ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

68

Zprava

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 3. dubna do 26. června 1979

Podle § 60 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě tuto zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze České národní rady.

Předsednictvo České národní rady se od 3. duha 1979 sešlo ke dvěma schůzím, a to 23. dubna a 12. června 1979.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. udělilo na návrh vlády České socialistické republiky Národní ceny České socialistické republiky na rok 1979

- RNDr. Aleně Lengérové, DrSc., za dílo v oblasti imunogenetiky a nádorové buňky,

- kolektivu pracovníků n. p. Meopta, Přerov, RNDr. Silvestru Minářovi, CSc., ing. Stanislavu Zábojovi, RNDr. Miroslavu Vychodilovi, ing. Jarmile Lančové a Jiřímu Plachému, za řešení nové, vysoce produktivní techniky přesného obrábění skla a křehkých materiálů,

- doc. ing. Jaromíru Tlustému, za výzkum, vývoj a využití laserů v oblasti geodézie, strojírenství, hornictví, stavebnictví a dopravy,

- kolektivu pracovníků v oblasti ortopedie a technické základny moderní kostní chirurgie MUDr. Oldřichu Čechovi, CSc., Stanislavu Beznoskovi a ing. Petru Janoušovi, za vyřešení teoretické, vývojové a výrobně technické základny moderní kostní chirurgie v oblasti ortopedie a traumatologie pohybového aparátu,

- prof. RNDr. Karlu Vackovi, DrSc., za objasnění podstaty luminiscenčních center a zářivých přechodů v krystalech AgCl v nerovnovážných podmínkách,

- prof. RNDr. Karlu Rektorysovi, DrSc., za dílo "Variační metody v inženýrských problémech a problémech matematické fyziky",

- RNDr. Vítu Jelínkovi, CSc., za vývoj přístroje pro měření magnetických vlastností hornin a celkovou vědeckou činnost,

- národnímu umělci prof. Otto Eckertovi za významné dílo umělecké a pedagogické, zejména za soubor monumentálních keramických váz z období let 1977 - 1978 pro architektonické prostory budov a pro domácí a zahraniční výstavy,

- zasloužilému umělci prof. Emilu Hlobilovi za symfonickou skladbu pro velký orchestr "Jubilace" a

- Janáčkovu kvartetu - Bohumilu Smejkalovi, zasl. umělci doc. Adolfu Sýkorovi, zasl. umělci doc. Jiřímu Kratochvílovi a zasl. umělci PhDr. Karlu Krafkovi - za významnou propagaci a interpretaci komorního díla Leoše Janáčka doma i v zahraničí.

Vyznamenaným jednotlivcům a kolektivům odevzdal Národní ceny předseda České národní rady 3. května 1979. Slavnostnímu aktu byli přítomni člen předsednictva ÚV KSČ a předseda vlády J. Korčák, tajemník ÚV KSČ J. Poledník, vedoucí oddělení ÚV KSČ M. Müller a dr. L. Procházka, někteří členové vlády, členové předsednictva ČNR a další hosté.

2. vyhlásilo doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve vol. obvodech č. 60, 87, 113 a 123; současně stanovilo konání doplňovací volby v těchto volebních obvodech na 9. června 1979.

Ve své řídící, kontrolní a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- projednalo a schválilo zabezpečení 13. zasedání ÚV KSČ v činnosti České národní rady, jejích orgánů a poslanců. V přijatém usnesení uložilo funkcionářům České národní rady usilovat o zvýšení podílu na realizaci zemědělské politiky Komunistické strany Československa. Poslance ČNR vyzvalo, aby ve svých volebních obvodech aktivně napomáhali ke splnění závěrů 13. zasedání ÚV KSČ a získané poznatky a podněty přenášeli do orgánů České národní rady;

- z podnětu Klubu komunistických poslanců ČNR zhodnotilo dosavadní plnění úkolů, které pro Českou národní radu vyplynuly z rozpracování závěrů 11. zasedání ÚV KSČ. Konstatovalo, že projednání aktuálních ekonomických otázek v orgánech České národní rady napomáhá realizaci cílů hospodářské politiky KSČ stanovených XV. sjezdem strany. Ve vlastní činnosti ČNR přispívá promítnutí závěrů 11. zasedání ÚV KSČ k rozvíjení forem a metod, jež vedou ke zkvalitnění a zefektivnění práce České národní rady, jejích orgánů a poslanců;

- schválilo návrh plánu práce České národní rady a jejích orgánů na II. pololetí 1979 a výhled hlavních úkolů České národní rady na I. pololetí 1980. Plán bude vydán a zaslán všem poslancům ČNR;

- zhodnotilo 11. schůzi České národní rady a usneslo se na termínu a návrhu pořadu 12. schůze;

- projednalo a schválilo politickoorganizační zajištění projednání zprávy vlády České socialistické republiky o plnění programového prohlášení v orgánech České národní rady;

- vydalo pokyny k zabezpečení projednání návrhu státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 v orgánech České národní rady;

- schválilo rozpočtové hospodaření České národní rady za rok 1978;

- delegovalo členy předsednictva ČNR na plenární zasedání krajských národních výborů ve II. a III. čtvrtletí 1979.

Předsednictvo České národní rady dále projednalo zprávy

- výborů ČNR pro zemědělství a výživu a pro průmysl a stavebnictví o využití dřevní hmoty a o hlavních problémech rozvoje dřevozpracujícího průmyslu ČSR,

- ústavně právního výboru ČNR o provedení občanské kontroly v nápravně výchovných ústavech v Opavě a ve Valdicích podle ustanovení § 47 zákona o výkonu trestu odnětí svobody,

- o hlavních poznatcích ze stížností, podnětů a ostatních dopisů občanů a organizací došlých České národní radě v roce 1978,

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti o projednání zprávy vlády České socialistické republiky o plnění volebních programů Národní fronty a o výsledcích dosažených v soutěži národních výborů za rok 1978 za účasti ministra vnitra ČSR ing. J. Junga a

- výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu o projednání zprávy Vládního výboru pro cestovní ruch ČSR k rozvoji cestovního ruchu se zaměřením na oblast Šumavy za účasti ministra obchodu a předsedy Vládního výboru pro cestovní ruch ČSR ing. A. Jakubíka, předsedy Jihočeského KNV posl. F. Samce a místopředsedy Západočeského KNV J. Žáka.

Předsednictvo ČNR delegovalo předsedu výboru ČNR pro zemědělství a výživu posl. dr. J. Jiráska, posl. J. Podlešáka a tajemníka výboru ing. J. Latenberga na poradu funkcionářů výborů pro zemědělství a výživu Federálního shromáždění, České národní rady a Slovenské národní rady, která se konala 14, června 1979.

Předsednictvo České národní rady vzalo se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o

- pracovním setkání předsedy České národní rady s předsedou Slovenské národní rady v Brně 21: února 1979,

přijetí delegace vyznamenaných pedagogů a ostatních školských pracovníků při příležitosti Dne učitelů v České národní radě 23. března 1979,

- 3. schůzi Politicko-ideové rady pro komplexní rekonstrukci budovy České národní rady 26. března 1979 a o postupu prací na přípravě této rekonstrukce,

- celostátní konferenci učitelů, která se konala 20. a 21. dubna 1979,

- průzkumech poslanců Federálního shromáždění, týkajících se bezpečnosti práce, kterých se zúčastnili i poslanci České národní rady,

- semináři k racionálnímu hospodaření a zabezpečování potřeb národního hospodářství palivy a energií pro poslance delegované ze všech výborů ČNR a pro vybrané pracovníky Kanceláře ČNR 4. května 1979,

- zajištění 12. schůze České národní rady 26. června 1979,

- pracovním setkání předsedy a místopředsedů ČNR s předsedou a členy předsednictva vlády ČSR 6. června 1979,

- propůjčení Řádu Vítězného února místopředsedovi ČNR a předsedovi Klubu komunistických poslanců ČNR s. Oldřichu Voleníkovi k ocenění jeho práce u příležitosti významného životního jubilea,

- propůjčení státního vyznamenání "Za vynikající práci" v rámci letošních květnových oslav politickým pracovníkům Kanceláře ČNR s. ing. Josefu Horkému, s. ing. Jiřímu Lattenbergovi a s. Jaroslavu Procházkovi,

- semináři pro předsedy výborů ČNR, předsedy stálých pracovních skupin předsednictva ČNR a politické pracovníky Kanceláře ČNR 12. června 1979 o opatřeních předsednictva ústředního výboru KSČ k dalšímu rozvoji činnosti národních výborů a

- rozhodnutí, kterým přikázal ústavně právnímu výboru ČNR žádosti 24 soudců z povolání o zproštění soudcovských funkcí, které předložil ministr spravedlnosti 15. května 1979 se svým vyjádřením.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady vzalo se souhlasem na vědomí 1. rozhodnutí předsedy České národní rady z 12. dubna, 14. a 31. května 1979, kterými přikázal

a) vládní návrh zákona o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství (tisk FS 57)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

 

- výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu;


 

b) vládní návrhy, kterými se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu

- Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, podepsaná ve. Vídni dne 11. června 1976, a Protokol k této Smlouvě, podepsaný ve Vídni dne 30. listopadu 1977 (tisk FS 58)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

 

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví;


 

- Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I.), podepsaný v Bernu dne 6. prosince 1978, a Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II.), podepsaný v Bernu dne 6, prosince 1978 (tisk FS 59) a

- Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o konzulárních stycích, podepsaná v Praze dne 14. března 1979

 

- ústavně právnímu výboru ČNR;


 

sněmovní tisky těchto vládních návrhů byly poslancům ČNR průběžně zasílány;

2. informaci o projednání vládního návrhu zásad zákona České národní rady o státní památkové péci ve výborech České národní rady.

V oblasti zahraničních styků vzalo předsednictvo České národní rady se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o

- přijetí indonéské parlamentní delegace v České národní radě 21. března 1979,

- připravované návštěvě delegace České národní rady do Bavorska začátkem října t. r.,

- návštěvě delegace Zemského sněmu Severního Porýní - Vestfálska v ČSR ve dnech 23. až 27. dubna 1979 na pozvání České národní rady,

- návštěvě delegace Národního shromáždění lidové moci Kubánské republiky v České národní radě 23. května 1979 a

- návštěvě delegace Nejvyššího sovětu SSSR v České národní radě, která se uskuteční 26. června 1979 - v den plenární schůze České národní rady.

V Praze 26. června 1979

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP