ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

75.

Zpráva

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. června do 16. října 1979

Podle § 60 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě tuto zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze České národní rady.

Předsednictvo České národní rady se sešlo v období od 26. června do dnešního dne ke dvěma schůzím, a to 19. července a 11. září 1979.

V oblastí svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady ukončilo 27. června jarní zasedání České národní rady a dnem 1. října 1979 svolalo Českou národní radu k podzimnímu zasedání.

V období mezi těmito zasedáními vydalo předsednictvo České národní rady podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona o československé federaci zákonné opatření, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

Vládní návrh tohoto neodkladného opatření projednalo ve své schůzi 19. července t. r. Tímto zákonným opatřením byla upravena výše invalidního důchodu invalidy z mládí a invalidy mladšího 26 let shodně se zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů, vydaným předsednictvem FS rovněž 19. července 1979. Obě zákonná opatření nabyla účinnosti od 1. srpna 1979.

Sněmovní tisk vládního návrhu zákonného opatření předsednictva ČNR i příslušná částka Sbírky zákonů obsahující schválené zákonné opatření byly poslancům ČNR rozeslány.

Podle čl. 121 odst. 4 ústavního zákona o československé federaci je třeba, aby Česká národní rada toto zákonné opatření předsednictva, uveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 78, schválila v nejbližším zasedání, aby nepozbylo platnosti. Proto se předkládá 13. schůzi České národní rady k projevení souhlasu.

Předsednictvo České národní rady podle čl. 104 ústavního zákona o československé federaci udělilo na návrh vlády České socialistické republiky, předložený podle § 2 zákona ČNR č. 132/1974 Sb., ke Dni tisku, rozhlasu a televize Novinářskou cena Jana Švermy v roce 1979

Jaroslavu Hejkalovi, ekonomickému komentátorovi Mladé fronty,

- Rudolfu Hukovi, zpravodaji týdeníku Svět socialismu,

- Antonínu Kubešovi, redaktorovi Čs. televize a

- RSDr. Josefu Valentovi, šéfredaktorovi časopisu Život strany.

Předseda České národní rady E. Erban odevzdal udělené novinářské ceny jejich nositelům 20. září 1979 za přítomnosti představitelů ústředního výboru KSČ, vlády České socialistické republiky a Národní fronty ČSR a dalších hostů.

Předsednictvo České národní rady dále vyhlásilo

- podle § 49 zákona ČNR o volbách do České národní rady doplňovací volbu do České národní rady ve volebním obvodě č. 127 (Brno - město severovýchod, Jihomoravský kraj) a stanovilo den jejího konání na sobotu 29. září 1979 a

- podle § 50 zákona ČNR o volbách do národních výborů v České socialistické republice doplňovací volbu do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 20 (Jáchymovsko) a stanovilo den jejího konání na pátek 14. září 1979.

Ve své řídící, kontrolní a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- stanovilo termín a pořad 13. schůze České národní rady,

- zhodnotilo 12. schůzi České národní rady,

- projednalo za účasti místopředsedy vlády ČSR a předsedy České plánovací komise ing. S. Rázla a zástupce vedoucího oddělení ÚV KSČ ing. J. Hudce zprávu výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví o zabezpečení stavební a sociální části jaderného programu v ČSR. O výsledku jednání a o podnětech z široké rozpravy informoval předseda České národní rady předsedu vlády České socialistické republiky. Podle usnesení k projednané zprávě bude výbor pro průmysl a stavebnictví sledovat plnění úkolů na rozhodujících stavbách,

- vzalo se souhlasem na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu České národní rady za I. pololetí 1979,

- delegovalo členy předsednictva České národní rady na plenární zasedání krajských národních výborů ve IV. čtvrtletí 1979 a

- schválilo konání společné schůze kulturního a školského výboru ČNR s výborem SNR pro školství a kulturu ve dnech 17. a 18. října t. r. v Českých Budějovicích a uvolnilo z rozpočtu ČNR finanční prostředky na její uspořádání.

Předseda ČNR informoval předsednictvo České národní rady o úmrtí poslankyně ČNR Vlasty Kovářové 10. srpna 1979 a o uctění její památky při rozloučení 17. srpna 1979 v Brně.

Předsednictvo České národní rady vzalo se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o

- účasti předsedy ČNR jako člena stranické a vládní delegace, na oslavách 35. výročí Slovenského národního povstání a o předání slavnostní zdravice předsednictva ČNR Slovenské národní radě,

- delegování předsedy ČNR generálním tajemníkem ÚV KSČ G. Husákem na slavnost "Havířov v květech" v sobotu 1. září 1979 v Havířově, kde předseda ČNR pronesl slavnostní projev,

- připravovaném pracovním setkání předsedů a místopředsedů České a Slovenské národní rady ve středu 12. září 1979 v Praze a

- dalším postupu přípravy rekonstrukce budovy České národní rady.

V oblasti zákonodárné činnosti vzalo předsednictvo České národní rady se souhlasem na vědomí rozhodnutí předsedy České národní rady, kterými přikázal k projednání a podání příslušných zpráv - vládní návrh zásad zákona České národní rady o vnitřním obchodě (tisk 72)

 

- všem výborům České národní rady mimo mandátový a imunitní výbor ČNR


 

a vydal politickoorganizační pokyny pro projednání těchto zásad ve výborech,

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 16. února 1979 (tisk FS 62)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- výboru ČNR pro plán a rozpočet a


 

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Oslu dne 27. června 1979 (tisk FS 64)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- výboru ČNR pro plán a rozpočet.


 

Sněmovní tisky těchto vládních návrhů byly poslancům průběžně zasílány.

V oblasti zahraničních styků vzalo předsednictvo České národní rady se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o oficiální návštěvě delegace Skupštiny SFRJ v České národní radě 28. srpna 1979 a o připravované návštěvě delegace České národní rady a Federálního shromáždění v čele s předsedou České národní rady ve dnech 30. 9. - 4. 10. 1979 v Bavorsku.

V Praze 15. října 1979

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP