ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

63

Zpráva

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 19. prosince 1978 do 3. dubna 1979

Podle § 60 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě tuto zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze České národní rady:

Předsednictvo České národní rady konalo od 19. prosince 1978 do dnešního dne dvě schůze, a to 19. prosince 1978 a 6. února 1979.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona o čs. federaci vyhlásilo 19. prosince 1978 zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979 a zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady, na nichž se Česká národní rada usnesla ve své 10. schůzi;

2. podle čl. 104 ústavního zákona o čs. federaci

- prohlásilo podzimní zasedání České národní rady za skončené dnem 20. prosince 1978 a

- svolalo Českou národní radu k jarnímu zasedání dnem 1. dubna 1979;

3. podle § 50 zákona ČNR o volbách do národních výborů v České socialistické republice vyhlásilo doplňovací volby do

- Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 100 (Kladrubsko na okrese Tachov),

- Východočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 90 (město Opočno a okolí) a č. 97 (východní část města Turnova a obce Klokočské Loučky a Mírová pod Kozákovem) a

- do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 135 (Praha 8), č. 157 (Praha 10) a č. 69 (Praha 5).

Současně stanovilo dny konání těchto doplňovacích voleb ve lhůtách stanovených zákonem. Ve své řídící, kontrolní a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- vyslechlo informaci ministra obchodu ČSR ing. Antonína Jakubíka o plnění úkolů ministerstva obchodu ČSR. Po obsáhlé a podnětné rozpravě předsednictvo vzalo informaci na vědomí a doporučilo výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu a poslancům České národní rady využít jednání předsednictva ČNR o plnění úkolů obchodu v České socialistické republice ve své práci. Na pomoc byl všem poslancům zaslán z výkladu s. ministra ing. Jakubíka podstatný výtah;

- projednalo a schválilo "Zabezpečení závěrů 12. zasedání ÚV KSČ v činnosti České národní rady, jejích orgánů a poslanců" a uložilo předložený materiál po úpravách, které vyplynuly z rozpravy, vydat jako směrnici pro orgány a poslance a zaslat ji všem poslancům České národní rady. Funkcionářům ČNR uložilo postupovat podle této směrnice při zabezpečování úkolů z plánu práce ČNR v letošním roce a sledovat její důslednou realizaci; uvedená směrnice byla všem poslancům zaslána;

- vzalo na vědomí zprávu výboru ČNR pro plán a rozpočet o projednání výsledků poslaneckého průzkumu situace v zabezpečování péče o základní prostředky v ČSR; zprávu výboru a hlavní poznatky z jejího projednání v předsednictvu ČNR zaslal předseda české národní rady podle schváleného usnesení předsedovi vlády s. J. Korčákovi k využití v činnosti vlády české socialistické republiky, případně ve vládě ČSSR;

- vydalo pokyny k zabezpečení projednání návrhu státního závěrečného účtu české socialistické republiky za rok 1978 v orgánech České národní rady;

- projednalo a schválilo politicko-organizační zajištění jednání české národní rady o zprávě vlády české socialistické republiky o zabezpečování přípravy mládeže pro dělnická povolání;

- usneslo se na některých změnách usnesení předsednictva ČNR ze 4. listopadu 1978 o stanovení náležitostí poslanců a funkcionářů české národní rady ve III. volebním období, jak vyplynuly z novely jednacího řádu české národní rady; se změnami usnesení předsednictva ČNR byli poslanci seznámeni ve výborech České národní rady;

- zhodnotilo 10. schůzi České národní rady;

- stanovilo termín a návrh pořadu 11. schůze české národní rady;

- schválilo rekonstrukci budovy české národní rady podle výsledné varianty studie zpracované generálním projektantem - Státním ústavem pro rekonstrukce památkových měst a objektů a doporučené Politicko-ideovou radou pro rekonstrukci budovy české národní rady a přijalo v této souvislosti příslušná další opatření.

Předsednictvo České národní rady dále

1. vzalo se souhlasem na vědomí

a) sdělení předsedy české národní rady o

- vědeckém semináři uspořádaném k 30. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v Karolinu 8. prosince 1978, na kterém přednesl hlavní referát předseda ČNR E. Erban,

- pracovním setkání předsedy a členů předsednictva vlády ČSR s vedoucími funkcionáři ČNR 16. ledna 1979,

- přijetí mladých umělců, nositelů ocenění z mezinárodních soutěží, představiteli ČNR a dalšími představiteli politického, státního a kulturního života 10. ledna 1979,

- pracovní návštěvě delegace české národní rady v Jihočeském kraji ve dnech 23. a 24. ledna 1979;

b) informaci předsedů stálých pracovních skupin předsednictva ČNR o zaměření činnosti těchto skupin v I. pololetí 1979;

2. vyslovilo souhlas se zřízením právního oddělení Kanceláře české národní rady v rámci systemizovaného stavu pracovníků.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady přikázalo vládní návrh zásad zákona České národní rady o státní památkové péči k projednání kulturnímu a školskému výboru ČNR jako garantujícímu výboru, a dále výborům ústavně právnímu, pro národní výbory a národnosti, zdravotnímu a sociálnímu, pro plán a rozpočet, pro průmysl a stavebnictví, pro zemědělství a výživu a pro obchod, služby a dopravu.

Sněmovní tisk tohoto návrhu byl všem poslancům zaslán. K politickoorganizačnímu zajištění projednání uvedeného vládního návrhu ve výborech české národní rady vydal předseda ČNR rozhodnutí z 2. března 1979, které obdrželi předsedové příslušných výborů. O výsledcích, k nimž výbory při svém jednání dospějí, bude předseda ČNR informovat předsednictvo v červnu t. r.

V Praze 3. dubna 1979

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP