ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

45

Zpráva

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 31. března do 26. června 1978

Podle § 60 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě tuto zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze České národní rady:

Předsednictvo České národní rady konalo v období od 31. března do dnešního dne tři schůze, a to 18. dubna, 19. května a 15. června 1978.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. na základě návrhu předloženého předsedou vlády České socialistické republiky jmenovalo ing. Bohumila Urbana, CSc., ministrem a pověřilo ho řízením ministerstva průmyslu České socialistické republiky;

2. udělilo na návrh vlády České socialistické republiky Národní ceny České socialistické republiky na rok 1978

- prof. RNDr. Miroslavu Fiedlerovi, DrSc., a prof. RNDr. Vlastimilu Ptákovi, DrSc., za soubor prací z lineární algebry,

- doc. ing. Jaroslavu Králíčkovi, DrSc., doc. ing. Vladimíru Kubánkovi, CSc., ing. Bohuslavu Čásenskému, CSc., za vývoj nových iniciátorů aniontové polymerace laktamů a jejich aplikace pro nové technologie,

- prof. paed. Miroslavu Kořínkovi, DrSc., za dílo "Problémy a perspektivy prvního stupně základní školy",

- prof. MUDr. Vojtěchu Kubáčkovi, DrSc., za vypracování původní metody rekonstrukcí operace ruky a další úspěšné postupy v oblasti plastické chirurgie,

- kolektivu pracovníků Výzkumného pracoviště Vertex, n. p., Litomyšl, ing. Bořkovi Kykalovi, ing. Jiřímu Zagorovi, ing. Vladimíru Sauerovi, Jaroslavu Klabanovi, Miloslavu Dvořákovi a Anastazi Abramovičovi za vyřešení jednostupňového tažení skleněného vlákna,

- ing. Milanu Korgerovi za důslednou aplikaci poznatků dlouhodobého systematického výzkumu při inovaci výrobních programů sušáren s impaktním prouděním,

- kolektivu Výzkumného ústavu jemné keramiky, Karlovy Vary - Březová, ing. Michalu Wolfovi, Miloslavu Beranovi, ing. Josefu Hudcovi, Antonínu Křížkovi, Pavlu Luňákovi, Bohumilu Rippelovi a Bohumíru Staňkovi za konstrukci, výrobu prototypu a uvedení do provozu talířového poloautomatu,

- Vilmě Kotrbové - Vrbové, zasl. umělkyni, akademické malířce, za celoživotní realistické malířské a grafické dílo,

- souboru baletu Státního divadla v Brně za vynikající ztvárnění baletu "Matčino pole" a

- Jaroslavu Balíkovi, zasl. umělci, za dosavadní úspěšnou angažovanou režijní tvorbu.

Těmto jednotlivcům a kolektivům odevzdal Národní ceny předseda České národní rady Evžen Erban 21. dubna 1978 za účasti představitelů ÚV KSČ, vlády České socialistické republiky a Národní fronty ČSR.

3. vyhlásilo zákon o divadelní činnosti (divadelní zákon), na kterém se Česká národní rada usnesla 31. března 1978;

4. vyhlásilo doplňovací volbu do České národní rady ve volebním obvodu č. 141 a stanovilo den jejího konání na 23. a 24. června 1978;

5. vyhlásilo doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19, do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 134 a 135 a do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 80 a stanovilo dny jejich konání.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- se ve dvou schůzích zabývalo závěry 11. zasedání ÚV KSČ a jejich promítnutím do činnosti České národní rady, jejích orgánů a poslanců; v souladu s těmito závěry si Česká národní rada klade za cíl napomáhat důsledné realizaci zejména hospodářské politiky KSČ a zdokonalovat metody a formy své práce v zájmu větší efektivnosti a kvality veškeré své činnosti;

- projednalo a schválilo plán práce České národní rady a jejích orgánů na II. pololetí 1978 a výhled hlavních úkolů České národní rady na I. pololetí 1979; schválený plán práce vychází důsledně z konkretizace úkolů ze "Zaměření činnosti České národní rady po XV. sjezdu KSČ" v návaznosti na závěry 11. zasedání ÚV KSČ;

- zhodnotilo 7. schůzi České národní rady a usneslo se na termínu a návrhu pořadu 8. schůze;

- projednalo a schválilo návrhy výborů na politickoorganizační zabezpečení jednání orgánů České národní rady ke

a) zprávě vlády ČSR o rozvoji zemědělsko-potravinářského komplexu a života na socialistické vesnici v ČSR,

b) zprávě generálního prokurátora ČSR a Nejvyššího soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti,

c) zprávě vlády ČSR o plnění úkolů 6. pětiletky v České socialistické republice;

- delegovalo členy předsednictva České národní rady na plenární zasedání krajských národních výborů a Národního výboru hl. m. Prahy ve III. čtvrtletí;

- vzalo se souhlasem na vědomí uspořádání schůzky ministrů zemědělství a výživy ČSSR, ČSR a SSR a předsedů výborů Federálního shromáždění, České a Slovenské národní rady a účast ČNR na této schůzce;

- souhlasilo s rozhodnutím předsedy ČNR, kterým přikázal k projednání ústavně právnímu výboru žádosti 23 soudců z povolání o zproštění jejich soudcovských funkcí (tisk 42);

- stanovilo finanční zabezpečení politicko-odborné přípravy poslanců ČNR v Kostelci u Gottwaldova;

- schválilo náklady na publikaci "Cesta bratrství";

- jmenovalo tajemníky ústavně právního výboru ČNR a výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví.

Předsednictvo České národní rady vzalo se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o

- první schůzce politicko-ideové rady pro rekonstrukci budovy ČNR,

- připravovaných návštěvách delegace ČNR v čele s předsedou České národní rady v Jihomoravském a v Severočeském kraji a o

- pracovním setkání předsedy a místopředsedů ČNR s předsedou vlády a členy předsednictva vlády ČSR.

Předsednictvo schválilo na návrh svého předsedy rozšíření působnosti stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro mládež o otázky tělesné výchovy a sportu, včetně příslušné změny názvu skupiny.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady, popř. předseda České národní rady přikázali výborům České národní rady k projednání a k předložení příslušných zpráv

1. vládní návrhy ČSR

- vládní návrh zásad zákona ČNR o školských zařízeních (tisk 36),

- vládní návrh zásad zákona ČNR o státní správě ve školství (tisk 35),

 

- kulturnímu a školskému výboru ČNR,

 

- ústavně právnímu výboru ČNR,

 

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti,

 

- zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR,

 

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu,

 

- výboru ČNR pro plán a rozpočet;


 

- vládní návrh zákona ČNR o školských zařízeních (tisk 37),

- vládní návrh zákona ČNR o státní správě ve školství (tisk 38)

 

- všem výborům ČNR (kromě mandátového a imunitního výboru).


 

2. vládní návrhy ČSSR

- vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zřizuje čestný titul "Letec - kosmonaut ČSSR" (tisk FS 6 - P),

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád (tisk FS 31),

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon (tisk FS 40),

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (tisk FS 41)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR;


 

- vládní návrh zásad zákona o řízení a organizaci zahraničně obchodní činnosti (tisk FS 5 - Z)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR,

 

- zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR,

 

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví,

 

- výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu,

 

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu,

 

- výboru ČNR pro plán a rozpočet,

 

- stálé pracovní skupině předsednictva ČNR pro zahraniční styky;


 

- vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje čl. 24 odst. 2 Ústavy Československé socialistické republiky (tisk FS 38),

- vládní návrh zákona o opatřeních v soustavě základních a středních škol (tisk FS 39)

 

- všem výborům ČNR (kromě mandátového a imunitního výboru);


 

- vládní návrhy, kterými se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu

a) Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros, podepsaná v Budapešti dne 16. září 1977 (tisk FS 35) a

b) Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou, podepsaná v Ankaře dne 15. listopadu 1977 (tisk FS 36)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR,


 

c) návrh na účast Československé socialistické republiky v Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977 (tisk FS 37)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR,

 

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví,


 

d) Protokol o změně Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a Statutu této banky, podepsaný v Moskvě dne 23. listopadu 1977 (tisk FS 43)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR,

 

- výboru ČNR pro plán a rozpočet.


 

Sněmovní tisky těchto vládních návrhů byly poslancům průběžně zasílány.

Předsednictvo České národní rady projednalo zprávy výborů ČNR k vládním návrhům zásad zákona ČNR o školských zařízeních a zásad zákona ČNR o státní správě ve školství a vzalo tyto zprávy se souhlasem na vědomí; současně navrhlo předsedovi České národní rady, aby při nejbližším setkání představitelů ČNR s předsednictvem vlády ČSR projednal opatření ke zlepšení a pro plnější uplatnění ČNR, jejích orgánů a poslanců v oblasti zákonodárné činnosti. Usnesení předsednictva a společné zprávy výborů k oběma vládním návrhům zaslal předseda ČNR předsedovi vlády ČSR a ministru školství ČSR.

Předsednictvo České národní rady dále projednalo a schválilo společnou zprávu výborů ČNR k podnětu generálního prokurátora ČSR na potřebu doplnění nebo změny dosavadní zákonné úpravy ochrany stromů a křovin rostoucích mimo les. Společnou zprávu včetně usnesení předsednictva zaslal předseda ČNR předsedovi vlády ČSR, generálnímu prokurátoru ČSR a pro informaci předsedovi Slovenské národní rady.

Předsednictvo se rovněž zabývalo stanovisky výborů k federálním vládním návrhům, které předseda ČNR po projednání zaslal předsedovi Federálního shromáždění.

V oblasti kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady vyslechlo informaci ministra spojů ing. Vlastimila Chalupy, CSc., o plnění úkolů federálního ministerstva spojů na území České socialistické republiky.

Projednalo dále zprávy

- kulturního a školského výboru o stavu a rozvoji Národního muzea,

- výborů pro obchod, služby a dopravu a pro národní výbory a národnosti o plnění usnesení vlády ČSR k rozvoji oblasti Krkonoš,

- ústavně právního výboru ČNR o poznatcích z občanské kontroly nad výkonem trestu odnětí svobody, provedené poslanci České národní rady v nápravně výchovných ústavech Mladá Boleslav a Nové sedlo (pobočka Drahonice),

- o stížnostech došlých České národní radě v roce 1977,

- o rozpočtovém hospodaření České národní rady za rok 1977,

- výborů ČNR pro národní výbory a národnosti o plnění volebních programů Národní fronty a o výsledcích soutěže národních výborů v roce 1977,

- výborů ČNR a stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro otázky životního prostředí o plnění doporučení orgánů České národní rady k hlavním úkolům stavebnictví v 6. pětiletce.

V oblasti zahraničních styků vzalo předsednictvo České národní rady se souhlasem na vědomí sdělení předsedy ČNR o

- přijetí oficiální delegace parlamentu Indické republiky v České národní radě 9. června 1978 a o připravovaných návštěvách rakouské parlamentní delegace a parlamentní delegace Spojených států mexických,

- účasti předsedy České národní rady na 3. evropské konferenci Meziparlamentní unie ve Vídni ve dnech 2. až 10. května 1978,

- pozvání oficiální delegace České národní rady k návštěvě zemského parlamentu Severního Porýní - Vestfálska a o přípravách této návštěvy včetně složení delegace a vyslovilo souhlas s tím, aby předseda České národní rady pozval předsedu zemského parlamentu dr. W. Lenze k návštěvě v ČSSR.

V Praze dne 26. června 1978

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP