Česká národní rada 1978

III. volební období

34

Zpráva

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 20. prosince 1977 do 30. března 1978

Podle § 60 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě tuto zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze České národní rady:

Předsednictvo České národní rady konalo v období od 20. prosince 1977 do dnešního dne tři schůze, a to 20. prosince 1977, 25, ledna a 28. února 1978.

V rámci plánu práce předsednictvo České národní rady

- vyslechlo informaci ministra zahraničního obchodu ing. Andreje Barčáka o plnění úkolů zahraničního obchodu organizacemi na území České socialistické republiky,

- zkontrolovalo, jak orgány České národní rady plnily úkoly obsažené v "Zaměření činnosti České národní rady po XV. sjezdu KSČ" a rozpracovalo závěry 9. zasedání ÚV KSČ do činnosti České národní rady a jejích orgánů.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. podle čl. 104 ústavního zákona o čs. federaci

- prohlásilo podzimní zasedání České národní rady za skončené dnem 21. prosince 1977,

- svolalo Českou národní radu k jarnímu zasedání od 1. března 1978,

2. podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona o čs. federaci vyhlásilo zákony, na kterých se Česká národní rada usnesla ve své 6. schůzi,

3. podle § 50 zákona ČNR o volbách do národních výborů v České socialistické republice vyhlásilo doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 92 a do Severomoravského krajského národního výboru ve volebníma obvodu č. 62 a stanovilo dny jejich konání.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- usneslo se na hlavních úkolech České národní rady na rok 1978 a plánu práce České národní rady a jejích orgánů na I. pololetí 1978; schválený plán byl všem poslancům ČNR zaslán,

- zhodnotilo 6. schůzi České národní rady a stanovilo termín a pořad 7. schůze,

- vydalo pokyny k zabezpečení projednání návrhu státního závěrečného účtu České socialistické republiky za rok 1977 v orgánech České národní rady,

- projednalo a schválilo návrhy výborů na politicko-organizační zajištění jednání orgánů České národní rady o

a) zprávě vlády České socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení,

b) kontrolní zprávě vlády ČSR o zabezpečování hlavních úkolů 6. pětiletky v Severočeském kraji,

c) kontrolní zprávě o plnění doporučení orgánů České národní rady k hlavním úkolům stavebnictví v 6. pětiletce,

- projednalo návrhy, jak zabezpečit v činnosti České národní rady závěry

a) z jednání Národního výboru hl. m. Prahy o rozvoji a prohlubování součinnosti mezi Českou národní radou a národními výbory působícími na území hl. m. Prahy,

b) z porady předsedy a místopředsedů ČNR s předsedy KNV a I. náměstkem primátora hl. m. Prahy z 27. 10. 1977,

- delegovalo členy předsednictva ČNR na plenární zasedání některých národních výborů v I. a II. čtvrtletí 1978,

- přikázalo ústavně právnímu výboru ČNR žádosti soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce, které předložil ministr spravedlnosti 14. 11. 1977 a 26. 1. 1978 k projednání a k vypracování příslušných návrhů pro schůze ČNR,

- schválilo účast členů výboru ČNR pro plán a rozpočet na společném průzkumu výborů pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění a účast členů zdravotního a sociálního výboru ČNR na průzkumu výborů pro sociální politiku obou sněmoven FS,

- na žádost předsedy Sněmovny národů Federálního shromáždění zabezpečilo spolupráci orgánů ČNR při přípravě 3. samostatné schůze Sněmovny národů na téma "Zabezpečení a upevňování životních a sociálních jistot obyvatelstva."

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady, popř. předseda České národní rady přikázali orgánům České národní rady k projednání a podání zpráv

1. vládní návrhy ČSR

- vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek (tisk 24)

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- ústavně právnímu výboru ČNR

(předsednictvo ČNR současně souhlasilo s upuštěním od předložení zásad tohoto zákona),

- vládní návrh zákona České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon) (tisk 30)

- kulturnímu a školskému výboru ČNR

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

2. podnět generálního prokurátora České socialistické republiky podle § 7 odst. 3 a 4 zákona o prokuratuře ve věci doplnění nebo změny dosavadní zákonné úpravy ochrany stromů a křovin rostoucích mimo les

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

- kulturnímu a školskému výboru ČNR

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro otázky životního prostředí

a uložilo výborům seznámit se s připravovaným obecně závazným právním předpisem pro tuto oblast

3. vládní návrhy ČSSR

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. (tisk FS ČSSR 25)

- kulturnímu a školskému výboru ČNR

- ústavně právnímu výboru ČNR

- vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1978 (tisk FS ČSSR 26)

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- ústavně právnímu výboru ČNR

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům (tisk FS ČSSR 30)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- vládní návrhy, kterými se předkládají Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu

a) Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou, podepsaná v Berlíně dne 3. října 1977 (tisk FS ČSSR 27)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

b) Dohoda o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy, podepsaná v Havaně dne 18. prosince 1976 (tisk FS ČSSR 28)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

c) Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. října 1977 (tisk FS ČSSR 29)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

Sněmovní tisky uvedených vládních návrhů byly poslancům České národní rady postupně zasílány.

Předsednictvo České národní řady projednalo vyjádření orgánů ČNR k federálním vládním návrhům, pokud tato vyjádření mohla být připravena nejpozději do schůze 28. února. Stanoviska výborů odeslal předseda České národní rady předsedovi Federálního shromáždění.

Předsednictvo České národní rady se rovněž zabývalo postupem příprav návrhu zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady.

V oblasti kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady projednalo

- kontrolní zprávu vlády České socialistické republiky o zabezpečování hlavních úkolů 6. pětiletky v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci,

- zprávu zdravotního a sociálního výboru ČNR o projednání zpráv ministra práce a sociálních věcí ČSR a ministra zdravotnictví ČSR k rozvoji péče o rodinu,

- zprávu kulturního a školského výboru ČNR o kontrole zabezpečení opatření vlády České socialistické republiky k rozvoji a zaměření zájmové umělecké činnosti do roku 1980.

V Praze 30. března 1978

Evžen Erban

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP