ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

56

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ......................... 1978

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky" se stanoví částkou

123 134 420 000 Kčs

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou

123 134 420 000 Kčs

(Příloha č. 1).

 
   

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy

 

a) dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši

58 130 000 000 Kčs

b) finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

 

neúčelové dotace ve výši

18 420 200 000 Kčs

účelové subvence ve výši

21 917 600 000 Kčs

(Příloha č. 2).

 

 

§ 2

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační změny, změny v souvislosti s upřesněním výstavby československého úseku plynovodu Sojuz a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.

§ 3

(1) Výnos úplat za odběr podzemní vody a výnos penále za prodlení s placením těchto úplat [část druhá nařízení vlády Československé socialistické republiky č. .../1978 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství.] jsou příjmem státního rozpočtu České socialistické republiky.

Výnos úplat za vypouštění odpadních vod do povrchových vod a výnos penále za prodlení s placením těchto úplat [část třetí nařízení vlády Českoslovanské socialistické republiky č. .../1978 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství.] jsou příjmem Státního fondu vodního hospodářství České socialistické republiky.

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.

Příloha č. 1 k zákonu České národní rady č. ...

Celkový přehled

státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy

Kčs (v tisících)

Příjmy ze socialistického hospodářství

36 502 849

Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva

27 403 000

Ostatní příjmy

1 098 571

Dotace ze státního rozpočtu federace

58 130 000

Úhrn

123 134 420


 

Výdaje

Kčs (v tisících)

Výdaje ústředně řízených organizací na:

 

hospodářství

30 291 996

kulturní a sociální opatření

48 216 339

obranu a bezpečnost

3 167 200

správu

768 385

soudy, prokuratury a arbitráže

352 700

Neúčelové dotace do rozpočtů národních výborů

18 420 200

Účelové subvence do rozpočtů národních výborů

21 917 600

Úhrn

123 134 420


 

Příloha č. 2 k zákonu České národní rady č. ...

Neúčelové dotace a účelové subvence

do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

Kraj

Neúčelové dotace (v tis. Kčs)

Účelové subvence (v tis. Kčs)

Národní výbor hl. města Prahy

3 246 300

7 201 800

Středočeský

1 811 200

1 728 600

Jihočeský

1 423 900

1 152 700

Západočeský

1 859 300

1 217 600

Severočeský

2 932 700

3 506 500

Východočeský

1 629 800

1 725 500

Jihomoravský

2 136 300

2 643 900

Severomoravský

3 380 700

2 741 000

Úhrn

18 420 200

21 917 600


 

Důvodová zpráva

k návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979

Návrh zákona o státním rozpočtu republiky se opírá o ustanovení článku 11 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a o ustanovení § 9 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky).

Předkládaný rozpočtový zákon určuje v podstatě jen číselné objemy státního rozpočtu republiky, protože problematiku rozpočtového procesu a zásady o hospodaření s rozpočtovými prostředky vymezuje komplexně zákon o rozpočtových pravidlech republiky, který též stanoví zásady rozpočtového hospodaření národních výborů.

Návrh státního rozpočtu republiky na rok 1979 vychází ze záměrů hospodářské politiky Komunistické strany Československa, schválených XV. sjezdem. Návrh státního rozpočtu republiky je v souladu se záměry prováděcího státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1979; je sestaven na základě principu celkové finanční vyrovnanosti, jak to stanoví zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1976 až 1980.

Trvající náročnost úkolů, a to jak vnitřních, tak i vnějších, bude vyžadovat v roce 1979 od všech stupňů řízení důsledné prosazování zásady přísné hospodárnosti a efektivnosti v celém národním hospodářství. Jen při plném uplatňování této zásady lze zajistit další rozvoj ekonomiky a urychlit růst životní úrovně obyvatelstva.

K § 3

Nařízení vlády ČSSR č. .../1978 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, upravuje celostátně jednotně úhrady za odběr vody a vodních toků, odběr podzemní vody a za vypouštění odpadních vod do povrchových vod. Rozsah zpoplatnění je v porovnání s předešlými úpravami širší a je přizpůsoben současným ekonomickým podmínkám a společenským zájmům.

Citované nařízení vlády ČSSR upravilo rozsah a způsob výpočtu výše úplat; jejich rozpočtové určení však musí stanovit zákon České národní rady.

V Praze dne 29. listopadu 1978

Josef Korčák v. r.

předseda vlády České socialistické republiky

Ing. Jaroslav Tlapák v. r.

ministr financí České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP