ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

38

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne 1978

o státní správě ve školství

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Účel zákona

Účelem zákona je stanovit působnost a úkoly orgánů státní správy ve školství a vytvořit předpoklady k tomu, aby tyto orgány a školy a školská nařízení důsledně uskutečňovaly státní školskou politiku.

§ 2

Orgány státní správy ve školství

Orgány státní správy ve školství jsou:

a) národní výbory,

b) ministerstvo školství České socialistické republiky,

c) jiné ústřední orgány státní správy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

§ 3

Národní výbory

(1) Národní výbory spravují školy a školská zařízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

(2) Národní výbory při správě škol a školských zařízení školy a školská zařízení zřizují a zrušují, hospodářsky je zabezpečují ve svých plánech a rozpočtech, odborně je vedou, vykonávají v nich inspekci výchovy a vzdělávání a činí další opatření ve státní správě na úseku školství podle tohoto zákona a jiných obecně závazných právních předpisů k všestrannému zabezpečení cílů a úkolů státní školské politiky.

(3) Hospodářským zabezpečením škol a školských zařízení se rozumí zajišťování jejich investiční výstavby, provozu a údržby a zajišťování náležitostí poskytovaných pracovníkům podle pracovněprávních předpisů.

(4) Odborným vedením škol a školských zařízení se rozumí organizování výchovně vzdělávacího procesu tak, aby se uskutečňoval v rámci státní školské politiky a podle stanovených učebních plánů a učebních osnov, a péče o výběr, dislokaci, politický a odborný růst pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

§ 4

Ředitel školy

(1) Školu (školské zařízení) řídí její ředitel. V nepřítomnosti ředitele řídí školu (školské zařízení) zástupce ředitele a není-li zástupce ředitele ustanoven, jiný člen pedagogického sboru, pověřený ředitelem.

(2) Ředitel odpovídá za ideovou, pedagogickou a odbornou úroveň a výsledky práce školy, vytváří podmínky pro práci všech pracovníků, řídí a kontroluje práci všech pracovníků i žáků; pečuje o další ideověpolitické, pedagogické a odborné vzdělávání pracovníků.

(3) Ředitel rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech občanů v případech svěřených mu tímto zákonem.

ČÁST DRUHÁ

PŮSOBNOST ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU ŠKOLSTVÍ

§ 5

Místní národní výbor

(1) Místní národní výbor zřizuje a zrušuje se souhlasem okresního národního výboru jesle, mateřskou školu, společné zařízení jeslí a mateřské školy, dětský útulek, školní jídelnu a místní dům pionýrů a mládeže.

(2) Místní národní výbor zajišťuje provoz mateřské školy, společného zařízení jeslí a mateřská školy, dětského útulku, zřízených národním výborem, a základní školy, základní devítileté školy, zvláštní školy, školní jídelny a místního domu pionýrů a mládeže.

(3) Místní národní výbor rozhoduje o přijímání dětí do mateřské školy, společného zařízení jeslí a mateřské školy, dětského útulku, zřízených národním výborem, a do školní jídelny, školní družiny a školního klubu základní školy nebo základní devítileté školy, jestliže počet přihlášených dětí přesahuje počet dětí, které je možno do těchto zařízení umístit; jinak přijímá děti ředitel zařízení. Při přijímání dětí do školských zařízení zřízených národním výborem spolupracuje místní národní výbor s Revolučním odborovým hnutím a s ostatními společenskými organizacemi. Přijímání dětí do jeslí se řídí zvláštními předpisy.

§ 6

Městský národní výbor

(1) Městský národní výbor vykonává mimo působnost, která přísluší místnímu národnímu výboru, též působnost, která podle § 10 odst. 1 jinak přísluší okresnímu národnímu výborů.

(2) Městský národní výbor vykonává dále působnost ve věcech, které jinak podle § 7 až 10 přísluší okresnímu národnímu výboru, pokud ji krajský národní výbor svěří městskému národnímu výboru podle Vzorového statutu městských národních výborů.

§ 7

Okresní národní výbor

(1) Okresní národní výbor zřizuje a zrušuje:

a) okresní pedagogické středisko, okresní pedagogicko-psychologickou poradnu, okresní dům pionýrů a mládeže, okresní stanici mladých techniků, mladých přírodovědců nebo mladých turistů, okresní středisko školního stravování a technické a materiálové středisko,

b) po projednání s příslušným místním národním výborem základní školu, základní devítiletou školu, zvláštní školu, zvláštní mateřskou školu, lidovou školu umění a lidovou školu jazyků,

c) se souhlasem krajského národního výboru základní školu nebo základní devítiletou školu při zdravotnickém zařízení, školu v přírodě a dětský domov,

d) školská zařízení sloužící školám uvedeným pod písm. b) a c).

(2) Okresní národní výbor dává souhlas ke zřízení a zrušení mateřské školy a společného zařízení jeslí a mateřské školy, které zřizuje a zrušuje socialistická organizace.

(3) Okresní národní výbor odborně vede:

a) školy a školská zařízení, která zřizuje místní národní výbor (§ 5 odst. 1),

b) školy a školská zařízení uvedená v odstavci 1 a 2.

§ 8

Okresní národní výbor stanoví obvod mateřské školy, společného zařízení jeslí a mateřské školy, zvláštní mateřské školy, základní školy, základní devítileté školy a zvláštní školy.

§ 9

(1) Okresní národní výbor hospodářsky zabezpečuje školy a školská zařízení uvedená v § 7 odst. 1; u škol a školských zařízení, jejichž provoz zabezpečuje místní národní výbor (§ 5 odst. 2), zabezpečuje okresní národní výbor investiční výstavbu a věci vyplývající z pracovněprávních vztahů pracovníků těchto škol a školských zařízení. Hospodářské zabezpečení jeslí se řídí zvláštními předpisy. [Vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče a vyhláška č. 121/1974 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení]

(2) Okresní národní výbor plní úkoly organizace vyplývající v pracovněprávních vztahů pro pracovníky škol a školských zařízení uvedených v § 5 odst. 1 a v § 7 odst. 1 a pro ředitelky, učitelky a dětské sestry v mateřské škole nebo ve společném zařízení jeslí a mateřské školy jakož i pro vedoucí v dětském útulku, půjde-li o předškolní zařízení zřízené socialistickou organizací; ustanovuje ředitele těchto škol a školských zařízení. Pracovněprávní vztahy pracovníků jeslí se řídí zvláštními předpisy [Vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče a vyhláška č. 121/1974 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení]

§ 10

(1) Okresní národní výbor rozhoduje o přijetí dítěte do školy, které dovrší šestý rok věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, o odložení povinné školní docházky [§ 34 odst. 1 zákona... Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol], o osvobození žáka od povinné školní docházky a o zproštění žáka povinnosti vzdělávat se [§ 36 zákona č..... Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol] Příslušný k rozhodování je okresní národní výbor, v jehož územním obvodu dítě plní povinnou školní docházku nebo tuto povinnost má plnit.

(2) Okresní národní výbor rozhoduje na návrh žáka středního odborného učiliště nebo jeho zákonného zástupce o tom, zda je žák způsobilý k výchově ve zvoleném oboru. [§ 20 odst. 2 zákona č..... Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol]. Příslušný k rozhodování je okresní národní výbor, v jehož územním obvodu má sídlo střední odborné učiliště.

Krajský národní výbor

§ 11

(1) Krajský národní výbor zřizuje a zrušuje:

a) střední odborné učiliště, odborné učiliště a střední školu pro pracující pro úseky řízené nebo spravované národními výbory,

b) učňovskou školu, gymnázium, střední odbornou školu, konzervatoř, odbornou školu, jazykovou školu, školský ústav umělecké výroby a těsnopisný ústav,

c) základní školu nebo základní devítiletou školu pro žáky smyslově nebo tělesně postižené nebo pro žáky s vadami řeči nebo pro žáky obtížně vychovatelné, zvláštní školu pro žáky smyslově nebo tělesně postižené nebo pro žáky s vadami řeči, pomocnou školu, mateřskou školu pro děti smyslově nebo tělesně postižené a mateřskou školu pro děti s vadami řeči, zvláštní odborné učiliště a odborné učiliště pro mládež smyslově nebo tělesně postiženou nebo pro mládež obtížně vychovatelnou,

d) školská zařízení sloužící školám uvedeným pod písm. a) až c).

(2) Krajský národní výbor zřizuje a zrušuje krajský pedagogický ústav, krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu, krajský dům pionýrů a mládeže, krajskou stanici mladých techniků, mladých přírodovědců nebo mladých turistů, domov mládeže, zvláštní výchovné zařízení (dětský výchovný ústav, výchovný ústav pro mládež a ústav s výchovně léčebným režimem), diagnostický ústav, školní výpočetní středisko a krajské středisko školního stravování.

(3) Krajský národní výbor může zřídit základní školu nebo základní devítiletou školu pro nadanou a talentovanou mládež, pokud takovou školu zřizuje ve společné správě se střední školou pro nadanou a talentovanou mládež.

(4) Krajský národní výbor dává souhlas:

a) ke zřízení nebo zrušení středního odborného učiliště zřizovaného generálním ředitelstvím výrobní hospodářské jednotky nebo orgánem, který plní obdobnou funkci, popřípadě hospodářskou organizací,

b) ke zřízení nebo zrušení střední školy pro pracující zřizované socialistickou organizací,

c) k ustanovení ředitelů škol uvedených v tomto odstavci a k jejich uvolnění z funkce.

§ 12

Krajský národní výbor odborně vede školy a školská zařízení uvedená v § 11 a přípravu mládeže ve čtyřletých učebních oborech ukončených maturitní zkouškou v odborném učilišti.

§ 13

Krajský národní výbor hospodářsky zabezpečuje školy a školská zařízení uvedená v § 11 odst. 1 až 3 a plní úkoly organizace vyplývající z pracovněprávních vztahů pracovníků škol a školských zařízení uvedených v § 11 odst. 1 až 3 a učitelů škol uvedených v § 11 odst. 4; ustanovuje ředitele škol a školských zařízení, uvedených v § 11 odst. 1 až 3.

§ 14

Ministerstvo školství

České socialistické republiky

(1) Ministerstvo školství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo školství") jako ústřední orgán státní správy České socialistické republiky řídí výkon státní správy na úseku školství, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

(2) Ministerstvo školství:

a) vydává obecně závazné právní předpisy o zřizování a zrušování a o organizaci škol a školských zařízení k zabezpečení jednotného výkonu státní správy národními výbory na úseku školství a k zajištění výchovné a vzdělávací činnosti škol a školských zařízení,

b) stanoví a upravuje po projednání s příslušnými ústředními orgány a krajskými národními výbory síť středních škol, škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a síť školních hospodářství,

c) vydává zásady, podle nichž stanoví krajský národní výbor síť ostatních škol a školských zařízení, které nejsou uvedeny pod písmenem b),

d) stanoví druhy a náležitosti vysvědčení a ostatních školních tiskopisů jakož i způsob jejich evidence,

e) stanoví zásady pro ideové a pedagogické řízení škol v oboru působnosti jiných ústředních orgánů,

f) stanoví po projednání s příslušnými ústředními orgány podmínky pro studium cizích státních příslušníků na středních školách,

g) stanoví v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České socialistické republiky postup při zabezpečování vzdělávání občanů ve výkonu trestu odnětí svobody,

h) může zřídit školský ústav umělecké výroby a těsnopisný ústav jako přímo řízené organizace a pověřit je metodickým řízením ostatních ústavů tohoto druhu.

(3) Ministerstvo školství vydává obecně závazné právní předpisy o stejnokrojích pro žáky a pracovníky v oboru své působnosti.

ČÁST TŘETÍ

INSPEKCE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

§ 15

Inspekce výchovy a vzdělávání jako součást řízení školství je kontrolou výchovy a vzdělávání poskytovaných ve školách a školských zařízeních.

§ 16

(1) Hlavním posláním inspekce výchovy a vzdělávání je kontrola ideově politické, pedagogické, odborné a metodické činnosti škol a školských zařízení tak, aby byl zajištěn jednotný vliv státu na to činnost.

(2) Inspekce výchovy a vzdělávání kontroluje též úroveň řízení škol a školských zařízení z odborného i pedagogického hlediska, vytváření kádrových a potřebných materiálně technických podmínek pro jejich účinnou práci; poskytuje též odbornou pedagogickou pomoc učitelům a ostatním pracovníkům škol a školských zařízení.

(3) Na školách v působnosti jiných ústředních orgánů inspekce výchovy a vzdělávání kontroluje, jak jsou uplatňovány zásady stanovené ministerstvem školství pro ideové a pedagogické řízení škol (§ 14 odst. 2 písm. e), a kontroluje vyučování všeobecně vzdělávacím předmětům.

(4) V oblasti přípravy mládeže pro dělnická povolání inspekce výchovy a vzdělávání též kontroluje, jak ústřední orgány, organizace a zařízení pro výchovu mládeže, které odpovídají za přípravu mládeže pro dělnická povolání, dodržují a plní úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů a z jiných opatření v této oblasti. Součást této kontroly je též kontrola úrovně a účinnosti resortního dozoru i úrovně řízení přípravy mládeže pro dělnická povolání v organizacích a jejich nadřízených orgánech.

§ 17

(1) Inspekce výchovy a vzdělávání se člení na školní inspekci a státní dozor na přípravu mládeže pro dělnická povolání.

(2) Školní inspekci vykonávají ministerstvo školství, krajské národní výbory a okresní národní výbory. Státní dozor na přípravu mládeže pro dělnická povolání vykonávají ministerstvo školství a krajské národní výbory.

§ 18

Ústřední inspekci výchovy a vzdělávání vykonává ministerstvo školství svými ústředními školními inspektory; inspekci výchovy a vzdělávání v krajích a okresech vykonávají krajští a okresní školní inspektoři, kteří jsou pracovníky příslušných národních výborů.

§ 19

Školní inspektoři projednávají výsledky inspekční činnosti s ředitelem školy nebo školského zařízení. Školní inspektoři mohou ukládat řediteli, popřípadě dalším pracovníkům školy nebo školského zařízení závazné pokyny týkající se obsahu a organizace výchovně vzdělávacího procesu; jsou oprávněni pozastavit výkon nezákonného nebo pedagogicky nesprávného opatření učitele, ředitele školy nebo školského zařízení nebo školního inspektora orgánu státní správy nižšího stupně a jsou povinni informovat o tom orgán příslušný ke zjednání nápravy.

§ 20

Podrobnější úkoly inspekce výchovy a vzdělávání, práva a povinnosti školních inspektorů a zásady pro resortní dozor stanoví ministerstvo školství obecně závazným právním předpisem; stanoví též závazný plán hlavních úkolů inspekce výchovy a vzdělávání, kvalifikační předpoklady školních inspektorů a zásady pro jejich výběr, přípravu a další vzdělávání.

ČÁST ČTVRTÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

§ 21

Plnění povinné školní docházky mimo území Československé socialistické republiky

(1) Děti československých státních občanů mohou plnit povinnou školní docházku mimo území Československé socialistické republiky, pokud v případech odůvodněných zájmy společnosti a rodičů odjíždějí k dočasnému pobytu s rodiči do zahraničí (dále jen "zvláštní způsob plnění povinné školní docházky").

(2) O zvláštním způsobu plnění povinné školní docházky rozhoduje okresní národní výbor, v jehož územním obvodu dítě plní povinnou školní docházku nebo tuto povinnost má plnit.

(3) Podrobnosti o zvláštním způsobu plnění povinné školní docházky stanoví ministerstvo školství obecně závazným právním předpisem.

§ 22

Zařazování dětí do škol pro mládež vyžadující zvláštní péči

(1) O zařazování dětí do základní školy nebo základní devítileté školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, do zvláštní školy, do pomocné školy a do mateřské školy pro mládež vyžadující zvláštní péči rozhoduje okresní národní výbor příslušný podle místa bydliště dítěte.

(2) Podrobnosti o zařazování dětí do škol pro mládež vyžadující zvláštní péči stanoví ministerstvo školství po projednání s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky obecně závazným právním předpisem.

§ 23

Výchovná opatření

(1) Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za významný projev aktivity nebo za statečný čin může být žáku nebo učni udělena pochvala nebo jiné ocenění.

(2) Proviní-li se žák nebo učeň proti školnímu řádu, mohou se mu podle závažnosti provinění uložit některá z těchto výchovných opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy; u žáků středních škol, kteří splnili povinnou školní docházku, se může uložit též podmíněné vyloučení ze studia nebo vyloučení ze studia. O podmíněném vyloučení ze studia rozhoduje ředitel školy, o vyloučení ze studia rozhoduje krajský národní výbor, který školu odborně vede.

(3) Pravidla chování žáků a učňů (školní řád) jakož i podrobnosti o druzích a stupních výchovných opatření stanoví ministerstvo školství obecně závazným právním předpisem.

§ 24

Přijímání ke studiu na středních školách

(1) O přijetí žáka do střední školy rozhoduje ředitel školy ve lhůtě stanovené prováděcím předpisem.

(2) K posouzení studijních předpokladů uchazečů o studium zřizuje ředitel školy se souhlasem krajského národního výboru přijímací komisi jako svůj poradní orgán.

(3) Uchazeč o studium na střední škole podává přihlášku ke studiu písemně ve lhůtě stanovené prováděcím předpisem škole, kterou navštěvuje, nebo organizaci, s níž je v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu. Ředitel školy nebo vedoucí organizace postoupí přihlášku s připojenou osobní charakteristikou uchazeče ve lhůtě stanovené prováděcím předpisem škole, na kterou se uchazeč hlásí.

(4) Pro přijetí žáka do střední školy jsou rozhodující jeho klasifikace ze základní devítileté školy, jeho osobní charakteristika schválená ředitelem základní devítileté školy nebo vedoucím organizace, s níž je v pracovním poměru nebo v obdobném pracovním vztahu, vyjádření lékaře o zdravotním stavu uchazeče a jeho zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, na které se studiem připravuje, a výsledek přijímací zkoušky.

(5) Proti rozhodnutí může uchazeč podat do osmi dnů prostřednictvím ředitele školy odvolání k národnímu výboru, který školu odborně vede; ředitel školy nemůže o odvolání sám rozhodnout.

(6) Termíny pro podání přihlášky, termíny přijímací zkoušky, lhůtu k předání přihlášky řediteli střední školy a lhůtu, do které je ředitel této školy povinen rozhodnout, stanoví ministerstvo školství po projednání se zúčastněnými ústředními orgány obecně závazným právním předpisem.

§ 25

Stipendium a hmotné zabezpečení

(1) Stipendium a hmotné zabezpečení ze státních rozpočtových prostředků přiznává žákům středních škol ředitel školy.

(2) Postup při přiznávání a odnímání stipendia a hmotného zabezpečení žáků stanoví ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky obecně závazným právním předpisem.

§ 26

Přerušení studia

(1) Žákům středních škol, kteří splnili povinnou školní docházku, může být z vážných důvodů osobních, zejména zdravotních, přerušeno studium; a to až na dobu dvou let. O přerušení studia rozhoduje ředitel školy. Po uplynutí doby přerušeného studia pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo studium přerušeno.

(2) Podrobnosti o přerušení studia stanoví ministerstvo školství po projednání se zúčastněnými ústředními orgány obecně závazným právním předpisem.

§ 27

Platnost vysvědčení

vydaných cizozemskými školami

(1) Vysvědčení o maturitní nebo obdobné zkoušce vydané cizozemskou školou platí na území České socialistické republiky za rovnocenné vysvědčení absolventa školy poskytující v Československé socialistické republice úplné střední, popřípadě vyšší vzdělání, je-li mezinárodní dohodou stanovena vzájemná rovnocennost vysvědčení a je-li vysvědčení opatřeno ověřovací doložkou. Ověřovací doložku vydává krajský národní výbor příslušný podle bydliště žadatele.

(2) Vysvědčení o maturitní nebo obdobné zkoušce vydané cizozemskou školou platí na území České socialistické republiky za rovnocenné vysvědčení absolventa školy poskytující v Československé socialistické republice úplné střední popřípadě vyšší vzdělání, není-li mezinárodní dohodou stanovena vzájemná rovnocennost vysvědčení, bylo-li uznáno (nostrifikace). Uznat lze jen vysvědčení vydané cizozemskou školou téže úrovně, jako jsou školy poskytující v Československé socialistické republice úplné střední, popřípadě vyšší vzdělání. Uznání může být vázáno podmínkou, že žadatel vykoná doplňovací zkoušku. O uznání rozhoduje a ověřovací doložku vydává krajský národní výbor příslušný podle místa bydliště žadatele.

(3) Vysvědčení opatřené ověřovací doložkou vydanou příslušným orgánem Slovenské socialistické republiky platí také na území České socialistické republiky.

(4) Podrobnosti o rovnocennosti a podmínkách uznávání vysvědčení vydaných cizozemskými školami stanoví ministerstvo školství po projednání se zúčastněnými ústředními orgány obecně závazným právním předpisem.

Příspěvky na úhradu nákladů ústavní výchovy a ochranné výchovy

§ 28

(1) Na částečnou úhradu nákladů za péči poskytovanou mládeži ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy přispívají rodiče nebo jiné osoby, které mají k dítěti vyživovací povinnost, příspěvkem.

(2) O výši příspěvku v jednotlivých případech rozhoduje ředitel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

(3) Výši příspěvku a způsob jeho úhrady stanoví ministerstvo školství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy obecně závazným právním předpisem.

§ 29

(1) Mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou se poskytuje ošacení a kapesné a při jejím ukončení věcná pomoc.

(2) Výši kapesného a normy pro ošacení a věcnou pomoc stanoví ministerstvo školství v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s ministerstvem financí České socialistické republiky obecně závazným právním předpisem.

§ 30

Příspěvky na úhradu nákladů spojených s hmotnou péčí o děti a mládež

(1) Jestliže se ve škole nebo školském zařízení zabezpečuje kromě bezplatné výchovy a vzdělávání i hmotná péče o dítě a mládež, přispívají rodiče nebo jiné osoby, které mají k dítěti vyživovací povinnost, příspěvkem na částečnou úhradu nákladů spojených s hmotnou péčí.

(2) Výši příspěvku a způsob jeho úhrady stanoví ministerstvo školství v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s ministerstvem financí České socialistické republiky obecně závazným právním předpisem.

§ 31

Příspěvky na školní stravování

(1) Národní výbory zajišťují společné stravování dětem a mládeži navštěvující školy a školská zařízení ve školních a internátních jídelnách. Na úhradu nákladů na stravování drtí a mládeže přispívají rodiče nebo osoby, které mají k dítěti vyživovací povinnost.

(2) Výši příspěvku a podrobnosti týkající se organizace a provozu školních jídelen a internátních jídelen stanoví ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ústředními orgány obecně závazným právním předpisem.

ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 32

Národní výbory mohou podle zvláštních předpisů zřídit jako mimoškolní výchovné zařízení školní družinu, školní klub, školní knihovnu, internát a domov mládeže, popřípadě jinou součást školy určenou ministerstvem školství, vyžaduje-li to účelnější organizace výchovně vzdělávací práce nebo jiný závažný důvod. Národní výbory vykonávají ve věcech správy těchto zařízení působnost, kterou mají jednotlivé stupně národních výborů při zřizování, zrušování, hospodářském zabezpečení, odborném vedení a inspekci výchovy a vzdělávání škol, jejichž součástí jinak tato zařízení jsou.

§ 33

(1) Tento zákon se nevztahuje na vysoké školy, vojenské školy, školy Sboru národní bezpečnosti, školy Sboru nápravné výchovy České socialistické republiky, podniková a družstevní výchovná zařízení a výchovná zařízení společenských organizací.

(2) Působnost ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky podle zvláštních předpisů zůstává nedotčena.

§ 34

Zrušuje se ustanovení druhé a třetí věty § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon).

§ 35

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1978.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP