Česká národní rada 1978

III. volební období

33

Společná zpráva

výborů České národní rady kulturního a školského, ústavně právního a pro národní výbory a národnosti

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon) (tisk 30)

Výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi dne 1. března 1978, ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 14. března 1978, kulturní a školský výbor ČNR ve schůzi dne 17. března 1978 projednaly vládní návrh zákona České národní rady u divadelní činnosti (divadelní zákon) (tisk 30).

Po projednání vládního návrhu se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby vládní návrh zákona ČNR o divadelní činnosti (divadelní zákon) (tisk 30) schválila s těmito úpravami:

§ 2:

v odstavci 1

vypustit slova "... na představení..." a odstavec doplnit o slova v závorce "... (dále jen představení).".

v § 5:

v odstavci 1

upravit část věty za středníkem takto: "...; divadelní díla předvádí na základě dramaturgického plánu a plánu činnosti, schválených orgánem státní správy, který divadlo řídí.";

v odstavci 7

vypustit slova "... podle zvláštních předpisů.";

§ 7:

v odstavci 1

v první větě na místo slova "...stanoví..." uvést slovo "... obsahuje...";

v § 8:

v odstavci 1

upravit znění takto: "Krajská agentura sjednává s divadelními umělci z obvodu své působnosti smlouvy o účinkování na představeních, která se konají mimo provoz divadel;...".

v § 13:

vypustit druhou větu: "Ochotnický soubor nevystupuje v právních vztazích vlastním jménem.";

upravit třetí větu takto: "Právní úkony vedoucího souboru zavazují zřizovatele jen v rozsahu vymezeném platnými předpisy. 4)";

pod čarou uvést poznámku:

"4) § 20 a násl. hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů; § 8 a násl. úplného znění zákoníku práce č. 55/1975 Sb.; § 18 a pásl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.";

v § 16:

vypustit odstavec 2. a k němu poznámku pod čarou pod 5); odstavec 1. ponechat bez číselného označení a poznámku k němu pod čarou přečíslovat na 5);

v § 24:

vypustit nadpis pod 24 "Příslušnost k dohledu" a pod nadpis "Dohled na představeních" uvést § 24 a 25 nadpisem "Dohlédací orgán";

v § 25:

vypustit nadpis "Dohlédací orgán";

znění upravit takto: "Dohled na představení vykonává osoba, kterou k tomu zmocní...";

v § 27:

v odstavci 1

vypustit druhou větu: "Rozhodnutí...... pořadatele.";

v odstavci 2

upravit znění takto: "(2) Písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazů představení nebo o přerušení představení a zákazu jeho pokračování se vydá do tří dnů; odvolání nemá odkladný účinek.";

§ 38:

v odstavci 3

upravit znění takto: "(3) Ministerstvo kultury stanoví v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky obecně závazným právním předpisem podrobnosti o veřejných konkursech pro přijímání divadelních umělců do pracovního poměru."

V Praze dne 17. března 1978

Zdeněk Míka v. r.

Ing. Marie Smolíková v. r.

zpravodaj kulturního a školského

předsedkyně kulturního a školského

výboru ČNR

výboru ČNR

   

Marie Migotová v. r.,

JUDr. Josef Machačka v. r.

zpravodajka ústavně právního

předseda ústavně právního

výboru ČNR

výboru ČNR

   

Walter Herrgesell v. r.

Marie Jarošová v. r.

zpravodaj výboru ČNR

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně výboru

pro národní výbory a národnosti

ČNR pro národní výbory a národnostiSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP