ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

51

Zpráva

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. června do 26. října 1978

Podle § 60 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě tuto zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze České národní rady:

Předsednictvo České národní rady konalo v období od 26. června do dnešního dne dvě schůze, a to 26. června a 12. září 1978.

Předseda České národní rady seznámil předsednictvo s dopisem ministra zemědělství a výživy ČSR doc. ing. Miroslava Petříka, CSc., v němž sděluje, že 6. září 1978 byl splněn plán nákupu obilovin do státních fondů.

Tuto zprávu vzalo předsednictvo České národní rady s uspokojením na vědomí, vyslovilo poděkování všem pracovníkům v zemědělství a v jejich další náročné a odpovědné práci jim přálo hodně úspěchů.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona o čs. federaci vyhlásilo zákon České národní rady o školských zařízeních a zákon České národní rady o státní správě ve školství, na kterých se Česká národní rada usnesla ve své 8. schůzi;

2. podle čl. 104 ústavního zákona o čs. federaci

- prohlásilo jarní zasedání České národní rady za skončené 27. červnem a

- svolalo Českou národní radu k podzimnímu zasedání dnem 1. října 1978;

3. na návrh vlády České socialistické republiky, předložený podle § 2 zákona ČNR č. 132/1974 Sb., udělilo ke Dni tisku, rozhlasu a televize Novinářské ceny Jana Švermy v roce 1978

- Jindřichu Beštovi, šéfredaktoru týdeníku Dikobraz, za aktivní přínos k rozvoji socialisticky angažovaného humoru a satiry,

- Josefu Horovi, zahraničnímu zpravodaji Československého rozhlasu, za úspěšnou angažovanou publicistickou činnost s přihlédnutím k výsledkům dosahovaným při plnění úkolů zahraničního zpravodaje v Bonnu,

- RSDr. Jarmile Houfové, redaktorce Rudého práva, za úspěšnou angažovanou činnost s přihlédnutím k výsledkům dosahovaným ve vnitropolitické oblasti,

- Oldřichu Vejvodovi, redaktoru Československé televize, za úspěšnou angažovanou publicistickou činnost, zejména v oblasti zahraničně politické.

Předseda České národní rady odevzdal udělené novinářské ceny jejich nositelům 21. září t. r. za přítomnosti členů ústředního výboru KSČ, představitelů vlády České socialistické republiky a Národní fronty ČSR a dalších hostů;

4. podle § 49 zákona ČNR o volbách do České národní rady vyhlásilo doplňovací volbu do České národní rady ve volebním obvodu č. 45 a stanovilo dny jejího konání na 20. a 21. října 1978;

5. podle § 50 zákona ČNR o volbách do národních výborů v České socialistické republice vyhlásilo doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 43, do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 76 a do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 9, 10 a 37 a stanovilo dny konání těchto doplňovacích voleb.

Podle plánu práce předsednictvo České národní rady vyslechlo informaci ministra dopravy ing. Vladimíra Blažka o plnění úkolů federálního ministerstva dopravy na území České socialistické republiky. Současně vzalo na vědomí informaci ministra vnitra ČSR ing. Josefa Junga o plnění úkolů na úseku dopravy řízeném ministerstvem vnitra České socialistické republiky.

Ve své řídící, kontrolní a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- schválilo zásady dalšího rozvinutí a prohloubení forem a metod práce České národní rady, jejích orgánů a poslanců v návaznosti na závěry 31. zasedání ÚV KSČ; tyto zásady byly všem poslancům České národní rady zaslány;

- zhodnotilo 8. schůzi České národní rady a usneslo se na návrhu termínu a pořadu 9. schůze České národní rady,

- vydalo pokyny k zabezpečení projednání návrhu státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979 v orgánech České národní rady,

- projednalo a schválilo návrhy na politicko-organizační zajištění postupu orgánů České národní rady při projednávání

a) návrhu novely zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady,

b) zprávy vlády České socialistické republiky o zkušenostech s uplatňováním právní úpravy ochrany zemědělského a lesního půdního fondu,

c) zprávy vlády České socialistické republiky o kontrole plnění opatření k formování ekonomické struktury hlavního města Prahy a

d) kontrolní zprávy, jak jsou plněna doporučení České národní rady a jejích orgánů přijatá ke spolupráci národních výborů a hospodářských organizací při vytváření podmínek pro efektivní využívání všech dostupných zdrojů pracovních a tvůrčích schopností lidí,

- zvolilo posl. Jaroslava Jenerála členem stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro otázky mládeže, tělovýchovy a sportu,

- delegovalo členy předsednictva ČNR na plenární zasedání některých národních výborů ve IV. čtvrtletí 1978, i.

- delegovalo poslance České národní rady do schůze Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR 26. září 1978 a do schůze Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR 24. října 1978.

Předsednictvo České národní rady dále projednalo a vzalo na vědomí

- průběžnou zprávu o postupu komplexního řešení modelového území jižní Moravy,

- informaci o připravovaném semináři výboru ČNR pro plán a rozpočet k organizaci a k řízení vědecko-výzkumné základny,

- zprávu o čerpání rozpočtu České národní rady za I. pololetí 1978,

- zprávu o přípravě rekonstrukce budovy České národní rady.

Předsednictvo se také seznámilo s poznatky z pracovní návštěvy delegace České národní rady v Jihomoravském kraji ve dnech 12. a 13. července 1978 a doporučilo předsedovi České národní rady projednat rozsah a způsob jejich využití v souladu s plánem práce a působností České národní rady na pracovní poradě s předsedy výborů ČNR.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady, popř. předseda České národní rady, přikázali orgánům ČNR k projednání a k podání zpráv

1. návrh poslanců Erbana, Voleníka, Jarošové, Františka Tomana, dr. Adama, ing. Běžela, dr. Dočkala, dr. Machačky, Malecké, Suchopárka a dr. Vacíka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady (tisk 48)

 

- všem výborům České národní rady;


 

2. vládní návrhy ČSSR

a) vládní návrh zásad zákona o vysokých školách (tisk FS 6 - Z)

 

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního výboru),


 

b) vládní; návrhy, kterými se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu

- Ženevská, smlouva o mezinárodním zápisu vědeckých objevů, podepsaná v Ženevě dne 7. března 1978 (tisk FS 44)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

 

- kulturnímu a školskému výboru ČNR,


 

- Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní, podepsaná v Bagdádě dne 7. prosince 1977 (tisk FS 46)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

 

- výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu,


 

- Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Vídni dne 7. března 1978 (tisk FS 47)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- výboru ČNR pro plán a rozpočet,


 

- Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou, podepsaná v Havaně dne 5, listopadu 1977 (tisk FS 48)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu,


 

- Smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob, podepsaná v Ulánbátaru dne 19. května 1978 (tisk FS 51)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- výboru ČNR pro plán a rozpočet,


 

c) vládní návrhy, kterými se podle čl. 19 Ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky

- texty úmluv a doporučení přijatých na 60. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1975 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk FS 49)

 

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

 

- zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR,


 

- texty úmluvy a doporučení přijaté na 61. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1976 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk FS 50)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR.


 

Sněmovní tisky těchto vládních návrhů byly poslancům průběžně zasílány.

Předsednictvo České národní rady se dále zabývalo závěry obsaženými ve společné zprávě výborů ČNR ústavně právního a pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Protokol o změně Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, a Statutu této banky (tisk FS 43) a vyslovilo s nimi souhlas.

V oblasti zahraničních styků vzalo předsednictvo České národní rady se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o

- přijetí parlamentní delegace Spojených států mexických 6. července 1978,

- účasti členů kulturního a školského výboru České národní rady na setkání členů kulturních výborů Federálního shromáždění se členy kulturního výboru Zem arého sněmu spolkové země Badenska-Würtemberska 15. srpna 1978,

- přijetí delegace poslanců Svobodné demokratické strany z Německé spolkové republiky 30. srpna 1978,

- přijetí delegace Velkého národního shromáždění Rumunské socialistické republiky 5. září 1978,

- návštěvě skupiny bavorských poslanců Spolkového sněmu, členů Socialistické strany Německa, která byla hostem České národní rady ve dnech 7. až 10. září 1978.

V Praze 25. října 1978

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP