ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

57

Společná zpráva

výborů České národní rady

k návrhu poslanců Erbana, Voleníka, Jarošové, Františka Tomana, dr. Adama, ing. Běžela, dr. Dočkala, dr. Machačky, Malecké, Suchopárka a dr. Vacíka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady (tisk 48)

Výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi dne 17. října 1978, výbor ČNR pro průmysl a stavebnictví ve schůzi dne 19. října 1978, zdravotní a sociální výbor ČNR ve schůzi dne 25. října 1978, mandátový a imunitní výbor ČNR ve schůzi dne 26. října 1978, výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi dne 10. listopadu 1978, kulturní a školský výbor ČNR ve schůzi dne 16. listopadu 1978, výbor ČNR pro obchod, služby a dopravu ve schůzi dne 21. listopadu 1978, výbor ČNR pro zemědělství a výživu ve schůzi dne 27. listopadu 1978 a ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 8. prosince 1978 projednaly návrh poslanců Erbana, Voleníka, Jarošové, Františka Tomana, dr. Adama, ing. Běžela, dr. Dočkala, dr. Machačky, Malecké, Suchopárka a dr. Vacíka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady (tisk 48).

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předložený návrh zákona schválila v tomto znění:

"Zákon

České národní rady

ze dne ...................... 1978,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

o jednacím řádu České národní rady

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonů České národní rady č. 147/1970 Sb. a č. 19/1971 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Předseda České národní rady zašle návrh zákona k zaujetí stanoviska vládě České socialistické republiky, pokud vláda není navrhovatelem zákona."

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

2. § 28 odst. 1 zní:

"(1) Návrh zákona nebo jiný návrh, který byl projednán ve výborech, odůvodní ve schůzi Česká národní rady navrhovatel. Je-li navrhovatelem vláda České socialistické republiky, odůvodní návrh její člen, jehož tím vláda pověří. Je-li navrhovatelem skupina poslanců České národní rady, odůvodní návrh poslanec určený touto skupinou. Po navrhovateli vystoupí zpravodaj."

3. § 30 zní:

"Poslanec, kterému bylo uděleno slovo, má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávané věci nebo překročí-li stanovenou řečnickou lhůtu, může předsedající poslance na to upozornit.

4. § 31 zní:

"(1) Poslanci, který se odchyluje od projednávané věci, může předsedající po opětovném upozornění odejmout slovo.

(2) Překročí-li poslanec lhůtu k přednesení faktické poznámky (§ 26 odst. 6), popřípadě k odpovědi na faktickou poznámku, může mu předsedající odejmout slovo.

(3) O námitkách poslance, kterému bylo odňato slovo, rozhodne Česká národní rada prostým hlasováním bez rozpravy."

5. § 43 odst. 2 druhá věta zní:

"Návrh se podává písemně předsedovi České národní rady."

6. V § 49 se vypouští bod 5.

7. V § 51 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Předsednictvo České národní rady může z poslanců České národní rady zřizovat své stálé nebo dočasné pracovní skupiny. Pracovní skupiny mohou své podněty sdělovat též výborům České národní rady."

8. V § 64 odst. 1 se na konci odstavce vypouštějí slova "či zda jsou dány podmínky pro odvolání poslance."

9. § 71 odst. 3 zní:

"(3) Ve výboru odůvodní návrh zákona nebo jiný návrh navrhovatel. Je-li navrhovatelem vláda České socialistické republiky, odůvodní návrh její člen, jehož tím vláda pověří. Je-li navrhovatelem skupina poslanců České národní rady, odůvodní návrh poslanec určený touto skupinou. Po navrhovateli vystoupí zpravodaj."

10. § 83 se vypouští a § 84 až 97 se označují jako 83 až 96.

11. § 98 se označuje jako § 97 a zní:

"§ 97

Poslanecké náhrady

(1) Poslanci České národní rady nesmějí být pro výkon své funkce zkráceni na právech a nárocích vyplývajících z pracovního poměru nebo poměru obdobného.

(2) Pro výkon funkce poslance mohou být poslanci uvolňováni ze svého pracovního poměru jen se svým souhlasem. Organizace, s níž je poslanec v pracovním nebo obdobném poměru, je povinna mu poskytnout pracovní volno potřebné pro výkon funkce poslance.

(3) Poslanci náleží po dobu pracovního volna náhrada ušlého výdělku. Náhradu ušlého výdělku hradí prostřednictvím organizace, s níž je poslanec v pracovním nebo obdobném poměru, stát z prostředků rozpočtu České národní rady. Poslancům, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, poskytuje náhradu ušlého výdělku Česká národní rada přímo. Rozhodlo-li předsednictvo České národní rady o uvolnění poslance, může mu přiznat funkční odměnu odpovídající rozsahu uvolnění a závažnosti úkolů, pro něž byl uvolněn; funkční odměna se poslanci vyplácí vedle náhrady ušlého výdělku.

(4) Poslancům České národní rady náleží na úhradu výdajů souvisejících s výkonem poslaneckého mandátu náhrady, které nepodléhají dani ze mzdy.

(5) Předsedovi České národní rady a místopředsedům České národní rady přísluší místo náležitostí uvedených v odstavci 3 funkční plat, jehož výši určí předsednictvo České národní rady, které může též stanovit, kdy jim přísluší náhrada stěhovacích výdajů. Funkční plat přísluší předsedovi České národní rady a místopředsedům České národní rady ještě po dobu tří měsíců po skončení jejich funkce.

(6) Poslanci mohou na území České socialistické republiky bezplatně užívat hromadných dopravních prostředků. Pro cesty na schůze České národní rady nebo jejích orgánů nebo pro cesty, k nimž byli pověřeni předsednictvem České národní rady, předsedou České národní rady nebo výborem České národní rady, mohou včetně cest zpátečních užívat bezplatně též letadel. Při uvolnění poslance mimo místo jeho trvalého pobytu, trvajícím déle než jeden měsíc, může poslanec užít bezplatně letadlo též k návštěvě rodiny, včetně cesty zpáteční, a to jednou za 14 dnů. Právo bezplatně užívat hromadných dopravních prostředků na území České socialistické republiky mají též poslanci Slovenské národní rady, a to, jde-li o užití letadel, k plnění obdobných úkolů uvedených v druhé větě a úkolů uvedených v § 83.

(7) Podrobnosti, zejména výši funkčních platů, náhrad, stravného a nocležného stanoví předsednictvo České národní rady; může též stanovit, že náhrady podle odstavce 4 poslanci nepříslušejí, vykonává-li též jinou funkci nebo nevykonává-li svou funkci po delší dobu a bez náležité omluvy."

12. Za nová označený § 97 se vkládá nová část tohoto znění:

"Část VIII.

Kancelář České národní rady

§ 98

(1) Kancelář České národní rady plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti orgánů a poslanců České národní rady.

(2) V čele Kanceláře České národní rady je vedoucí Kanceláře České národní rady, jehož jmenuje a odvolává předsednictvo České národní rady. Činnost vedoucího Kanceláře České národní rady řídí předseda České národní rady.

(3) Organizaci Kanceláře České národní rady a systemizaci jejích pracovníků stanoví předsednictvo České národní rady."

13. Dosavadní část VIII. - ustanovení přechodná a závěrečná - se označuje jako Část IX.

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979."

V Praze dne 30. listopadu 1978

JUDr. Josef Machačka v r.

předseda a zpravodaj ústavně právního výboru ČNR

Milan Kučera v. r.

Oldřich Voleník v. r.

zpravodaj mandátového a imunitního výboru ČNR

místopředseda ČNR a předseda mandátového a imunitního výboru ČNR

   

Vladislav Niedoba v. r.

Marie Jarošová v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

   

Václav Starec v. r.

ing. Marie Smolíková v. r.

zpravodaj kulturního a školského výboru ČNR

předsedkyně kulturního a školského výboru ČNR

   

Karel Chýlek v. r.

JUDr. Čestmír Adam v. r.

zpravodaj zdravotního a sociálního výboru ČNR

místopředseda ČNR a předseda zdravotního a sociálního výboru ČNR

   

Josef Černý v. r.

Josef Smola v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro plán a rozpočet

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet

   

ing. Ladislav Kubíček, DrSc. v. r.

ing. Jaroslav Horák v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

předseda výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví


 

RSDr. Jan Jirásek v. r.

předseda a zpravodaj výboru ČNR pro zemědělství a výživu

Jarmila Losseová v. r.

František Toman v. r.

zpravodajka výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu

místopředseda ČNR a předseda výboru ČNR pro obchod, služby a dopravuSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP