ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

59

Zpráva

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 27. října do 18. prosince 1978

Podle § 60 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě tuto zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze České národní rady.

Předsednictvo České národní rady konalo v období od 27. října do dnešního dne dvě schůze, a to 14. listopadu a 6. prosince 1978.

Podle plánu práce předsednictvo České národní rady vyslechlo informaci ministra hutnictví a těžkého strojírenství Zdeňka Půčka, CSc., o plnění úkolů federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství na území České socialistické republiky. Obsáhlý výtah z této informace byl dán k dispozici všem poslancům České národní rady.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady vyhlásilo doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 141, 47 a 88, do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 21 a do Národního výboru hlavního města Prahy v nově vytvořených volebních obvodech č. 182 a 183 v Praze 4 a stanovilo dny konání těchto voleb.

Současně vzalo na vědomí výsledky doplňovacích voleb do tří volebních obvodů Západočeského krajského národního výboru, které se konaly 12. září, 6. a 14. října 1978.

Ve své řídící, kontrolní a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

1. projednalo a schválilo

- návrh plánu práce České národní rady a jejích orgánů na I. pololetí 1979 a výhledu hlavních úkolů České národní rady na II. pololetí 1979,

- metodickou pomůckou pro postup poslanců ČNR při realizaci úkolu, který jim byl uložen usnesením České národní rady z 26. června 1978 ke kontrolní zprávě vlády České socialistické republiky o zabezpečování hlavních úkolů 6. pětiletky v Severočeském kraji; pomůcka byla zaslána všem poslancem České národní rady,

- pokyny k dalšímu rozvíjení vnitřní činnosti orgánů České národní rady,

- rozpočet České národní rady na rok 1979,

- redakční radu Přílohy k Informacím pro poslance České národní rady v tomto složení:

předseda - místopředseda České národní rady s. Oldřich Voleník, členové - poslanci RSDr. Zdeněk Hoření, Zbyněk Žalman, ing. Jiří Krátký a Marie Migotová; stanovilo též, podle kterých předpisů se určují autorské honoráře a sjednávají smlouvy s autory jednotlivých příspěvků;

2. zhodnotilo 9. schůzi České národní rady a usneslo se na termínu a návrhu pořadu 10. schůze České národní rady;

3. projednalo a vzalo na vědomí

- zprávu výboru ČNR pro národní výbory a národnosti o plnění usnesení 3. schůze České národní rady 26. dubna 1977 ke zprávě vlády České socialistické republiky o spolupráci národních výborů a hospodářských organizací při vytváření podmínek pro efektivní využívání všech dostupných zdrojů pracovních sil a tvůrčích schopností lidí; předsednictvo České národní rady ve svém usnesení konstatovalo, že doporučení přijatá Českou národní radou a jejími orgány k uvedené zprávě vlády vláda České socialistické republiky, ministerstva, národní výbory a hospodářské organizace postupně realizují a že v hospodaření se zdroji pracovních sil v České socialistické republice dochází na některých úsecích ke zlepšení,

- zprávu kulturního a školského výboru ČNR o projednání zprávy ministra kultury České socialistické republiky o stavu památkových míst českých dějin, památek revolučního a dělnického hnutí, protifašistických a osvobozeneckých bojů, péče o ně a o jejich kulturní a společenské využití;

4. delegovala členy předsednictva České národní rady na plenární zasedání některých národních výborů v I. čtvrtletí 1979;

5. vzalo se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o

- informativním setkání předsedy, místopředsedů a předsedů výborů České národní rady s předsedy krajských národních výborů 26. října 1978,

- účasti delegace České národní rady, vedené předsedou České národní rady, na plenárním zasedání Jihočeského krajského národního výboru 21. listopadu 1978,

- vytištění první části publikace "Cesta bratrství", kterou Česká národní rada vydala k významným výročím letošního roku v upomínku na první návštěvu generálního tajemníka ÚV KSČ a presidenta Československé socialistické republiky soudruha Gustáva Husáka v České národní radě,

- splnění úkolů, které jsou obsahem plánu práce České národní rady, jejího předsednictva a výborů na II. pololetí 1978,

- druhé schůzi Politicko-ideové rady pro komplexní rekonstrukci budovy České národní rady, která se konala 30. listopadu 1978,

- o postupu při vyžadování různých podkladů a zpráv z resortů pro potřebu výborů České národní rady.

Předsednictvo České národní rady dále projednalo návrh na jmenování tajemníka výboru České národní rady pro plán a rozpočet a souhlasilo s tím, aby předseda České národní rady jmenoval do této funkce s. ing. Zdeňka Dacíka.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady, popř. předseda České národní rady, přikázali výborům České národní rady k projednání a podání příslušných zpráv

1. vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1979 (tisk FS 55)

 

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

 

- ústavně právnímu výboru ČNR,


 

2. vládní návrhy, kterými se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu

- Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu podepsaná v Lisabonu dne 28. června 1978 (tisk FS 52) a

- Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku podepsaná v Kolombu dne 26. července 1978 (tisk FS 53)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR,


 

3. vládní návrh, kterým se podle čl. 19 odst. 5 b) a odst. 6 b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 62. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1976 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk FS 54)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR.


 

Sněmovní tisky těchto federálních vládních návrhů byly poslancům České národní rady průběžně zasílány.

Předsednictvo České národní rady projednalo závěry výborů České národní rady k návrhu zásad zákona o vysokých školách a k deseti vládním návrhům, kterými byly předloženy k ústavnímu projednání mezinárodní smlouvy.

V oblasti zahraničních styků předsednictvo České národní rady vzalo se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o

- přijetí delegace Lidového shromáždění Syrské arabské republiky, vedené jeho předsedou Mahmoudem Hadidem, 22. září 1978, a o

- přijetí delegace Velkého národního shromáždění Turecké republiky, vedené úřadujícím předsedou Senátu Fevzim Hakkim Esatogluem, 20. října 1978.

V Praze 18. prosince 1978

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP