ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

78

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ...................... 1979

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980

a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou

128 790 000 000 Kčs

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou

128 790 000 000 Kčs

(Příloha č. 1).

 
   

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy

 

a) dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši

60 390 000 000 Kčs

b) finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

 

neúčelové dotace ve výši

17 100 300 000 Kčs

účelové subvence ve výši

21 840 100 000 Kčs

(Příloha č. 2).

 

 

§ 2

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační a cenové změny, změny v souvislosti s upřesněním výstavby československého úseku plynovodu Sojuz a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.

§ 3

(1) Výnos úplat za odběr podzemní vody a výnos penále souvisejícího s těmito úplatami [Část druhá nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství.] je příjmem státního rozpočtu České socialistické republiky.

(2) Výnos úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a výnos penále souvisejícího s těmito úplatami [Část třetí nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství.] je příjmem Státního fondu vodního hospodářství České socialistické republiky.

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.

Příloha č. 1 k zákonu České národní rady č. ...

Celkový přehled

státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy

Kčs (v tisících)

Příjmy ze socialistického hospodářství

38 679 585

Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva

28 610 000

Ostatní příjmy

1 110 415

Dotace ze státního rozpočtu federace

60 390 000

Úhrn

128 790 000


 

Výdaje

Kčs (v tisících)

Výdaje ústředně řízených organizací na:

 

hospodářství

32 983 509

kulturní a sociální opatření

52 336 636

obranu a bezpečnost

3 437 700

správu

737 858

soudy, prokuratury a arbitráže

353 897

Neúčelové dotace do rozpočtů národních výborů

17 100 300

Účelové subvence do rozpočtů národních výborů

21 840 100

Úhrn

128 790 000


 

Příloha č. 2 k zákonu České národní rady č. ...

Neúčelové dotace a účelové subvence

do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

Kraj

Neúčelové dotace (v tis. Kčs)

Účelové subvence (v tis. Kčs)

Národní výbor hl. města Prahy

3 266 800

7 585 700

Středočeský

1 495 700

1 588 800

Jihočeský

1 273 300

1 146 700

Západočeský

1 824 900

1 197 900

Severočeský

2 862 600

3 612 800

Východočeský

1 345 500

1 557 400

Jihomoravský

1 670 500

2 465 200

Severomoravský

3 361 000

2 685 600

Úhrn

17 100 300

21 840 100


 

Důvodová zpráva

k návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980

a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství

Návrh zákona o státním rozpočtu republiky se opírá o ustanovení článku 11 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb. a o ustanovení § 9 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky).

Předkládaný rozpočtový zákon určuje v podstatě jen číselné objemy státního rozpočtu republiky, protože problematiku rozpočtového procesu a zásady hospodaření s rozpočtovými prostředky vymezuje komplexně zákon o rozpočtových pravidlech republiky, který též stanoví zásady rozpočtového hospodaření národních výborů.

Návrh státního rozpočtu republiky na rok 1980 vychází z dlouhodobých záměrů hospodářské politiky Komunistické strany Československa, schválených XV. sjezdem. Ve finančních vztazích a proporcích navazuje na rozpočtový projekt ČSR na rok 1980, schválený usnesením vlády ČSR ze dne 29. listopadu 1978 č. 353. Návrh státního rozpočtu republiky je v souladu se záměry prováděcího státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1980; je sestaven na základě principu celkové finanční vyrovnanosti, jak to stanoví zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1976 - 1980.

Přes trvající náročnost úkolů, a to jak vnitřních, tak i vnějších, vytváří státní rozpočet ve finanční oblasti reálné podmínky pro další rozvoj ekonomiky a růst životní úrovně obyvatelstva. Předpokladem však je, že na všech úsecích národního hospodářství bude důsledně uplatňována zásada přísné hospodárnosti a efektivnosti.

K § 2:

Proti roku 1979 nedochází v navrhovaném zmocnění vlády, resp. ministra financí, k zásadním změnám. Doporučuje se pouze rozšířit jejich zmocnění k úpravám závazných úkolů a limitů státního rozpočtu republiky také v důsledku cenových změn. Tímto opatřením se sleduje zabezpečení operativních úprav příslušných rozpočtových položek v důsledku ev. dílčích změn velkoobchodních cen v procesu plánovitého zdokonalování cenového systému.

K § 3:

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, které nabývá účinnosti 1. 1. 1980, upravuje mimo jiné úplaty za odběr podzemních vod a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových; jakož i penále související s těmito úplatami. Rozsah zpoplatnění je v porovnání s předchozími úpravami širší a je přizpůsobený současným ekonomickým podmínkám a společenským zájmům.

Citované nařízení vlády ČSSR upravilo rozsah a způsob výpočtu výše úplat; jejich rozpočtové určení však musí upravit zákon České národní rady, protože výnos úplat a penále bude příjmem státního rozpočtu ČSR a Státního fondu vodního hospodářství ČSR.

V Praze dne 21. listopadu 1979

Josef Korčák v. r.

Ing. Jaroslav Tlapák v. r.

předseda vlády

ministr financí

České socialistické republiky

České socialistické republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP