzuje z hlediska povolování jako představení v rámci schválené kulturní akce.

§ 30

(1) Účinkování divadel a divadelních umělců z České socialistické republiky v zahraničí a účinkování zahraničních souborů i jednotlivých umělců z oboru divadelní činnosti v České socialistické republice podléhá zprostředkování ústřední agenturou; ministerstvo kultury může povolit výjimku.

(2) Zprostředkování podle odstavce 1 nepodléhá účinkování

a) ke splnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Československá socialistická republika vázána,

b) v rámci mezinárodních družebních styků národních výborů,

c) bez nároku na odměnu.

ČÁST DEVÁTÁ

Působnost orgánů státní správy

§ 31

Působnost ministerstva kultury

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy na úseku divadelnictví v České socialistické republice. Při řízení a organizování divadelní činnosti plní ministerstvo kultury vidle úkolů, vyplývajících z předchozích ustanovení tohoto zákona a z jiných právních předpisů tyto další úkoly:

a) zpracovává ve spolupráci s krajskými národními výbory koncepci státní kulturní politiky v oboru divadelní činnosti, zabezpečuje a sleduje její realizaci,

b) stanoví v dohodě s krajskými národními výbory síť divadel, v níž určuje zejména sídlo, rozsah a oblast působení divadla,

c) vydává předpisy pro sestavování, projednávání, schvalování a kontrolu plnění dramaturgických plánů divadel a krajských agentur krajskými národními výbory,

d) napomáhá rozvoji původní divadelní tvorby a divadelní kritiky,

e) spolupracuje s ministerstvem školství České socialistické republiky při odborné přípravě divadelních umělců; zabezpečuje další vzdělávání divadelních umělců, pracovníků divadel a vedoucích pracovníků na úseku ochotnického divadelnictví,

f) sleduje uměleckou úroveň českého divadelnictví jako celku, hodnotí činnost divadel a přijímá potřebná opatření,

g) zabezpečuje ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy a společenskými organizacemi jednotné působení veškeré divadelní činnosti v souladu s jejím posláním,

h) dbá o zájmy národností v oboru divadelní činnosti a vytváří předpoklady pro jejich uspokojování,

i) schvaluje, popř. organizuje národní, celostátní i mezinárodní festivaly, přehlídky, soutěže a obdobné kulturní akce z oboru divadelní činnosti, anebo pověřuje jejich organizováním jím řízené organizace,

j) schvaluje reprezentaci České socialistické republiky v oboru divadelní činnosti na celostátních a mezinárodních akcích.

§ 32

Působnost národních výborů

(1) Národní výbory zajišťují realizaci státní kulturní politiky v oboru divadelní činnosti, podílejí se na rozvoji a společenském uplatňování této činnosti, jakož i na jejím kulturně politickém využívání; přispívají k utváření optimálních podmínek pro činnost divadel a ochotnických souborů a pro zpřístupňování jejich představení nejširším vrstvám obyvatelstva.

(2) Kromě úkolů vyplývajících z předchozích ustanovení tohoto zákona a z jiných právních předpisů plní národní výbory na úseku divadelnictví tyto další úkoly:

a) krajské národní výbory

1. sledují a hodnotí ideovou a uměleckou úroveň divadelní činnosti v kraji,

2. určují podrobnější podmínky pro činnost divadel, která řídí a zajišťují jejich provoz,

3. organizují odborně metodickou pomoc na úseku ochotnického divadelnictví,

4. schvalují, popř. pořádají nebo organizují krajské festivaly, přehlídky, soutěže a obdobné kulturní akce v oboru divadelní činnosti,

5. vyjadřují se k návrhům ministerstva kultury na vysílání jimi řízených divadel do zahraničí,

6. vyjadřují se k návrhům na vysílání a přijímání ochotnických souborů ve styku se zahraničím;

b) okresní národní výbory

1. účastní se řešení závažných ideových a uměleckých otázek divadel, která mají sídlo v obvodu jejich působnosti,

2. vyjadřují se k návrhům dramaturgických plánů a plánů činnosti divadel, která mají sídlo v obvodě jejich působnosti a uplatňují přitom v dohodě s místními (městskými) národními výbory požadavky z hlediska potřeb kulturně výchovné činnosti v obvodě,

3. schvalují, popř. pořádají nebo organizují okresní festivaly, přehlídky, soutěže a obdobné kulturní akce na úseku ochotnického divadelnictví,

4. navrhují prostřednictvím krajských národních výborů vysílání a přijímání ochotnických souborů ve styku se zahraničím;

c) místní (městské) národní výbory

1. vytvářejí vhodné podmínky pro divadelní činnost zejména tím, že podporují činnost divadel a ochotnických souborů, které mají jídlo, pobočnou scénu nebo stálé působiště v obvodě jejich působnosti,

2. využívají divadelní činnosti ve spolupráci se socialistickými organizacemi k harmonickému rozvoji kulturního života.

§ 33

Inspekční činnost orgánů státní správy

Ministerstvo kultury, krajské národní výbory a okresní národní výbory sledují a kontrolují divadelní činnost v rozsahu své působnosti osobami pověřenými inspekční činností.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP